top of page

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6A
tel. 63 242 88 53, 63 242 88 65, fax 63 244 57 16
e-mail: zuwkonin@pro.onet.pl
sekretariat@zuwkonin.pl
www.zuwkonin.pl

Zarys historyczny
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest dobrowolną organizacją zrzeszającą 12 gmin z terenu powiatu konińskiego, tureckiego oraz kolskiego, powołaną w październiku 1992 roku z inicjatywy zainteresowanych gmin, w celu wspólnego prowadzenia działalności na polu eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych oraz zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej. Gwarantować ma odbiorcom dostawy odpowiedniej ilości i jakości wody oraz odbiory i odprowadzanie oczyszczanych ścieków. Początkowo działaność gospodarczą związku prowadził Zakład Usług Wodnych stworzony jako komunalny zakład budżetowy. Forma ta stanowiła do stycznia 1997 roku tj. do wejścia w życie ustawy o gospodarce komunalnej, jedyną dopuszczalną formą prowadzenia działalności przez związki komunalne. Zaistniała sytuacja, a także ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, stworzyły warunki do wprowadzenia w dziedzinie gospodarki komunalnej nowych struktur gospodarczych w postaci spółek prawa handlowego. Dlatego też Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w czerwcu 1997 roku uchwałę w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Związku.

Spółka
22 grudnia 1997 roku Zarząd Związku wykonując uchwałę Zgromadzenia zawiązał jednoosobową spółkę pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, która z dniem 1 lutego 1998 roku uzyskała osobowość prawną. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków poprzez wykorzystanie przekazanych do eksploatacji przez gminy będące członkami Związku, urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej. Obok wymienionej działalności Spółka prowadzi działaność inwestycyjną, w tym powiernictwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie projektowania obiektów, urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i oczyszczania ścieków, a także wydawanie warunków oraz uzgodnień projektów budowlanych w zakresie działalności Spółki. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie jest dziś największym na terenie wiejskich powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego, producentem i dostawcą wody, a także odbiorcą ścieków. Zakład prowadzi eksploatację 46 wodociągów oraz dziewięciu oczyszczalni ścieków, obsługując ok. 25 tys. odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Obsługujemy

  • Powiat Konin: gmina Stare Miasto, gmina Rzgów, gmina i miasto Golina, gmina Krzymów, gmina Wilczyn.

  • Powiat Koło: gmina Chodów, gmina Grzegorzew, gmina Kłodawa, gmina i miasto Przedecz. 

  • Powiat Turek: gmina Turek, gmina Kawęczyn, gmina Dobra.

bottom of page