top of page
Dobiegniew_logo.jpg

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„KOMUNALNI” Sp. z o.o. 

66-520 Dobiegniew, ul. Poznańska 8a 

tel. 95 761 10 52,  95 761 10 54 

e-mail: sekretariat@komunalnidobiegniew.pl 

www.komunalnidobiegniew.pl

Dobiegniew_foto_03.jpg

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie w formie spółki funkcjonuje od 1992 roku. Kontrolę nad jej działalnością sprawuje pięcioosobowa rada nadzorcza. Firma zatrudnia 38 osób.

Dobiegniew_foto_02.jpg

Przedsiębiorstwo realizuje zadania własne gminy, a do jego głównych obowiązków należą:

•    dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

•    wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę

•    wywóz nieczystości stałych i płynnych

•    organizacja pogrzebów

•    zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

•    usługi transportowo-sprzętowe

•    działalność handlowa.

Spółka administruje dziewięcioma ujęciami wody (w postaci studni głębinowych) na terenie całej gminy Dobiegniew (Dobiegniew, Ługi, Słonów, Chomętowo, Słowin, Radęcin, Wołogoszcz, Mierzęcin, Podlesiec) i jedną oczyszczalnią ścieków w Dobiegniewie. Gmina Dobiegniew ma stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, z której korzysta ok. 90% mieszkańców. Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach 80. XX wieku. Obecnie spółka przygotowuje się do przeprowadzenia w najbliższych latach jej modernizacji. Z terenu gminy ścieki tłoczone są do oczyszczalni przy pomocy trzydziestu przepompowni. Sieć kanalizacyjną eksploatuje ok. 74% mieszkańców gminy, a pozostali korzystają z indywidualnych zbiorników bezodpływowych i usług wozu asenizacyjnego.

Cała gmina Dobiegniew to obszar NATURA 2000, do którego należą m.in.: szlak wodny „Lubuskie Mazury”, rezerwat przyrody Flisowe Źródliska oraz Torfowisko Osowiec – dlatego przedsiębiorstwo korzysta z dobrodziejstw środowiska naturalnego w sposób świadomy i odpowiedzialny. Gmina i spółka prowadzą właściwą gospodarkę wodnościekową, zapobiegającą zanieczyszczeniu gleb oraz wód. Odpowiednie ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów wprowadzane są z myślą o przyszłych pokoleniach.   

Dobiegniew_foto_01.jpg
bottom of page