top of page
MZWiK_Strzelce_WIelkie_logo.jpg

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

w Strzelcach Wielkich
63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 84
tel. 65 571 91 74, fax 65 571 93 64

e-mail: info@mzwik.com

www.mzwik.com

Strzelce_Wiejskie_01.jpg

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został powołany do działalności w 1991 roku. Realizuje zadania własne gmin dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

 

Uczestnikami związku są 4 gminy: Krobia, Pępowo i Pogorzela – powiat gostyński oraz Kobylin – powiat krotoszyński. Związek zatrudnia 50 osób i są to: pracownicy administracji, konserwatorzy na SUW, operatorzy oczyszczalni i brygad remontowych.


Na terenie MZWiK znajduje się 14 stacji uzdatniania wody. Związek zaopatruje w wodę ok. 34 tys. mieszkańców, do których sieciami wodociągowymi o łącznej długości ponad 416,5 km (w tym 91 km przyłączy wodociągowych) w 2018 roku dostarczono z ujęć 2242,5 dam³ wody. MZWiK eksploatuje 4 oczyszczalnie ścieków, do których dopływają ścieki za pośrednictwem 116,1 km sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 30,7 km przykanalików sanitarnych). W 2018 roku oczyszczono 576 dam³ ścieków.

Strzelce_Wiejskie_03.jpg
Strzelce_Wiejskie_04.jpg

Krokiem milowym w rozwoju związku była realizacja projektu pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w latach 2010-2015. Przedsięwzięcie to przyczyniło się do częściowego skanalizowania aglomeracji: Kobylin, Krobia i Pogorzela oraz wybudowania dwóch oczyszczalni ścieków: w Pogorzeli oraz Kobylinie. Możliwe jest teraz dodatkowe odbieranie i oczyszczanie ścieków od 9461 mieszkańców. Zakres projektu obejmował trzy aglomeracje:
1) Kobylin
Budowa przepływowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o Qśrd = 795 m³/d, co stanowi ładunek 7 920 RLM. Jej średniodobowa przepustowość wynosi 795 m³/d, pozwalając na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i odbiór ścieków z pozostałych miejscowości aglomeracji Kobylin wraz ze ściekami dowożonymi. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Radęca, dopływ Orli, w zlewni Odry. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Kobylin i wsi Stary Kobylin obejmuje: 14 477 mb kolektorów grawitacyjnych, 3862 mb rurociągów tłocznych, 775 przykanalików o długości 5251 mb, 12 przepompowni sieciowych.
2) Krobia
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Krobia oraz wioskach: Bukownica, Pudliszki i Żychlewo obejmuje: 22 260 mb kolektorów grawitacyjnych, 6399 mb rurociągów tłocznych, 930 przykanalików o długości 7298 mb, 12 przepompowni sieciowych.
3) Pogorzela
Budowa mechaniczo-biologicznej oczyszczalni ścieków o Qśrd = 638 m³/d, co stanowi ładunek 6295 RLM. Oczyszczalnia jest typu SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) o średniodobowej przepustowości równej 638 m³/d, pozwalającej na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i odbiór ścieków z pozostałych miejscowości aglomeracji Pogorzela wraz ze ściekami dowożonymi. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ochla, dopływ Radęcy, w zlewni Odry. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów obejmuje: 11 641 mb kolektorów grawitacyjnych, 1840 mb rurociągów tłocznych, 523 przykanalików o długości 3840 mb, 12 przepompowni sieciowych. Zrealizowano również zakup 4 mobilnych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni o mocy 15 kW każdy oraz zakup specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej.

Strzelce_Wiejskie_05.jpg
Strzelce_Wiejskie_06.jpg

Ze względu na stosunkowo małe zasoby wody na terenie działania Związku, a co za tym idzie niewielką wydajność ujęć, zdecydowano o zwiększeniu retencji wody uzdatnionej. W ostatnich latach wybudowano zbiorniki pionowe naziemne o pojemności od 100 do 150 m³ na SUW: Siedlec, Wymysłowo, Wziąchów, Wilkonice i Pępowo. Jednocześnie ze zwiększeniem retencji wody uzdatnionej, modernizowane są układy technologiczne uzdatniania wody na stacjach uzdatniania wody. Wprowadzana jest również automatyka, oparta na pomiarze przepływającej wody. Obecnie 3 stacje są w pełni zautomatyzowane.


W 2016 roku przeprowadzona została renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pępowie. Wykonano ją metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych DN 300 mm (długość 2050 mb) oraz DN 200 mm (długość 757 mb). Wyremontowano również 96 studzienek kanalizacyjnych.

 

W latach 2018-2019 MZWiK wraz z Gminą Krobia zrealizował przedsięwzięcie polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gogolewie w gminie Krobia. Wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię w technologii dwustopniowego złoża biologicznego zraszanego, składającą się z zespołu urządzeń oczyszczających, dostępnych na rynku w formie prefabrykowanej. Zastosowano dwa ciągi technologiczne (po dwa złoża w każdym). Ponadto zaprojektowano wykorzystanie dwóch istniejących zbiorników technologicznych (po ich odpowiedniej modernizacji) do retencjonowania i uśredniania przepływu ścieków surowych oraz do retencjonowania ustabilizowanych beztlenowo osadów przed ich wywozem do utylizacji.

Strzelce_Wiejskie_08.jpg
Strzelce_Wiejskie_02.jpg

W trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”. Dzięki tej rozbudowie zwiększona została hydrauliczna przepustowość oczyszczalni ścieków z 600 do 1130 m³/d i będzie można oczyszczać ścieki o ładunku zanieczyszczeń odpowiadającym 9900 RLM. Najważniejsze zadanie obejmuje następujący zakres robót:
•    instalację sitopiaskownika głównego wraz z budynkiem kontenerowym
•    zamontowanie kompaktowej pośredniej (II˚) pompowni ścieków
•    wybudowanie dwóch żelbetowych prostokątnych komór nitryfikacji
•    wybudowanie dwóch żelbetowych radialnych osadników wtórnych
•    instalację stacji dmuchaw wraz z budynkiem kontenerowym
•    wybudowanie żelbetowego radialnego zagęszczacza osadu nadmiernego
•    zamontowanie kompaktowej stacji zlewczej oraz sitopiaskownika dla ścieków dowożonych wraz z budynkiem kontenerowym
•    zamontowanie zespołu urządzeń złożonych z leja zasypowego i separatora płuczki piasku, który stanowić będzie kompletny zestaw urządzeń dla przyjmowania i obróbki zanieczyszczeń z czyszczenia sieci kanalizacyjnych dowożonych do oczyszczalni.

bottom of page