top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Poznańska 49

tel. +48 63 245 94 75, +48 63 240 39 00, fax +48 63 245 83 80

pwikkonin@pwik-konin.com.pl

www.pwik-konin.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. eksploatuje sieć wodociągową, która powstawała sukcesywnie w obu częściach Konina, począwszy od lat 50. ubiegłego wieku. W ostatnich latach odnotowano znaczną poprawę systemu dystrybucji wody. Zostało to osiągnięte między innymi poprzez konsekwentne realizowanie przyjętej polityki remontowej i inwestycyjnej oraz optymalizację bilansu wody w układzie pobór wody – dystrybucja. Udokumentowane zasoby pozwolą na pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę na najbliższe 50 lat.

Począwszy od 1990 r. woda dostarczana odbiorcom z wodociągu centralnego poddawana jest procesom uzdatniania, polegającym na jej napowietrzaniu i filtracji, usuwaniu z niej nadmiernej ilości żelaza oraz jej odgazowaniu poprzez usunięcie siarkowodoru i częściowo dwutlenku węgla. Kontrole jakości wody prowadzone są w laboratorium zakładowym, gdzie oznaczanych jest około 40 parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych oraz wykonywane są badania hydrobiologiczne.

 

W następnych latach PWiK przeprowadzi inwestycje modernizacyjne systemu kanalizacji sanitarnej miasta Konina, które pozwolą na spełnienie wymogów dyrektyw unijnych i przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska.

bottom of page