top of page

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 85

tel./fax 12 282 15 12

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl www.wikkrzeszowice.pl

Historia wodociągu krzeszowickiego sięga początku XX wieku. Pierwsza decyzja o jego budowie zapadła 23 listopada 1901 roku. W grudniu 1913 roku zezwolono ówczesnym władzom Krzeszowic na rozpoczęcie prac budowlanych, które miały zostać ukończone w ciągu trzech lat. Niestety wybuch I wojny światowej przeszkodził w tym i budowa wodociągu została ukończona już w niepodległej Polsce. 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach działa w obecnej formie od 1994 roku, a jedynym jej udziałowcem jest Gmina Krzeszowice. Swoim działaniem firma obejmuje obszar całej gminy Krzeszowice. Jest odpowiedzialna za prawidłowe utrzymanie, eksploatację, modernizację i rozwój urządzeń oraz za zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego systemu odprowadzania oczyszczania ścieków z uwzględnieniem ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Celem strategicznym spółki jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów, poprzez nieprzerwaną dostawę czystej, zdrowej wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków, przy jednoczesnym zapewnieniu czystego i zdrowego środowiska naturalnego. 

Obecnie majątek WiK Krzeszowice stanowi: 10 ujęć wody, 4 oczyszczalnie ścieków, laboratorium, 12 pompowni i hydroforni wody, 15 zbiorników wodociągowych, 66 pompowni ścieków, 509,7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 338,9 km sieci kanalizacyjnej. Spółka prowadzi działalność przy założeniu, że nadrzędnym celem jest ciągły rozwój, poprawa standardów świadczonych usług oraz unowocześnianie infrastruktury technicznej, przy relatywnie niskich cenach za wodę i ścieki. Wdrażanie nowych rozwiązań, zarówno w obszarze procesów technologicznych, inwestycyjnych, czy obsługi klienta przyniosło pozytywne efekty między innymi w postaci zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Przedsięwzięcia i inwestycje spółki realizowane są głównie na podstawie „Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice”. 
Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Krzeszowice są ujęcia będące w eksploatacji spółki, z których pobierane jest ok. 4900 m³/ dobę. W zakresie zaopatrzenia w wodę firma stawia na modernizację urządzeń technologicznych oraz obiektów budowlanych, budowę sieci wodociągowych, monitoring ujmowania oraz dystrybucji wody oraz stabilizację ciśnienia poprzez modernizację hydroforni, reduktorów oraz pierścieniowanie sieci. 
Dostarczana do 33 tys. mieszkańców woda jest odpowiedniej jakości i nie wymaga uzdatniania pod kątem parametrów fizyko-chemicznych. W celu zapewnienia stabilności dla parametrów mikrobiologicznych, woda z ujęć poddawana jest działaniu promieniowania UV, a dodatkowo chlorowana przy użyciu podchlorynu sodu podawanego przez pompę dozującą. Naświetlanie wody promieniowaniem UV o odpowiedniej długości fali stanowi nie tylko uzupełnienie tradycyjnej (chemicznej) dezynfekcji, ale jest również podstawowym sposobem pozbycia się bakterii z wody. Jakość ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody jest systematycznie badana przez laboratorium spółki oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. 

Na terenie gminy Krzeszowice ścieki odprowadzane są kanalizacją ogólnospławną z części terenu miasta Krzeszowic oraz kanalizacją sanitarną z pozostałych skanalizowanych miejscowości do czterech oczyszczalni ścieków: Centralnej Oczyszczalni Ścieków Krzeszowice (zlewnia rzeki Krzeszówka), Oczyszczalni Zalas Zachód (zlewnia rzeki Rudno), Oczyszczalni Rudno (zlewnia rzeki Chechło), Oczyszczalni Zalas Wschód (zlewnia rzeki Sanka). 
Na terenie COŚ w Krzeszowicach funkcjonuje instalacja do produkcji i wykorzystania biogazu. Ok. 50% biogazu wykorzystywane jest do jego produkcji, a pozostały wykorzystuje się na potrzeby własne oczyszczalni do celów ciepłowniczych. (CO, CWU). Zimą biogaz wykorzystywany jest praktycznie w całości. Pierwotnie ok. 30% biogazu w skali roku, głównie w miesiącach letnich, spalane było w pochodni. Obecnie letnia nadwyżka wykorzystywana jest do osuszania osadów. W magazynie osadu zamontowano instalację do osuszania, w celu redukcji suchej masy osadu tymczasowo magazynowanego. Pozwala to zredukować ok. 60 ton masy osadu. 
Poziom skanalizowania terenu aglomeracji Krzeszowice wynosi 95%, a całej gminy Krzeszowice 79%. Zarówno WiK jak i Gmina starają się zwiększyć dostępność do infrastruktury kanalizacyjnej terenów wiejskich. W związku z tym został opracowany projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach dotąd nieskanalizowanych lub skanalizowanych częściowo. W ramach tego projektu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”. W ramach inwestycji wykonano ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej systemu oczyszczalni „Zalas Wschód”. W efekcie, podpiętych zostanie do sieci ok. 350 obiektów, co zwiększy odbiór ścieków o ok. 33 tys. m³ rocznie. 

Zbiornik biogazu.jpg
Laboratorium.jpg

Realizacja projektu przyniesie niewymierne profity w zakresie poprawy środowiska naturalnego, zwłaszcza wód i gruntów oraz wpłynie pozytywnie na stan zdrowia i komfort życia mieszkańców. Dzięki przeprowadzonym pracom gmina Krzeszowice będzie bardziej atrakcyjna gospodarczo, zachęcając przyszłych inwestorów do zakładania oddziałów swoich firm, dając nowe miejsca pracy. 
Poza działalnością związaną z dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, spółka realizuje również zadania na zewnątrz w zakresie budowy podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, badań jakości wody i ścieków oraz świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych na preferencyjnych warunkach. 
Ogólna działalność przedsiębiorstwa została doceniona i przyznano spółce nagrodę „Źródło Sukcesu” w kategorii firma. Nagroda ta przyznawana jest od dziewięciu lat przez władze gminy mieszkańcom, firmom, organizacjom i instytucjom, wyróżniającym się w swoich działaniach na rzecz innych.

bottom of page