top of page

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15

tel./fax 48 614 24 03 (46)

e-mail: biuro@kgkkozienice.pl

www.kgkkozienice.pl

Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnej formie działa od 1 sierpnia 2008 roku. Firma powstała w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego (wcześniej przedsiębiorstwa) w jednoosobową spółkę, której jedynym udziałowcem jest gmina Kozienice. 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wytwarzania, przesyłania i dystrybucji wytwarzanego ciepła, obrotu ciepłem, budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Ponadto spółka wykonuje szereg usług komunalnych. Realizuje zadania w zakresie odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych. Prowadzi również działalność obejmująca zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług pogrzebowych, administrację cmentarza parafialnego w Kozienicach wraz z wykonywaniem usług cmentarnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie i prowadzenie miejsca tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt, wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych i drogowych oraz zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych.

Spółka realizuje swoje zadania poprzez pięć strukturalnie wyodrębnionych Zakładów: Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Transportu Odbioru i Utylizacji Odpadów, Zakład Usług Komunalnych oraz Zakład Zarządzania Nieruchomościami.


Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. inwestuje w nowoczesną technologię w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury technicznej, która służy do obsługi mieszkańców gminy Kozienice. W zakres infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej spółki wchodzą cztery oczyszczalnie ścieków, siedem stacji uzdatniania wody oraz ok. 700 przepompowni ścieków i ok. 600 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Natomiast infrastruktura ciepłownicza obejmuje ciepłownię o mocy zainstalowanej 46 MW, która posiada sześć kotłów wodnych: cztery kotły WLM-5, dwa kotły WR-10 opalane węglem kamiennym energetycznym oraz ok. 22 km sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami i węzłami.

W latach 2007-2013 spółka uczestniczyła w realizacji projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Beneficjentem projektu była gmina Kozienice, natomiast spółka podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Na realizację projektu udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 22 mln złotych. Natomiast całkowity koszt realizacji prac wodno-kanalizacyjnych wyniósł ponad 40 mln złotych. Dzięki tej inwestycji praktycznie cały obszar miejski i wiejski gminy Kozienice, jako jednej z nielicznych w Polsce, został zwodociągowany i skanalizowany w prawie 100%. Ponadto dzięki projektowi spółka eksploatuje nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Kozienicach spełniającą standardy polskie i europejskie w zakresie jakości oczyszczonych ścieków oraz osadów, które suszone są w suszarni słonecznej.

W ostatnich latach spółka przeprowadziła również wiele inwestycji komplementarnych z projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice”, ze znacznym wsparciem środków zewnętrznych. Inwestycje były dofinansowane między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę ponad 2,6 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na kwotę około 4 mln zł.

 

Efektem dokonanych inwestycji jest poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Kozienice – podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach dostających się do gleby i wód gruntowych. 

Realizując zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie Kozienice, spółka otrzymała również wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na inwestycję związaną z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chartowej w Kozienicach. W grudniu 2013 roku obiekt został przekazany do eksploatacji. Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Umożliwiła ona kontrolę nad gospodarką odpadami, ograniczyła tworzenie „dzikich” składowisk śmieci, a także spalanie odpadów w domowych piecach. Wzrosła również ilość pozyskanych surowców wtórnych m.in. metali, odpadów budowlanych czy zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

 

Kolejnym wyzwaniem była modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Kozienicach. Spółka zainwestowała w ciepłownię miejską. Prace polegały między innymi na wymianie dużego kotła w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, odżużlaniem, odpylaniem typu Cyklofiltr i kompleksową AKPiA oraz na modernizacji pomp obiegowych dla sieci ciepłowniczych miasta Kozienice. Znaczne nakłady spółka poniosła także na rozbudowę sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz wymianę węzłów cieplnych. W bieżącym roku inwestuje w wymianę kolejnego kotła. 

 

Obecnie Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które całkowicie zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Kozienice. Ciągłe inwestycje stwarzają możliwość rozwoju oraz zapewniają mieszkańcom najwyższą jakość świadczonych usług.

bottom of page