top of page
Zduny_logo copy.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.

63-760 Zduny, ul. Przemysłowa 1

tel. 62 721 57 84

e-mail: biuro@pwik.zduny.pl

www.pwik.zduny.pl

Zduny_03.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. powstało w 2013 roku z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę ze 100% udziałem Gminy Zduny. Głównym przedmiotem działalności spółki, jest wykonywanie zadań własnych Gminy Zduny i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Świadczy także usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych. Spółka eksploatuje, oddaną do użytku w 2000 roku, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Zdunach, o mocy przerobowej 2120 m3/dobę. Oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, zakładów użyteczności publicznej, instytucji oraz podczyszczone ścieki przemysłowe, dopływające kanalizacją z miasta Zduny, a także nieczystości płynne dostarczane wozami asenizacyjnymi z terenów wiejskich gminy Zduny. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych od 2013 roku przedsiębiorstwo wykonuje również  usługę oczyszczania ścieków dla aglomeracji gminy Cieszków, położonej w województwie dolnośląskim.

Zduny_01.jpg
Zduny_04.jpg

Od maja 2016 roku przedsiębiorstwo eksploatuje gminne stacje uzdatniania wody w miejscowości Betswin i Konarzew oraz sieci wodociągowe na terenach wiejskich gminy Zduny. Woda czerpana jest z ujęć głębinowych w miejscowości Ruda, Betwin i Konarzew z pokładów czwartorzędowych na głębokości od 60 do 90 m. Obecnie spółka realizuje wraz z Gminą Zduny następujące inwestycje: modernizacja stacji SUW w Konarzewie, budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Zduny. Przedsięwzięcia realizowane są przy współudziale pozyskanych środków unijnych. Działalność PWiK w Zdunach skierowana jest na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz zapewnienie realizacji standardów jakościowych obsługi klientów.

bottom of page