top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 12

tel. 13 436 83 11, 13 436 64 86, fax 13 436 86 78

e-mail: poczta@mpgk.krosno.pl

www.ekrosno.pl

 www.odzyskajmyenergie.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. MPGK w Krośnie Sp. z o.o. zostało powołane 30 czerwca 1997 roku aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego – działającego od 1936 roku – w Spółkę. Jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Oddział Energetyki Cieplnej. W skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego wchodzi również Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest największym i najstarszym z zakładów. Powstał w 1938 roku i od tego czasu towarzyszy mieszkańcom Krosna i okolic. Pełni rolę dostawcy wody dla miasta, czuwa nad jej jakością i zapewnia ciągłość dostaw, a także odbiera i oczyszcza ścieki, spełniając jednocześnie wysokie standardy związane z ochroną środowiska. 

Krośnieński ZWiK tworzą trzy zakłady uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków, która przyjmuje ścieki z Krosna i okolicznych gmin. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym strącaniem fosforu i linią fermentacji osadów oraz produkcją biogazu wykorzystywanego do celów energetycznych w wybudowanej w 2009 roku elektrowni biogazowej. Ciepło odpadowe powstałe z produkcji energii elektyrcznej w elektrownii biogazowej jest istotnym elementem wspomagającym osuszanie osadu ściekowego w suszarni słonecznej. Trzy zakłady uzdatniania wody o zdolności produkcyjnej 38.000 m³/dobę obsługują miasto Krosno oraz 10 gmin powiatu krośnieńskiego i sanockiego. Główny i największy Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie zlokalizowany jest nad zbiornikiem wodnym „Besko” na rzece Wisłok. W zaporze mieści się Mała Elektrownia Wodna produkująca "zieloną energię", która następnie zużywana jest w procesach uzdatniania wody i zabezpiecza do 25% całkowitego zapotrzebowania zakładu na moc. Po zakończonej w 2014 roku modernizacji MEW - całość procesu jest zautomatyzowana i zdalnie sterowana.

Pierwsze ujęcie wody dla miasta Krosna zostało wybudowane w latach 1937-1938 i zlokalizowane w miejscowości Szczepańcowa, na rzece Jasiołka. Funkcjonuje ona do dziś, a proces uzdatniania wody prowadzony jest w sposób biologiczny, bez dodawania środków chemicznych. Woda jest podświetlana promieniami UV i poddawana jedynie procesowi dezynfekcji przy użyciu dwutlenku chloru, który zabezpiecza ją przed wtórnym skażeniem.

W 2013 roku wodociągi krośnieńskie obchodziły jubileusz 75-lecia. Na podstawie źródeł archiwalnych i badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Podkarpackie wiemy, że Krosno było trzecim ośrodkiem miejskim w Małopolsce (po Lwowie i Krakowie) posiadającym podziemny wodociąg ciśnieniowy, a najstarsza krośnieńska studnia wykuta w litej skale pochodzi z 1430 roku. Fakty te potwierdzają dużą rangę i bogactwo miasta oraz stawiają Krosno w rzędzie najprężniej rozwijających się miast ówczesnego Królestwa Polskiego.  Dzięki środkom unijnym MPGK Krosno Sp. z o.o. zrealizowało wiele istotnych inwestycji. Najważniejszy projekt ostatnich lat to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”, którego wartość wyniosła 77 345 755 zł. Dzięki niemu zmodernizowano między innymi ZUW w Sieniawie, co pozwoli zapewnić długofalowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i system odprowadzania ścieków, a także spełnienie unijnych norm w zakresie jakości wody. W 2014 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnego etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap” . Kluczowe zadania w ramch projektu to budowa magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni o całkowitej długości 15,7 km (wraz z komorami połączeniowymi i rozdzielczymi) oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie.

bottom of page