top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
tel. 81 752 10 44 do 45, fax 81 752 10 46
e-mail: info@pgkim.leczna.pl
www.pgkim.leczna.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. zostało powołane 1 stycznia 1958 roku, na mocy uchwały powiatowej Rady Narodowej w Lublinie. Jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów posiada gmina Łęczna.

 

PGKiM prowadzi działalność gospodarczą realizując m.in. zadania własne gminy w zakresie:

 • poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody

 • gospodarki ściekami, zagospodarowywania odpadów i ich unieszkodliwiania

 • sprzątania i czyszczenia obiektów

 • robót budowlanych – rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 • diagnostyki pojazdów

 • wynajmu nieruchomości własnych

 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Działalność spółki realizowana jest przez pięć działów: wodociągów i kanalizacji, odbioru odpadów, utylizacji odpadów, transportu i usług technicznych, zarządzania majątkiem.

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji – podstawowym jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i odprowadzania ścieków. Aby temu zadaniu sprostać zajmuje się: ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze; odbiorem, przesyłem i oczyszczaniem ścieków – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z dbałości o wysokie standardy świadczonych usług, pracownicy tego działu dokonują: konserwacji, eksploatacji i naprawy urządzeń wod.-kan., będących w dyspozycji spółki; usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach; kontroli bieżącego wykonawstwa robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami; sprawdzania prawidłowego funkcjonowania; odczytów wodomierzy głównych i dodatkowych. Także w tym dziale określa się i sporządza warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wod.-kan., by następnie wydać stosowne zaświadczenie.

Dział Odbioru Odpadów – zajmuje się wywozem nieczystości komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie, budowlanych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu sześciu gmin: Łęczna, Cyców, Puchaczów, Uścimów, Spiczyn, Trawniki. W ramach tego działu uruchomiono punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin Łęczna i Spiczyn, a także przyjmowane są zlecenia od osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych na podstawienie specjalnych pojemników na odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe.

 

Dział Utylizacji Odpadów – ma siedzibę w Starej Wsi i zajmuje się kompleksowym zagospodarowywaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, pochodzących z gmin centralno-wschodniej części województwa lubelskiego oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych z terenu gminy Łęczna. Zlokalizowany jest na powierzchni około 13,8 ha i posiada zdolność zagospodarowania 14 tys. Mg odpadów na jedną zmianę oraz oczyszczenia ścieków komunalnych o ładunku ponad 26 tys. RLM. Składowisko odpadów o statusie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiada pojemność ponad 260 tys. m³.

Dział Transportu i Usług Technicznych – składa się z:

 • Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie dokonuje się przeglądów rejestracyjnych motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów sprowadzonych z zagranicy, ciągników rolniczych, przyczep, a także ustawienia świateł i zbieżności kół, weryfikacji zawieszenia etc.

 • warsztatu naprawy pojazdów, którego pracownicy czuwają nad sprawnością jednostek transportowo-sprzętowych i urządzeń energetycznych, należących do spółki; świadczą również usługi dla klientów zewnętrznych w zakresie sprzedaży, wymiany i serwisowania ogumienia

 • usług transportowych, które zabezpieczają potrzeby wewnętrzne jednostek organizacyjnych (działu oczyszczania, wodociągów i kanalizacji)

 • magazynu, prowadzącego gospodarkę materiałową całej spółki.

Dział Zarządzania Majątkiem – zarządza nieruchomościami będącymi własnością spółki, m.in. targowiskiem miejskim przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej oraz administruje nieruchomościami zleconymi, tj. sześcioma wspólnotami mieszkaniowymi, budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz techniczną obsługą lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Łęczna i starostwa powiatowego. Pracownicy działu profesjonalnie administrują nieruchomościami nadzorując ich stan techniczny, dbając o utrzymanie czystości w budynkach i terenach zielonych oraz prowadząc obsługę rachunkowo-księgową. 

bottom of page