Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

98-100 Łask, ul. Tylna 9

tel. 43 675 51 43, 43 675 36 95

e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl

www.mpwik-lask.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask. W obecnej formie Spółka działa od 1 lipca 2000 roku i powstała w wyniku przekształcenia z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łasku. Udziałowcem Spółki w 100% jest gmina Łask.

Podstawowy aspekt działalności to utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Łask zarządzanej przez przedsiębiorstwo oraz dążenie do optymalizacji i niezawodności systemu. W zakresie wodociągów Spółka eksploatuje ponad 230 km sieci wodociągowych zasilanych z czterech Stacji Uzdatniania Wody, ujmujących wody podziemne pochodzące z górnych kredowych pokładów wodonośnych, zlokalizowanych w ekologicznie czystej dolinie rzeki Grabi. Łączna wydajność ujęć wody na terenie gminy Łask zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi
5554 m³/d, z czego 4411 m³/d przypada na miasto Łask. W zakresie kanalizacji eksploatujemy ok. 90 km sieci kanalizacji sanitarnej, 18 sieciowych pompowni ścieków obsługiwanych przez trzy oczyszczalnie ścieków, w tym największą zlokalizowaną w Łasku o przepustowości 6000 m³/d. 

Poza działalnością statutową przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: budowy sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, doradztwa technicznego w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wynajmu sprzętu budowlanego, profesjonalnego czyszczenia sieci i instalacji kanalizacyjnych. Na co dzień wykwalifikowane kadry techniczne prowadzą bieżącą kontrolę zarządzanej infrastruktury technicznej, mającej na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii systemu, a zarazem utrzymanie bieżących dostaw wody i ścieków na jak najwyższym poziomie. Nad jakością dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków czuwa zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz wewnętrzne laboratoria Spółki, które prowadzą bieżące i ciągłe badania wody i ścieków. Celem przedsiębiorstwa na przyszłość jest między innymi optymalne gospodarowanie wodą i ściekami w gminie Łask, prowadzące do racjonalizacji użytkowania przez mieszkańców wody i ścieków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska naturalnego.