top of page

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o.

64-700 Chodzież, ul. Gdańska 48

tel. 67 255 22 98, fax 67 255 20 54

e-mail: mkiw_czarnkow@poczta.onet.pl

www.mkiw.pl

Czarnków_03.jpg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie powstał w 1972 roku i do 1983 roku funkcjonował jako wydział w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnkowie. Zaopatrzenie miasta w wodę stanowi ujęcie wody przy ulicy Gdańskiej, oparte na trzeciorzędowych pokładach wodonośnych. Pobór wody podziemnej odbywa się za pomocą pomp głębinowych, zamontowanych w trzech studniach głębinowych o wydajności łącznej 158 m³/h.


Na początku lat 70. XX wieku, w celu uzdatnienia pobieranej wody wybudowano stację uzdatniania o przepustowości 150 m³/h. Urządzenia uzdatniające stanowią filtry piaskowe zamknięte w ilości 5 sztuk o przepustowości jednostkowej 30 m³/h. Zarówno ujęcie wody, jak i stacja uzdatniania są eksploatowane do dzisiaj i w pełni realizują zapotrzebowanie miasta na wodę pitną. Uzdatniona woda, wychodząca ze stacji, rozprowadzana jest za pomocą sieci przesyłowych i rozdzielczych o średnicach od 80-250 mm. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 53,9 km, długość kanalizacji sanitarnej z przyłączami to 43,6 km.

Rozwój gospodarki ściekowej nastąpił w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to skanalizowanie miasta osiągnęło poziom 90% i wybudowana została oczyszczalnia ścieków o przepustowości 4000 m³/d, która funkcjonuje do dziś. Aktualnie spółka czyni starania o środki zewnętrzne na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Obecnie miasto Czarnków jest zwodociągowane i skanalizowane w 100%, a rozbudowa infrastruktury wod.-kan. dotyczy prawie wyłącznie terenów uruchamianych pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze.

Czarnków_01.jpg
Czarnków_02.jpg

Miasto Czarnków położone jest zarówno w dolinie Noteci, jak i na wyżynie przylegającej bezpośrednio do tej doliny. Konfiguracja terenu w samym mieście jest bardzo zróżnicowana, gdyż różnica poziomu przekracza 50 m. W związku z tym budowa, eksploatacja i funkcjonowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wymagają zastosowania urządzeń zarówno do utrzymania określonego ciśnienia wody w sieci (hydrofornie sieciowe), jak i do kilkakrotnego przepompowywania ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków.


Aktualnie na terenie miasta działa 12 przepompowni ścieków, w tym trzy tłocznie. Ze względu na tak zróżnicowaną konfigurację terenu, sieć wodociągowa działa w dwóch systemach: grawitacyjnym opartym na otwartym zbiorniku wody o pojemności 1000 m³ oraz ciśnieniowym. Aktualnie w eksploatacji są trzy hydrofornie. Od 1992 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie działa w strukturze jednoosobowej spółki skarbu gminy i zatrudnia 30 pracowników.

bottom of page