top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

tel. 55 279 33 19, fax 55 279 39 19

e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl

www.wodociagikwidzyn.pl

Historia miejskich wodociągów w Kwidzynie sięga XVI wieku. Dawne przekazy i opowieści mówią nawet, że w tamtych latach budowę kwidzyńskiej sieci nadzorował sam Mikołaj Kopernik. Brak niestety źródłowego udokumentowania tej historii, jednak w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy, co potwierdzają ostatnie odkrycia archeologiczne. Podczas prac modernizacyjnych jednej z ulic na terenie miasta odkryto bowiem ciekawe znalezisko. W pobliżu zamku wykopano fragment rurociągu. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że odnaleziony wodociąg obudowany był drewnianą otuliną i pochodził właśnie z tego okresu.

 

Czy Mikołaj Kopernik był w ogóle w Kwidzynie? Tak i to prawdopodobnie kilkakrotnie. Po raz pierwszy zawitał do naszego miasta 13 maja 1504 roku, towarzysząc swemu wujowi - Łukaszowi Watzenrode - biskupowi warmińskiemu, w podróży z Torunia do Gdańska. O fakcie tym wspomina profesor nauk ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego L. A. Birkenmajer, w swoim zbiorowym dziele wydanym w latach 1905–1926: Mikołaj Kopernik podarował zdrową wodę Kwidzynowi dla upamiętnienia najsławniejszego kwidzynianina, doktora Mikołaja Wodka, który to obdarzył Kopernika w młodzieńczych latach wiedzą astronomiczną. Wzmiankę na ten temat znaleźć można także w „Zeszytach Kwidzyńskich”, gdzie A. Lemański napisał: Kopernik podarował zdrową wodę Kwidzynowi.

Sieć wodociągowa

W roku 1993, decyzją władz gmin, RPWiK w Kwidzynie zostało postawione w stan likwidacji w celu dokonania jego przekształcenia. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej i Rady Gminy w Kwidzynie 3 września 1993 roku została zawiązana spółka prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która oficjalnie rozpoczęła działalność 1 grudnia 1993 roku. Właścicielami przedsiębiorstwa zostało miasto Kwidzyn (80% udziałów) oraz gmina Kwidzyn (20% udziałów). Układ wodociągowy zarządzany przez PWiK w Kwidzynie obejmuje:

  • ujęcie wody i stację wodociągową przy ul. Sportowej w Kwidzynie

  • ujęcie wody i stację uzdatniania wody w Kamionce

  • pompownię wody przy ul. Piastowskiej w Kwidzynie

  • przepompownię wody w Szałwinku

  • przepompownię wody w Rakowcu - ujęcie wody i stację wodociągową w Liczu

  • sieć wodociągową miasta i gminy Kwidzyn.

 

Sieć kanalizacyjna

System kanalizacyjny w Kwidzynie tworzy miejską oraz wiejską sieć kanalizacyjną , którą stanowią dwa układy. Pierwszy zbiera ścieki z obszaru na wschód od torów kolejowych do przepompowni ścieków P-1, mieszczącej się przy ul. Wiślanej; drugi zaś po przeciwnej stronie torowiska odprowadza nieczystości do przepompowni ścieków P-3 przy ul. Sportowej. Z obu przepompowni ścieki trafiają za pośrednictwem kolektorów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Kwidzynie. Nieczystości z obszarów wiejskich gminy Kwidzyn odprowadzane są siecią do przepompowni P-1 oraz do lokalnych oczyszczalni ścieków w Rakowcu i Tychnowach.

bottom of page