top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

84-300 Lębork, ul Pionierów 2

tel. 59 863 47 71, fax 59 863 47 70

e-mail: mpwik@wodociagi.lebork.pl

www.wodociagi.lebork.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku powstało 31 maja 1991 roku w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. 11 marca 1992 roku, w celu realizacji Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tymczasowy kierownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wspólnie z radą pracowniczą wystąpił do zarządu miasta Lęborka z wnioskiem o przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę gminy. Na podstawie aktu notarialnego utworzono wówczas Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy miasta Lębork.

 

Podstawowym zadaniem MPWiK jest wydobycie i dostarczanie uzdatnionej wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Spółka działa głównie na terenie Lęborka. Obsługuje ponadto okoliczne miejscowości: Mosty, Lubowidz, Rybki oraz Nową Wieś Lęborską. Oczyszczalnia ścieków, należąca do MPWiK, przyjmuje ścieki z Lęborka, z miejscowości położonych w gminie Cewice: z Bukowiny, Cewic, Kamieńca, Łebuni, Maszewa Lęborskiego, Oskowa, Osowca, Osowa Lęborskiego i Siemirowic, oraz miejscowości położonych w gminie Nowa Wieś Lęborska: z Mostów i Nowej Wsi Lęborskiej.

Spółka zatrudnia blisko osiemdziesięciu specjalistów, którzy realizują zadania w różnych obszarach, zaczynając od inwestycji, przez utrzymanie sieci, uzdatnianie wody, kończąc na działalności akredytowanego laboratorium. MPWiK Sp. z o.o. odpowiada za stan i eksploatację sieci wodno–kanalizacyjnej. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 152 km a kanalizacyjnej ok. 80 km. Dzięki codziennej pracy naszych fachowców, sieć utrzymywana jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Służby utrzymania ruchu, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, czuwają nad prawidłową eksploatacją ponad dwudziestu lokalnych przepompowni ścieków.

 

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku eksploatuje dwa ujęcia wody głębinowej: ujęcie Dolina Łeby - położone w dolinie rzeki Łeby, u podnóża Wzgórza Czartoryja, w Parku Chrobrego w Lęborku; oraz artezyjskie ujęcie Okalice - położone ok. 12 km na południe od miasta, usytuowane na „polach górnych” w Okalicach. Woda surowa z obu ujęć jest doprowadzana do stacji uzdatniania, skąd – po jej uzdatnieniu - trafia do zbiorników retencyjnych. Dolna część miasta zasilana jest grawitacyjnie ze zbiorników. Strefę wysoką miasta obsługuje natomiast pompownia strefy wysokiej (PSW).

 

Bardzo ważną jednostką w spółce jest laboratorium, które wykonuje usługi w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków i wody powierzchniowej. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami klienta. Laboratorium dostosowało sposób wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), poświadczającego formalne uznanie przez PCA kompetencji do wykonywania określonych działań. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji numer AB 1504.

bottom of page