top of page

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

46-045 Kotórz Mały, ul. 1 Maja 5

tel. 77 440 44 44, fax 77 550 32 32  
sekretariat@wik.turawa.pl
www.wik.turawa.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. prowadzi działalność od 2008 roku. Pierwsze półtora roku działalności poświęcone było organizacji firmy oraz aplikacji o środki unijne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Od 2010 roku Spółka zajmuje się eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Turawa. 

W styczniu 2010 roku zawarto pierwszą na Opolszczyźnie umowę o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozpoczęła się realizacja projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski", w ramach którego wybudowano ponad 129 km sieci kanalizacji sanitarnej, dokonano inwentaryzacji istniejących na terenie gminy sieci wodno-kanalizacyjnych i stworzono centralną dyspozytornię, dzięki której osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu mają bieżący podgląd i możliwość sterowania pracą 62 obiektów zlokalizowanych na sieciach. Umożliwia to sprawne zarządzanie i ogranicza koszty eksploatacyjne. Wartość projektu wyniosła 37 899 269,55 zł netto, w tym otrzymane dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 22 940 377,43 zł. 

Pozostałe znaczące inwestycje Spółki:

  • Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Turawa" obejmujący realizację około 10 km sieci wodociągowej oraz prawie 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Stanowił on uzupełnienie brakującej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach turystycznych zlokalizowanych przy brzegach Jeziora Turawskiego. Wartość projektu wyniosła 1 710 794,85 zł netto. Inwestycję dofinansowano kwotą 631 790,18 zł w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  • Projekt "Rozbudowa ujęcia wody Kadłub Turawski", w ramach którego zmodernizowano na ujęciu istniejącą studnię oraz odwiercono drugą studnię o głębokości 55 m, wyposażoną w zestaw pompowy o wydajności 60 m³/h. Inwestycja obecnie jest już zakończona, jej wartość wynosi 175 944,30 zł netto. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach PROW. Planuje się otrzymanie dotacji w wysokości 85 472,15 zł.

 

Dzięki realizacji w/w projektów, jak również mniejszych inwestycji prowadzonych przez Spółkę, gmina Turawa jest obecnie zwodociągowana i skanalizowana w prawie 100%. Przyczyniło się to do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.

Obecnie główne działania Spółki koncentrują się na eksploatacji oczyszczalni ścieków, trzech stacji uzdatniania wody, około 150 km sieci wodociągowych i około 200 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki którym w media wyposażeni są mieszkańcy wszystkich 11 miejscowości gminy Turawa, jak również turyści posiadający domki nad Jeziorem Turawskim. 

 

W 2010 roku rozpoczęto wymianę wodomierzy, którym kończył się okres legalizacji, na wodomierze pracujące w systemie radiowym i dziś wyposażone jest w nie 97% posesji. Sprawność odczytu generuje znaczne oszczędności związane z ograniczeniem roli inkasentów. Odczyty wodomierzy radiowych na terenie całej gminy realizowane są przez jedną osobę w ciągu jednego dnia. Łatwość odczytu wodomierzy na posesjach oraz w strategicznych punktach na sieci wodociągowej, w powiązaniu z analizą danych z monitoringu pozwala na szybką diagnozę nieprawidłowości, takich jak kradzieże wody lub awarie na sieciach. Dotychczas dzięki prowadzeniu takich analiz udało się usunąć kilka znaczących wycieków na sieci, zanim ujawniły się na powierzchni ziemi. Całodobowy monitoring sieci kanalizacyjnej umożliwia natychmiastową reakcję na występujące awarie oraz diagnozowanie nielegalnych zrzutów większych ilości ścieków.

Obecnie Spółka zajmuje się przygotowaniem inwestycji polegającej na stworzeniu infrastruktury do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym do postaci polepszacza glebowego lub nawozu organiczno-mineralnego zawierającego przeciętnie około 30% Ca(OH)2, do 30% substancji organicznej oraz znaczne ilości azotu (3,6%) i fosforu (1,2%). Technologia przetwarzania takich odpadów polega na dodawaniu zagęszczonych osadów do rozdrobnionej biomasy oraz mieszaniu w specjalnym reaktorze z wysokoreaktywnym mielonym wapnem palonym, suszeniu i sterylizacji. Reakcja egzotermiczna CaO z wilgocią zgromadzoną w osadach powoduje wytwarzanie się ciepła potrzebnego do wysuszenia i sterylizacji produktu. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę linii technologicznej składającej się z układu podawania sprasowanego osadu do reaktora, układu dozowania reagenta wapna, reaktora do higienizacji i przetworzenia osadu o zdolności przetwarzania do 1 Mg/h, układu odbioru produktu oraz węzła pakowania produktu w pojemniki typu Big Bag. 

Uruchomienie linii wiązać się będzie z rozbudową wiaty przy pomieszczeniu odbioru osadu i budową hali magazynowej na produkt. Realizacja inwestycji rozwiąże problem nadmiernego osadu ściekowego, który dzięki odpowiedniej obróbce z odpadu przekształci się w suchy, sypki produkt o znacznej wartości rynkowej.

 

Dalsze plany inwestycyjne obejmują spięcie wszystkich sieci wodociągowych przebiegających przez teren gminy w tzw. "pierścienie", aby zapewnić ciągłość dostaw wody do klientów w przypadku potencjalnych awarii na sieciach. Działalność Spółki została dostrzeżona i nagrodzona "Eurosymbolem Inwestycji Komunalnej 2012", przyznanym przez redakcję "Monitora Rynkowego" oraz Statuetką "W Trosce o Środowisko", przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, za skuteczną i efektywną realizację zadań chroniących środowisko oraz wyróżniającą się współpracę.

bottom of page