Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 85

tel./fax 12 282 15 12

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl www.wikkrzeszowice.pl

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. powstała w 1994 roku, po przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowicach i prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie całej gminy Krzeszowice. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest dziewięć ujęć, z których dostarczana jest do ok.

30 900 mieszkańców. Woda nie wymaga uzdatniania, posiada odpowiednią jakość, zgodną z obowiązującymi przepisami. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 504,8 km, a sieci kanalizacyjnej 297,5 km. Ścieki odprowadzane są głównie do systemu kanalizacji zbiorczej, a następnie oczyszczane przez cztery oczyszczalnie ścieków: Centralną Oczyszczalnię Ścieków Krzeszowice zlokalizowaną w zlewni rzeki Krzeszówka, Oczyszczalnię Zalas „Zachód” zlokalizowaną w zlewni rzeki Rudno, Oczyszczalnię Rudno zlokalizowaną w zlewni rzeki Chechło oraz Oczyszczalnię Frywałd zlokalizowaną w zlewni rzeki Sanka.

Nadrzędnym celem spółki jest ciągły rozwój, poprawa standardów świadczonych usług oraz unowocześnianie infrastruktury technicznej, przy relatywnie niskich cenach za wodę i ścieki. Zarząd reprezentowany przez mgr. inż. Henryka Skotnicznego i prokurenta mgr Elżbietę Surowiec, oprócz bieżącego nadzoru nad działalnością firmy, podejmują nowe, ambitne wyzwania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dlatego też przeprowadzane są modernizacje urządzeń technologicznych i obiektów budowlanych, a także rozbudowuje się sieć wodociągową. Wprowadzony jest monitoring ujmowania i dystrybucji wody oraz stabilizuje się ciśnienie poprzez modernizację hydroforni, reduktorów oraz pierścieniowanie sieci. W ramach tych zadań wybudowano już hydrofor w Czatkowicach, który zwiększy ciśnienie w sieci. Ponadto, rozpoczęto realizację dużej inwestycji pod nazwą „Modernizacja Pompowni Wody Czatkowice”. Okres realizacji to lata 2018-2021, a zaplanowany koszt inwestycji ma wynieść 1 120 tys. zł. W zakresie odprowadzania ścieków realizowana jest inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, która obejmuje budowę ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadań wspólnych z Gminą Krzeszowice, podejmowane są działania zmierzające do rozdziału wód opadowych od kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krzeszowice. Zmniejszenie przepływów związanych z infiltracją, spowoduje zwiększenie możliwości hydraulicznych Centralnej Oczyszczalni Ścieków na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków komunalnych. Pozwoli to w przyszłości na skanalizowanie nowych osiedli z terenu gminy. Poza działalnością związaną z dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, spółka realizuje również zadania w zakresie robót remontowych i modernizacyjnych sieci wodociągowej, budowy podłączeń wod.-kan., badań jakości wody i ścieków oraz świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych na preferencyjnych warunkach. Myśląc o dalszym rozwoju i mając na względzie poprawę warunków obsługi klienta oraz dostosowanie do odpowiednich standardów, planowana jest budowa nowej siedziby spółki.