top of page
Bytkowo_logo copy.jpg

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

62-090 Rokietnica, Bytkowo

ul. Topolowa 6

tel. 61 814 57 43

e-mail: info@puk.com.pl

www.puk.com.pl

Bytkowo_01.jpg

Przyczyna: zmiana perspektywy.
Gmina Rokietnica to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin powiatu poznańskiego. Ostatnie dwudziestolecie to czas kreślony intensywnymi ruchami migracyjnymi, które w przeważającej większości dyktowały konieczność i potrzebę zasadniczych zmian, również w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-
-ściekowej. Systematycznie zwiększająca się powierzchnia zabudowy mieszkaniowej, gwałtowny przyrost ilości mieszkańców oraz stopniowo rozwijająca się strefa biznesu – to główne argumenty dla skrupulatnego i perspektywicznego planowania rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rokietnica. Efektywna i responsywna gospodarka wodno-ściekowa jest zadaniem i troską Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie od niemal ćwierć wieku…


Skutek: perspektywa zmian.
Skuteczność oraz płynność działania podmiotów dostarczających wodę i odbierających ścieki wydaje się być kwestią kluczową dla rozwoju lokalnej społeczności. Projektowanie i planowanie długofalowe ma równie istotne znaczenie. Przez 25 lat funkcjonowania Spółka przeszła głęboka metamorfozę, dzięki której nie boi się patrzeć dalej, podejmować trudne wyzwania i nieustannie rozwijać się. Obecnie eksploatuje ponad 170 km sieci wodociągowej, 12 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, ponad 150 km sieci kanalizacyjnej wraz z 70 przepompowniami ścieków. Niewątpliwie dużym osiągnięciem i dumą jest rozbudowana w 2015 roku z unijnego programu POIiŚ 2007-2013 (koszt całkowity: 12,6 mln zł netto, w tym dotacja: 8,45 mln zł) nowoczesna komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie o wydajności 2500 m³/d. Spełnia ona wszystkie wymagania dotyczące usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, co ma niebagatelny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Bytkowo_05.jpg
Bytkowo_06 copy.jpg

W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie kolejna Stacja Uzdatniania Wody w Mrowinie, która jako pierwszy tego typu obiekt w gminie Rokietnica, będzie wyposażona w układ odzysku wód popłucznych, powstałych w procesie uzdatniania, które w „tradycyjnym” systemie zrzucane są po prostu do cieków wodnych lub do sieci kanalizacji sanitarnej, a więc mówiąc kolokwialnie – marnotrawione. Odzysk wody z popłuczyn to wyjątkowo efektywne i innowacyjne rozwiązanie, które z powodzeniem zaczyna funkcjonować w Polsce. Takie kompleksowe zarządzanie gospodarką wód popłucznych zmniejsza ilość substancji odprowadzanych do środowiska. Minimalizacji ulega też ubytek wody na stacji, co daje nie tylko wymierne oszczędności w aspekcie finansowym, ale nade wszystko w maksymalnie efektywny sposób pomaga chronić wciąż kurczące się zasoby wód podziemnych. Inwestycja ma zostać ukończona w 2020 roku i w zasadniczy sposób zwiększy możliwości dostawcze wody na terenie gminy.


Zadaniem i wyzwaniem niemal każdej instytucji/firmy o specyfice komunalnej, funkcjonującej na terenie intensywnej urbanizacji, jest pokrycie siecią wodno-kanalizacyjną jak największej jego powierzchni, by zaspokoić coraz większe potrzeby i oczekiwania. Dlatego Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, by komfort życia mieszkańców gminy Rokietnica w aspekcie za który odpowiada, był porównywalny w każdej miejscowości. Niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością tworzenia infrastrukturalnych podwalin. Są to ogromne i kosztowne inwestycje. Spółka korzysta z każdej możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, czy to krajowych, czy unijnych. W listopadzie 2018 roku oficjalnie oddano do użytkowania ostatnią z kanalizacyjnych inwestycji, zrealizowaną w ramach unijnego projektu z programu POIiŚ 2014-2020 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”, którego koszt wyniósł 13,5 mln zł netto, w tym dofinasowanie ok. 7 mln zł. W ramach projektu wybudowano 24 km sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło w lwiej części skanalizować trzy gminne miejscowości oraz usprawnić transport ścieków z terenów najsilniej zurbanizowanych do komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie, przekształcić przepompownię wody w Rokietnicy na Stację Uzdatniania Wody, a nade wszystko stworzyć solidny fundament dla dalszych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W dużej mierze dzięki unijnym (WRPO, PROW, POIiŚ) i krajowym (WFOŚiGW, NFOŚiGW) środkom zewnętrznym udało się skanalizować miejscowości na terenie gminy Rokietnica, które na sieć czekały dziesięciolecia. Stopniowo realizowane są również podobne  inwestycje wodociągowe. Jest to powód do ogromnej satysfakcji, ale też impuls do dalszej intensywnej pracy.

Bytkowo_03.jpg
Bytkowo_04.jpg

Na każdym polu działania PUK priorytetem jest ochrona środowiska. Dlatego misja realizacji zadań użyteczności publicznej w ramach gospodarki komunalnej, zgodnie z proekologicznymi standardami, podejmowana jest ze świadomością i odpowiedzialnością. Jedną z  „zielonych” inwestycji, która cieszy podwójnie, gdyż przynosi wymierne korzyści środowiskowe i finansowe oszczędności, było zadanie pn. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gminie Rokietnica”. Oddane do użytkowania 31 grudnia 2017 roku przedsięwzięcie objęło budowę instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach: SUW Rokietnica, SUW Żydowo, SUW Napachanie, przepompownia ścieków Kiekrz, budynek socjalno-biurowy w Bytkowie oraz Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie. Łączna moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosi 183,68 kWp. Wytworzona energia elektryczna jest praktycznie w 100% zużywana na potrzeby własne powyższych obiektów. Inwestycja została wsparta umarzalną w 25% pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 741 515 zł.


Mówiąc o perspektywie, nowoczesności i usprawnianiu funkcjonowania Spółki warto też wspomnieć o bardzo obszernym zadaniu, którego realizacja wystartowała w 2018 roku, tj. akcji wymiany wodomierzy na takie, które umożliwiają ich radiowy odczyt. Do końca 2022 roku ma ona objąć wszystkich naszych klientów, co ma niewątpliwie niebagatelne znaczenie między innymi w kontekście zmniejszenia strat wody. System ten niweluje konieczność przebywania w domu właścicieli, ułatwia i usprawnia proces rozliczania poboru wody i zrzutu ścieków, a także umożliwia monitorowanie pracy wodomierzy, np. informując o wyciekach u odbiorców.


Na progu ćwierćwiecza istnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, próbując dokonać swoistego podsumowania, można zaryzykować stwierdzenie, że minione prawie 25 lat było dla Spółki czasem nie tylko wytężonej pracy, zarówno fizycznej jak i koncepcyjnej, ale też czasem próby wewnętrznej wytrzymałości, kooperacji i konsolidacji zespołu pracowników. Ten, złożony z zaangażowanych i kreatywnych specjalistów, jest z całą pewnością jedną z najmocniejszych stron Przedsiębiorstwa.

Bytkowo_07.jpg
Bytkowo_02.jpg
bottom of page