top of page
Logo PWiK.png

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
47-470 Krzanowice, ul. Zawadzkiego 5
tel. 32 414 74 01
e-mail: pwik@krzanowice.pl
www.pwik.krzanowice.pl

Krzanowice_04.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako nowy podmiot prawa handlowego rozpoczęło działalność 26 listopada 2015 roku i jedynym udziałowcem firmy jest Gmina Krzanowice. Spółka przejęła zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Krzanowice, po zlikwidowanym gminnym zakładzie budżetowym.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Krzanowice oraz
odprowadzenie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy. Głównymi klientami są mieszkańcy gminy Krzanowice, tj. klienci indywidualni, a także instytucje i firmy, mające swoje siedziby w jej granicach administracyjnych.

 

Zasoby wody, wielkość ujęć oraz stan stacji uzdatniania wody umożliwiają przedsiębiorstwu zaspokajanie potrzeb
gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Spółka systematycznie rozszerza obszar świadczenia usług w wyniku podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców. W ramach zawartego porozumienia z sąsiednią gminą, spółka dokonuje hurtowej sprzedaży wody Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu „Górna Odra” w Tworkowie, dla zaspokojenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Krzyżanowice.

 

W 2018 roku wyprodukowano łącznie 931 853  m³ wody surowej. Pochodzi ona z jednego ujęcia posiadającego cztery
studnie głębinowe i przed podaniem do sieci podlega procesom odżelaziania na stacji uzdatniania wody w Borucinie. Woda do odbiorców dostarczana jest siecią wodociągową, której łączna długość na koniec 2018 roku wynosiła 74,6 km, w tym sieć magistralna 14,2 km i rozdzielcza 60,4 km.

Krzanowice_01.jpg
Krzanowice_02.jpg

W 2005 roku Gmina, wybudowała na terenie Krzanowic oczyszczalnię ścieków o przepustowości 850 m³/dobę. Jest to
oczyszczalnia docelowa dla całej aglomeracji, obejmującej zasięgiem wszystkie miejscowości gminy: Krzanowice, Borucin, Wojnowice, Bojanów i Pietraszyn. Wówczas, rozpoczął się również proces budowy kanalizacji sanitarnej,
począwszy od miejscowości Bojanów, która na chwilę obecną jest skanalizowana w 100%. Wybudowana oczyszczalnia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do majątku spółki, która nią zarządza.

W 2016 roku spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie
5.1., poddziałanie 5.1.2, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”, stanowiący kolejny etap rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej. W wyniku realizacji zadania powstanie: 4,8 km
kolektorów grawitacyjnych, 0,5 km kolektorów tłocznych oraz cztery tłocznie ścieków. Planowane jest również podłączenie 1175 nowych odbiorców, w wyniku czego stopień skanalizowania gminy wyniesie ok. 25%.

 

Przed spółką stoi wielkie wyzwanie, polegające skanalizowaniu do 2027 roku 100% mieszkańców aglomeracji, a także
przeprowadzenie modernizacji gospodarki osadowej na istniejącej oczyszczalni ścieków.

bottom of page