top of page
Rawicz_logo copy.jpg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, Folwark,

tel. 65 546 10 59, fax 65 546 70 04

e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl

www.zwikrawicz.pl

Rawicz_01.jpg

Rawickie wodociągi zbudował inż. Max Kempel – właściciel zakładu M. Kempel – Zakład Budowy Gazu i Kanalizacji w Seegefeld. Miało to miejsce w latach 1895-1897 na zlecenie ówczesnego Magistratu w Rawiczu. Rok 1896 przyjęto jako umowną datę powstania wodociągu, ponieważ taka figuruje na portalu zabytkowego zbiornika, znajdującego się w lesie na zachód od wsi Świniary. Pierwsze ujęcie wody składało się z trzech studni głębinowych, wykonanych właśnie w tym rejonie. Obecnie ujęcie miejskie Załęcze-Świniary-Borowno dla Rawicza i okolicznych miejscowości składa się z 11 studni głębinowych.

Rawicz_02.jpg
Rawicz_05.jpg

W ponad stuletniej historii Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu przechodził różne formy organizacji. Ostatecznie 1 października 2016 roku został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Firma eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, w tym jedną strategiczną w Załęczu dla Rawicza i okolicznych miejscowości, oraz pięć stacji wiejskich (tzw. hydroforni) zlokalizowanych: w Łaszczynie, Iźbicach, Dębnie Polskim, Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej. Każda ze stacji wiejskich posiada ujęcie wody podziemnej, złożone z dwóch lub trzech studni głębinowych – łącznie jest ich 11. Wydobywana ze wszystkich ujęć podziemnych woda pochodzi z utworów czwartorzędowych.


Obecnie ZWiK sp. z o.o. w Rawiczu obsługuje ponad 5600 odbiorców. Uzdatniona woda trafia do mieszkańców poprzez sieć wodociągową o długości ok. 149 km. W celu poprawy niezawodności dostaw wody, planowana jest modernizacja największej stacji uzdatniania wody w Załęczu. Pierwszy etap tej inwestycji, tj. projekt budowlano-wykonawczy jest w trakcie realizacji.

Funkcjonujący na terenie gminy Rawicz system kanalizacji sanitarnej, o długości sieci ok. 120 km, wyposażony jest w 17 przepompowni ścieków. Powstające zanieczyszczenia trafiają na oczyszczalnię ścieków w Rawiczu. We wrześniu 2018 roku podpisana została umowa z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, na realizację największej dotąd inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”.

 

Modernizacja ta pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni oraz poprawi jakość oczyszczania ścieków, szczególnie w zakresie redukcji azotu. Udoskonali gospodarkę osadami ściekowymi i zmniejszy całkowity ładunek zanieczyszczeń . Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Łączny koszt zadania wynosi 33 783 585,90 zł brutto.

Do zadań inwestycyjnych spółki należą m.in. wodociągowanie i kanalizowanie terenów gminy Rawicz. Realizowane są one systematycznie, uwzględniając widoczne ruchy inwestycyjne na terenach gminnych. Na obszarach, na których istnieje możliwość, spółka pozyskuje środki z funduszy unijnych lub korzysta z innych form dofinansowania.


W ramach swojej działalności, spółka świadczy również usługi dla mieszkańców gminy Rawicz, tj.: budowa przyłączy wod.-kan., czyszczenie kanalizacji specjalistycznym sprzętem, wykonywanie robót ziemnych, a także analizy laboratoryjne.


Dzięki spotkaniom kadry technicznej, prowadzonym w ramach Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich, pracownicy mają możliwość poszerzania wiedzy oraz nabywania doświadczenia niezbędnego w branży. Członkostwo w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie daje spółce możliwość korzystania z porad zespołu prawnego i dzięki temu, być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz orzecznictwem. Izba wspiera działalność branży, pomagając rozwiązywać różnego rodzaju problemy oraz uczestnicząc m.in. w procesach legislacyjnych, stając w obronie interesów przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych.

Rawicz_03 copy.jpg

ZWiK w Rawiczu, mając na uwadze, jak ważne jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zasobów wodnych, prowadzi działania edukacyjne na rzecz upowszechniania postawy prozdrowotnej i ekologicznej. Organizuje m.in. spotkania na terenie stacji uzdatniania wody w Załęczu i na oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Przedszkolaki oraz uczniowie szkół mają okazję obejrzeć obiekty i znajdujące się na nich urządzenia oraz zwiedzić zakładowe laboratorium. Mogą usłyszeć o sposobie ujmowania i uzdatniania wody oraz o metodach oczyszczania ścieków. Spółka propaguje picie wody bezpośrednio z kranu, ponieważ rawicka woda jest dobrej jakości, smaczna i zdecydowanie tańsza od butelkowej kupowanej w sklepie.


Dodatkowym akcentem w promowaniu zdrowego trybu życia oraz szerzenia nawyku, jakim jest picie wody z rawickich wodociągów, stał się udział pracowników spółki oraz osób sympatyzujących w ,,24-godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu”. Jest to jedyna impreza w Polsce, organizowana od 2010 roku, podczas której sportowcy amatorzy i zawodowcy wspólnie rywalizują przez dobę, jednocześnie na ośmiu różnych arenach sportowych. Sztandarową dyscypliną jest 24-godzinny bieg sztafetowy na rawickich plantach.

Rawicz_04.jpg
Rawicz_07.jpg
bottom of page