top of page
logo OPKkopia-2.jpg

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30

tel. 42 277 14 00, 42 270 04 00

e-mail: sekretariat@opkspzoo.eu

www.opkspzoo.eu

Fontanna na Placu Jana Pawła II w Ozorko

Historia ozorkowskich wodociągów sięga lat 50. XX wieku. W tym czasie zostało wykonane ujęcie wody głębinowej wraz z hydrofornią przy ulicy Konstytucji 3-go Maja nr 3, dla potrzeb wybudowanych w czasie okupacji tzw. poniemieckich bloków mieszkalnych przy ulicach Konstytucji 3-Maja i Bema, a w późniejszym czasie dla pierwszych bloków budowanych przy ulicach Sucharskiego i Obrońców Westerplatte. W tym samym czasie wykonane zostały podobne ujęcia z hydroforniami w blokach przy ulicach Kościelnej 3 i Wyszyńskiego 37, dla potrzeb mieszkańców tych i sąsiednich ulic. Rejon ulic Stypułkowskiego, Łęczyckiej i Gębickiej zasilany był w wodę z ujęć zakładów Morfeo, a ulice Kościuszki i Mickiewicza z lokalnego ujęcia, zbudowanego dla potrzeb łaźni miejskiej, usytuowanego przy ulicy Kościuszki 31. 
Bardzo szybka rozbudowa sieci wodociągowej nastąpiła w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Sieci te budowane były zarówno w ramach inwestycji miejskich jak i przy udziale lokalnej społeczności. 
W obecnej postaci wodociągi w Ozorkowie funkcjonują od 1992 roku. Oddano wówczas do eksploatacji stację wodociągową przy ulicy Sikorskiego 26, opartą na ujęciu wody składającym się z trzech studni głębinowych o głębokości 100 m i wydajności 168 /h każda. Woda z tych studni pochodzi z górnokredowych pokładów wodonośnych. 

Wieża wodociągowa przy dworcu kolejowym.
37.jpg

Z odwiertów studziennych studni głębinowych woda wydobywana jest za pomocą trzech pomp głębinowych o wydajności 120 /h każda i jest transportowana rurociągiem tłocznym Ø 400 mm do dwóch żelbetonowych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 4000
W owym czasie woda ta nie wymagała uzdatniania pod kątem składu fizykochemicznego i bakteriologicznego, aczkolwiek cały czas w przypadku pogorszenia się jakości wody pod względem bakteriologicznym, istniała możliwość ewentualnej dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu. Lokalizacja stacji wodociągowej i zbiorników retencyjnych przy ulicy Sikorskiego 28 została wybrana na podstawie analizy ukształtowania terenu miasta. Jest to najwyższy punkt Ozorkowa, pozwalający zaprojektować dwustrefowy transport wody do odbiorców. Strefa wysokiego ciśnienia, która możliwa jest dzięki zastosowaniu pomp (dających możliwości uzyskiwania dwustopniowego ciśnienia wody, w zależności od potrzeb rozbiorowych wody w sieci dystrybucyjnej) i zbiorników hydroforowych, służyła do zaopatrzenia w wodę budynków wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, miejscowości Bibianów i Śliwniki oraz południowo-wschodniej części miasta. Pozostała, niżej położona część miasta, zasilana jest poprzez sieć wodociągową grawitacyjną, bezpośrednio ze zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej.

41.jpg
14.jpg
38.jpg
11.jpg

Obecnie sieć wodociągowa obejmuje prawie 100% obszaru miasta. Dalsza rozbudowa wodociągów będzie się odbywała na nowo wyznaczonych terenach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysł i usługi. 
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wodociągi w Radomsku zmuszone zostały do dostosowywania przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów obowiązujących w krajach wspólnoty. Dotyczy to również wymogów jakie stawiane są w stosunku do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

13.jpg

Obecnie sieć wodociągowa obejmuje prawie 100% obszaru miasta. Dalsza rozbudowa wodociągów będzie się odbywała na nowo wyznaczonych terenach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysł i usługi. 
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wodociągi w Radomsku zmuszone zostały do dostosowywania przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów obowiązujących w krajach wspólnoty. Dotyczy to również wymogów jakie stawiane są w stosunku do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na podwyższone wymagania odnoszące się do zawartości żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia, przedsiębiorstwo zmuszone było do podjęcia działań mających na celu modernizację istniejącej stacji wodociągowej. W 2012 roku przystąpiono do realizacji inwestycji, polegającej na instalacji nowoczesnych filtrów na bazie złoża kwarcowego i katalitycznego, służących do redukcji związków żelaza i manganu oraz nowoczesnego zestawu pomp, dających możliwości uzyskiwania dwustopniowego ciśnienia wody, w zależności od potrzeb rozbiorowych wody w sieci dystrybucyjnej. Równolegle przystąpiono do remontu zbiorników retencyjnych. Całość inwestycji została zakończona w 2014 roku. W ramach projektu zastosowano również radiowe sterowanie pracą pomp głębinowych. System ten umożliwia automatyczne współdziałanie studni głębinowych z urządzeniami uzdatniającymi wodę. Dla spełnienia warunków bezpieczeństwa, zarówno dla ujęć wody jak i stacji uzdatniania, zbudowano system monitoringu wizyjnego, a także system czujników ruchu. Nadzór nad urządzeniami sprawuje całodobowa obsługa stacji uzdatniania wody oraz koncesjonowana firma ochrony. 
Nierozłącznym elementem związanym z dostawą wody jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także właściwe zagospodarowanie powstających w procesie oczyszczania osadów i innych odpadów. Dawniej ścieki z terenu miasta odprowadzane były systemem kanalizacyjnym bezpośrednio do rzeki Bzury. W 1992 roku zbudowano kolektor zbiorczy IA o średnicy 1200 mm wraz z budynkiem krat, gdzie następował wstępny etap oczyszczania ścieków. Polegało ono na usuwaniu ze ścieków na kracie mechanicznej zanieczyszczeń stałych. Cztery lata później została oddana do eksploatacji wybudowana przez miasto, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Ochrony Środowiska Królestwa Danii, oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym stopniem usuwania biogenów. Została zaprojektowana dla oczyszczania około 7000 ścieków w ciągu doby, jednak obecnie oczyszczanych jest ok. 4000-5000 /dobę. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wynosi średnio około 95%. Przy tak efektywnym oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków spełnione są wymogi II klasy czystości wód i oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do rzeki Bzury bez szkody dla środowiska.
Obecnie spółka przystąpiła do realizacji inwestycji, polegającej na modernizacji i rozbudowie istniejącej oczyszczalni.

bottom of page