top of page

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o.

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23

tel. 68 383 55 33, fax 68 359 91 21

e-mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl

www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

KPWK_Krosno_04.jpg

Przedsiębiorstwo jest największym dostawcą wody w powiecie krośnieńskim. Codziennie dostarcza odbiorcom średnio 2 tys. m3 uzdatnionej wody, spełniającej najwyższe wymogi i standardy. Swoją działalność firma rozpoczęła 1 lipca 2009 roku. Do podstawowych zadań spółki należą m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także, od 1 lutego 2018 roku, odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Stan zatrudnienia w 2018 roku wynosił 66 osób. W województwie lubuskim jest niewiele miejscowości, gdzie kwestie wodno-ściekowe pozostają nieuregulowane. Wiele miast, w tym Krosno Odrzańskie, z sukcesem sięgnęło po środki unijne. Wielomilionowe inwestycje doprowadziły do powstania nowoczesnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Wraz z końcem 2015 roku spółka KPWK zakończyła realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Całkowity koszt projektu to blisko 60 mln zł (brutto), z czego ponad połowa została pokryta dzięki dofinansowaniu z UE. Początkowo wartość projektu wynosiła ponad 55 mln zł (brutto) i obejmowała 5 zadań rzeczowych, jednak dzięki wzmożonym działaniom przedsiębiorstwa, a także wsparciu NFOŚiGW, projekt udało się rozszerzyć o kolejne 16 zadań, przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego. 

KPWK_Krosno_06.jpg
KPWK_Krosno_02.jpg

Największy projekt inwestycyjny w historii gminy Krosno Odrzańskie

Polska wstępując w 2004 roku do UE, zobowiązała się do spełnienia wielu wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Traktat Akcesyjny. Aby tego dokonać Gmina Krosno Odrzańskie zainicjowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, a w celu jego realizacji powołała do życia Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

KPWK Sp. z o.o. zrealizowała ww. projekt, który obejmował 21 zadań, m.in. sześć kontraktów na usługi, siedem kontraktów na roboty budowlane, siedem kontraktów na dostawy oraz jedną umowę dotyczącą zakupu gruntu. Początkowo inwestycja miała obejmować jedynie pięć zadań, czyli dwa kontrakty na usługi, dwa kontrakty na roboty budowlane oraz jeden kontrakt na dostawy.

Przedsiębiorstwo już od 2010 roku rozpoczęło wdrażanie ww. projektu poprzez wyprzedzającą projekt realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko”. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła około 4 km. Powstały również dwie przepompownie ścieków w miejscowościach Kamień i Morsko oraz trzy przydomowe punkty tłoczne. Prace dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w ramach tego zadania zakończono w 2011 roku. Dzięki tej inwestycji udało się znacząco poprawić zarówno jakość usług wodno-ściekowych, jak i życie mieszkańców.

8 marca 2012 roku pomiędzy spółką KPWK a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie tej największej w historii gminy inwestycji. W efekcie pozyskanego przez KPWK Sp. z o.o. wsparcia finansowego, przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”. Skanalizowanie prawobrzeżnej części gminy poprawiło komfort życia mieszkańców. Odpowiednie działanie kanalizacji sanitarnej to również ochrona środowiska, dzięki eliminacji nieszczelnych zbiorników odpływowych, z których dostają się do gruntów oraz wód podziemnych nieczystości płynne. Celem powyższego przedsięwzięcia było ograniczenie nielegalnego wywozu nieczystości do lasów i na pola, a co za tym idzie uniemożliwienie skażenia środowiska naturalnego oraz zaburzenia ekosystemu. Ponadto budowa kanalizacji przyczyniła się do ogromnego skoku cywilizacyjnego gminy Krosno Odrzańskie, dzięki czemu dorównała ona w swych działaniach standardom europejskim.

KPWK_Krosno_01.jpg
KPWK_Krosno_23.jpg

Rzetelna (w ramach projektu) współpraca spółki KPWK i NFOŚiGW spowodowała, iż projekt mógł być kilkukrotnie rozszerzany o kolejne zadania. Do jednych z nich należała inwestycja pn. „Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia wybudowany i zmodernizowany wodociąg zyskały m.in. Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Chojna i Wężyska. Łącznie prace objęły budowę i modernizację około 49 km sieci wodociągowej: od stacji uzdatniania wody w Wężyskach z odejściami do wymienionych wyżej miejscowości, a także podłączenie do granic posesji w miejscowościach: Nowy Raduszec, Brzózka i Sarnie Łęgi. Dodatkowo zadanie uwzględniło rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wężyskach oraz likwidację stacji funkcjonujących dotychczas w Retnie i Czarnowie. W efekcie powyższych działań nastąpiło podłączenie miejscowości lewobrzeżnej części gminy do sieci obiegowej, gwarantując mieszkańcom dostęp do usług wodociągowych, spełniających najwyższe standardy.

Kolejne wdrożone zadanie, dotyczące infrastruktury wodociągowej prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie, także zakończono sukcesem. Wodę pitną otrzymały m.in. miejscowości: Łochowice, Bielów, Czetowice, Kamień oraz Krosno Odrzańskie (ul. Szosa Poznańska i ul. Wesoła). Aby uniknąć pompowania wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Czetowicach do Czetowic i Bielowa powstał nowy zbiornik wody pitnej przy ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim, działający na zasadzie wieży ciśnień. Jest on zasilany ze stacji uzdatniania wody w Krośnie Odrzańskim, mieszczącej się przy ul. Gubińskiej poprzez pompownię przy ul. Parkowej. Wszystkie SUW-y pobierają naturalne wody głębinowe. Woda przed wtłoczeniem do sieci ulega procesowi uzdatniania, który w każdej stacji jest podobny i polega na napowietrzaniu przy pomocy aeratorów ciśnieniowych oraz filtracji na złożach kwarcowo-antracytowych w układzie jedno- lub dwustopniowym. Po przefiltrowaniu woda magazynowana jest w zbiornikach wody czystej, skąd pompy sieciowe tłoczą ją bezpośrednio do sieci. Odpowiednie ciśnienie oraz ciągłość dostawy wody w miejscowości Kamień i na ulicach Szosa Poznańska i Wesoła zostało zapewnione, dzięki wybudowaniu zbiornika wodnego w najwyższym terenowo punkcie. Zbiornik jest zasilany ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Gostchorzu. Aby zabezpieczyć odpowiednie parametry wydajności funkcjonującej tam stacji, modernizację przeszły m.in. filtry oraz zestaw hydroforowy. Łączna długość magistrali wyniosła ok. 6 km. Takie połączenie było możliwe, dzięki dobraniu odpowiedniej armatury wodociągowej. Wodociąg został wykonany dwiema metodami, tj. tradycyjną i bezwykopową, z dbałością o środowisko naturalne (bez konieczności wycinki drzew).

Następnym krokiem polepszenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej było „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim”. Zadanie polegało na poprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Poznańskiej, wzdłuż ul. Parkowej. Do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyłączone zostały stanowiska kupieckie na zmodernizowanym przez Gminę targowisku miejskim. Wodociąg doprowadzony został również do budynku B Urzędu Miasta. Ponadto wykonano przepięcie wewnętrznej instalacji obu budynków do nowego źródła zasilania w wodę (poprzednie zasilanie w wodę zostało wyłączone z eksploatacji). Zbiornik na nieczystości bytowo-gospodarcze na parkingu urzędu został zastąpiony studnią przyłączeniową, do której poprowadzono grawitacyjnie przewód kanalizacji sanitarnej. Stąd ścieki doprowadzone są do ul. WOP, w dół skarpy, po jej naturalnie niezadrzewionej powierzchni.

KPWK_Krosno_13.jpg

Na tych działaniach jednak nie poprzestano. Ważną inwestycją było także dostosowanie obiektów technologicznych oraz budowa systemu monitoringu na Pompowni Parkowa. Inwestycję zlokalizowano w północnej części miasta, na terenie Parku Tysiąclecia, przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, tj. wzdłuż promenady pomiędzy Urzędem Miasta a klubem wojskowym, na terenach skarpy nadodrzańskiej. Pompownia to obiekt niezwykle istotny dla prawidłowego doprowadzenia wody mieszkańcom górnej części Krosna Odrzańskiego. Po przebudowie i wdrożeniu nowych rozwiązań woda podejmowana jest z SUW-u przy ul. Gubińskiej, następnie zaś tłoczona i doprowadzana na wysokość tzw. górnego Krosna. Następnie woda gromadzona w dwóch zbiornikach, każdy o pojemności 1 tys. m3, zostaje dostarczona mieszkańcom górnej części miasta, a także miejscowościom: Łochowice, Marcinowice, Osiecznica, Czetowice i Bielów. Modernizacja tego obiektu była konieczna zarówno ze względu na potrzebę dostosowania urządzenia do przebudowanej sieci, jak i na swój wiek. Pompownia liczyła już bowiem 35 lat. Choć urządzenia, w jakie wyposażony był obiekt, wciąż jeszcze pozostawały sprawne, to jednak znacząco odbiegały od nowoczesnych standardów. Zatem ich przebudowa i unowocześnienie były nieuniknione.

W ramach dofinansowanego projektu skupiono się także na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim, uwzględniając gospodarkę ściekową, osadową oraz opadową. Prace objęły następujące obiekty: punkt zlewny ścieków dowożonych, komorę kraty rzadkiej, przepompownię główną, budynek krat, piaskownik PISTA, piaskownik poziomy podłużny, zbiornik retencyjny ścieków, reaktor biologiczny, budynek dmuchaw i stacji transformatorowej, zagęszczacz osadów, budynek prasy i instalacji stabilizacji osadów, siIos na wapno, zbiornik magazynowy soli żelaza, wiaty zrzutowe i magazynowe na osad, komorę połączeniową ścieków, stację odbioru osadów z samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji, układ podczyszczania wód opadowych oraz budynek obsługi technicznej i zaplecza technicznego.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” został rozszerzony o kolejne zadania, m.in. doposażenie zaplecza technicznego, dzięki któremu spółka KPWK może obecnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Objęło ono zakup m.in. pojazdu asenizacyjno-specjalistycznego, pojazdu pogotowia wod.-kan. typu minivan, koparko-ładowarki, minikoparki z lawetą transportową, samochodu samowyładowczego do 3,5 tony, spektrometru lCP-OES z dodatkowym wyposażeniem, a także system sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.

KPWK_Krosno_12.jpg
KPWK_Krosno_10.jpg

Mając na uwadze stały rozwój firmy, krośnieńskie przedsiębiorstwo wdrożyło System Zarządzania Infrastrukturą (GIS). Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie zarządzania infrastrukturą techniczną w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez obsługę procesów bezpośrednio związanych z eksploatacją tych sieci. Należą do nich m.in. ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wydanych warunków przyłączenia do sieci, graficzna prezentacja granic eksploatacji, rejestracja awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ewidencja inspekcji TV sieci kanalizacyjnej, integracja z systemem bilingowym, mechanizm eksportu danych do systemu obliczeń hydraulicznych i wizualizacji wyników (standard EPANET).

Strategią przedsiębiorstwa pozostaje także proces informatyzacji firmy. Świadczy o tym m.in. realizacja projektu pn. „Bilansowanie stref, straty rzeczywiste i pozorne w gospodarce inwestycyjno-remontowej w KPWK Krosno Odrzańskie”. W jego ramach krośnieńska spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej. Zrealizowanie podpisanej 3 marca 2015 roku umowy, to nie tylko korzyści dla KPWK jako przedsiębiorstwa, które zyskało nowoczesne, bazujące na mapach cyfrowych, narzędzie wspomagające walkę ze stratami wody i właściwe planowanie gospodarki remontowej, ale również jest to niewątpliwa wygoda dla klientów oraz mieszkańców. System integruje syntetyczne dane: Systemu Informacji Przestrzennej (GIS), systemu bilingowego (informacje o zużyciu wody) i danych z monitoringu sieci (opomiarowanie stacji uzdatniania wody), a dodatkowo dostarcza informacje o awaryjności sieci poprzez opis i lokalizację awarii sieci wodociągowej. Ponadto w ramach projektu został uruchomiony portal mapowy dostępny w Internecie, który usprawnia przepływ informacji i obsługę klienta. Dostępne dla klientów w ramach portalu e-usługi dane pozwalają m.in. na samodzielne wysyłanie zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz dokonywanie odczytów i analiz możliwości przyłączenia. Szczególną uwagę poświęcono udostępnieniu danych dla celów ochrony ppoż. oraz Urzędu Miasta.

1 lutego 2018 roku nowy w ramach firmy Dział Gospodarki Odpadami rozpoczął realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. W październiku 2017 roku, celem realizacji powyższej usługi, zakupiono dwa pojazdy do odbioru odpadów komunalnych, m.in. pojazd dwuosiowy MAN/TGM 18.280 z fabrycznie nową zabudową jednokomorową o poj. 16 m3 oraz pojazd trzyosiowy MAN/TGA 26.360 z fabrycznie nową zabudową jednokomorową o poj. 22 m3. Miesiąc później powstała baza magazynowo-transportowa, a KPWK podpisało także umowę na dzierżawę terenu wraz z częścią magazynową i garażową. Na terenie bazy znajduje się plac do magazynowania pojemników oraz zadaszone miejsce postojowe dla pojazdów. Ponadto rozpoczęto remont części budynku na cele warsztatowe. Zakupiono 869 pojemników o pojemności 1100 l dla wszystkich pięciu frakcji odpadów, tj.: żółty – metale i tworzywa sztuczne, niebieski – papier i tektura, zielony – szkło, brązowy – odpady biodegradowalne, czarny – odpady resztkowe (po segregacji). Wszystkie pojemniki wyposażone są w mniejszą klapkę, ułatwiającą wrzucanie odpadów osobom starszym, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym. Na pojemnikach umieszczono naklejki z informacją, jakie odpady powinny do nich trafiać oraz czego nie wolno do nich wrzucać.

KPWK_Krosno_14.jpg
KPWK_Krosno_16.jpg

Nowocześni i świadomi ekologicznie

W Polsce obserwujemy trend, który od lat widoczny jest m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz Indiach, Chinach czy Stanach Zjednoczonych. Trend, gdzie coraz większą uwagę przywiązuje się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla nas jest to szczególnie ważne w okresie znaczących możliwości dofinansowania działań innowacyjnych i OZE w nowej perspektywie UE. Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki odpowiednim systemom wsparcia, które obecnie są uruchamiane, to odnawialne źródła energii w najbliższym czasie staną się dużym wsparciem dla branży wod.-kan. zarówno w zakresie obniżania kosztów, jak i dodatkowych korzyści. Kluczem do sukcesu jest przemyślane wykorzystanie energetyki słonecznej, co pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i innych obiektów wod.-kan. oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowym atutem jest budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród mieszkańców, jako miejsca innowacyjnego, otwartego na nowe i nowoczesne rozwiązania, których celem jest nie tylko redukcja kosztów, ale również troska o środowisko, w którym żyjemy.

 

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki KPWK w Krośnie Odrzańskim, na lata 2017-2021 przy wsparciu finansowym środków zewnętrznych, planowana jest inwestycja pn. „Odnawialne źródła energii jako zabezpieczenie zasilania obiektów KPWK Sp. z o.o.: SUW Wężyska, Pompownia Parkowa, Oczyszczalnia Ścieków”. Zadanie to ma na celu zabezpieczenie zasilania wskazanych obiektów w energię elektryczną i w efekcie wyeliminowanie przerw w dostawach wody, spowodowane awariami 
z winy operatora energetycznego. Wszelkie prace związane z inwestycją spółka planuje zakończyć do roku 2020.

KPWK_Krosno_18.jpg
KPWK_Krosno_18.jpg
KPWK_Krosno_09.jpg
KPWK_Krosno_07.jpg

Z myślą o klientach: E-BOK

Mając na uwadze panujące trendy, KPWK wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta (E-BOK). Projekt został współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania klienci mogą w każdej chwili i z dowolnego miejsca załatwić kwestie związane z rozrachunkami na swoim koncie oraz zgłosić wszelkie sprawy spółce. System ten jest uzupełnieniem tradycyjnej obsługi w Dziale Obsługi Klienta.

 

W zakres usług online wchodzą m.in.: udostępnienie wartości odczytu przez Internet, historia płatności, e-usługa zdalnego odczytu, e-faktura, e-wezwanie do zapłaty, e-nota odsetkowa, e-płatność, e-powiadomienia faktura, e-monit, e-komunikat, e-woda, obsługa faktur, moje dane, moje umowy, e-BOK, e-formularz, elektroniczny wniosek e-BOK oraz elektroniczna umowa e-BOK.

 

Dążąc konsekwentnie do wdrożenia inteligentnych rozwiązań, stworzono nowoczesne narzędzie, które pozwala uzyskać wiele korzyści i możliwości w jednym miejscu, np. bezpłatny dostęp do platformy czy bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych. To wszystko odbywa się w komfortowych warunkach, bez konieczności wychodzenia z domu, poprzez przejrzystą szatę graficzną i dostęp do informacji, dzięki przeglądarce internetowej czynnej 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

 

Udogodnieniem dla klientów jest zwłaszcza e-faktura. Nie trzeba jej drukować ani wysyłać pocztą. Rezygnując z papierowego dokumentu, przechodząc na faktury elektroniczne, klienci pomagają chronić polskie lasy, oszczędzają energię i ograniczają zanieczyszczenie  środowiska. Ponadto odbiorcy uzyskują preferencyjną taryfę na wodę i ścieki z tego tytułu. Płatnik ma w ten sposób łatwy dostęp do faktury, a w tym możliwość jej podglądu i kontroli swoich wydatków.

 

E-BOK spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie. Jego wdrażaniu przyglądają się także inne gminy, które zdecydowane są na wprowadzenie podobnych rozwiązań w swoich miejscowościach. 

KPWK_Krosno_11.jpg

Zdalny odczyt wodomierzy

Krośnieńska spółka kładzie nacisk na nowoczesność i nieustanny rozwój, dlatego też kolejnym krokiem do zrealizowania pozostaje zdalny odczyt wodomierzy. Firma w ramach kolejnego unijnego projektu zamierza zamontować 3372 sztuk wysokiej klasy wodomierzy oraz nadajników. Nowoczesne urządzenia będą zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych i odporne na działanie magnesów, wstrzymujących pracę wodomierzy, a dzięki nakładkom GSM, które zostaną na nich zainstalowane, informacje o takich próbach będą trafiać do spółki za pośrednictwem transmisji danych.

 

Do cech systemu zdalnego odczytu należą m.in.:

•    dokładność odczytu wodomierzy

•    jednoczesność odczytu wszystkich wodomierzy i przepływomierzy

•    cogodzinny zapis stanów wodomierzy

•    codzienne odświeżanie danych

•    praca nadajników w warunkach zalanych studni, piwnic i kotłowni

•    nieprzerwana łączność nadajników

•    możliwość bilansowania stref

•    alarmy w czasie rzeczywistym

•    sygnalizowanie niepożądanych zjawisk na wodomierzach i sieci

•    możliwości wpięcia do systemu wodomierzy różnych producentów

•    natychmiastowa możliwość reakcji na ingerencje w sieć. 

 

Zastosowanie systemu zdalnego odczytu niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.: skraca czas odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych objętych systemem i eliminuje konieczność pobytu inkasenta w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są wodomierze, ograniczając go do czynności kontrolnych. Pozwala również na dokonanie odczytu nawet podczas nieobecności mieszkańców, eliminuje ryzyko pomyłki odczytu związane z czynnikiem ludzkim, umożliwia monitorowanie różnych parametrów systemu (np. demontaż komunikatora, samowolny demontaż wodomierza, a także prób ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym). Wykorzystanie sieci GSM do odczytu wodomierzy niesie ze sobą następujące korzyści: rezygnację z wizyt inkasentów (oszczędności na etatach), rezygnację z eksploatacji pojazdów w celu odczytów (oszczędności operacyjne) oraz dokonywanie odczytów ze studni wodomierzowych także tych zalanych (brak konieczności wypompowywania wody i ryzykownego wchodzenia do komór studziennych).

KPWK_Krosno_27.jpg
KPWK_Krosno_03.jpg

Docelowo firma zamierza wykorzystywać możliwości techniczne zdalnego odczytu wodomierzy raz na dobę, a nawet i częściej, aby system mógł służyć nie tylko do okresowego rozliczania sprzedaży wody, który całkowicie wyeliminuje prognozy szacunkowe, ale także do szczegółowego rozliczania reklamacji złożonych przez odbiorców wody oraz jako narzędzie sukcesywnej kontroli strat wody. Podział sieci wodociągowej na opomiarowane strefy pozwoli na sukcesywną ocenę poszczególnych stref w aspekcie oceny ryzyka występowania awarii. Będzie również ważnym narzędziem do wyznaczania kierunków modernizacji i rozwoju zarówno w sferze opomiarowania dostaw, jak i wykorzystania zasobów oraz potrzeb modernizacyjnych. Dostarczy ponadto informacji niezbędnych do bilansu wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci wodociągowej wody w stosunku do rzeczywistej zafakturowanej ilości wody u odbiorców, dzięki czemu otrzymane dane z systemu dadzą informacje o stratach pozornych i rzeczywistych, ponoszonych przez spółkę.

 

Dane generowane przez system będą na bieżąco analizowane, co pozwoli na reakcję, by w krótkim czasie spółka mogła podjąć odpowiednie działania w celu wyjaśnienia czy usunięcia zdarzenia. Etap wdrażania zdalnego odczytu jest realizowany od października 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane wodomierze w górnej/prawobrzeżnej części Krosna Odrzańskiego, a potem sukcesywnie będą wymieniane w dolnej/lewobrzeżnej części miasta oraz wszystkich miejscowościach wiejskich obsługujących odbiorców wody w gminie Krosno Odrzańskie. Docelowo spółka zamierza dokonywać zdalnego odczytu u ponad 3,5 tys. odbiorców, początkowo w systemie jedno- i dwumiesięcznym, a docelowo w jednomiesięcznym.

 

Zdalny odczyt liczników wskazań wody to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, pozwalające na automatyczne pobieranie danych z liczników i ich szybki przesył do systemu informatycznego naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu proces rozliczania mieszkańców i analiza dostarczonych danych stają się szybsze i łatwiejsze. System transmisji danych z nakładek zamontowanych na wodomierzach uniemożliwia nieautoryzowaną ingerencję radiową w ich nastawy. Bez użycia odpowiednich przewodów i interfejsów sprzętowych, komputerów i oprogramowania, nie można zmienić żadnych parametrów nastawionych w nakładkach. Dostęp do wszystkich aplikacji jest zabezpieczony m.in. przez login i hasło. Ponadto transmisja radiowa nie zawiera żadnych danych osobowych, a wyłącznie dane natywne systemu radiowego, tj. wskazania licznika oraz dane o stanach alarmowych.


Wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje, jak również zaplanowane i realizowane obecnie działania spółki, mają na celu w sposób ciągły utrzymywać i zapewniać dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych na terenie gminy Krosno Odrzańskie z zachowaniem najlepszych praktyk i standardów XXI wieku. Wszystkie przedsięwzięcia czynione są z myślą o odbiorcach, aby zapewnić im przyjazne warunki obsługi i współpracy, co pozwala zagwarantować zadowolenie ze świadczonych na ich rzecz usług komunalnych, w sposób świadomy i racjonalnie gospodarując zasobami środowiska z wykorzystaniem najlepszej infrastruktury technicznej, nowoczesnych technologii i zaplecza sprzętowego, obsługiwanych przez wyspecjalizowaną kadrę i pracowników, co łącznie świadczy o potencjale spółki KPWK.

KPWK_Krosno_26.jpg
KPWK_Krosno_17.jpg
KPWK_Krosno_08.jpg
bottom of page