Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8

tel. +48 32 324 22 00, fax +48 32 324 22 05

e-mail: cbidgp@cbidgp.pl, obsizn@cbidgp.pl

www.cbidgp.pl

Bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska

Tradycje Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP) nieodłącznie wiążą się z górnictwem, co znajduje odzwierciedlenie w nazwie firmy. Niemniej, płaszczyzna działalności przedsiębiorstwa wykracza daleko poza sektor górniczy. Ponad półwieczne doświadczenia zdobyte w trudnych, ekstremalnych warunkach kopalnianych stanowią szczególną wartość usług oferowanych innym branżom przemysłowym, na co składają się stosowane techniki i metody badawczo-pomiarowe, jakość wykonywanych prac oraz umiejętności analityczno-eksperckie.

W myśl idei „Bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska”, która odzwierciedla misję i kierunki działalności, CBiDGP prowadzi badania, wykonuje pomiary i oceny, sporządza ekspertyzy, doradza i szkoli w następujących dziedzinach: maszyny oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne, środowisko naturalne, środowisko pracy.

 

Z myślą o środowisku

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, poprzez działający w jego strukturze Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, od ponad 40 lat funkcjonuje i wspiera działania na rzecz poprawy stanu i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Zakres zainteresowań firmy i jej odpowiedzialności w tej dziedzinie obejmuje badania, pomiary, analizy oraz ekspertyzy dotyczące: wody, gruntów, ścieków, osadów, odpadów, powietrza, hałasu zewnętrznego, pól elektromagnetycznych i środowiska pracy.

 

Badania i pomiary wykonywane są w oparciu o normy i regulacje prawne oraz wymogi i metodyki obowiązujące dla określonego obszaru badawczego. Wiarygodność i wysoką jakość realizowanych badań potwierdzają: certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 418 - wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza międzynarodowego porozumienia w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów laboratoriów badawczych i wzorcujących ILAC-MRA - oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące systemu jakości w obszarze wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia.

Z myślą o czystej i zdrowej wodzie

Woda stanowi jeden z najcenniejszych składników środowiska naturalnego. Jest czynnikiem niezbędnym do życia i znajdującym zastosowanie w wielu aspektach działalności gospodarczej. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych zajmuje się badaniami, pomiarami i oceną jakości wody w szerokim zakresie, obejmującym obie powyższe sfery. Zaczynając od wody przeznaczonej do spożycia, laboratorium wykonuje, metodami referencyjnymi, kompleksowy zakres badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych pozwalających określić, czy woda spełnia określone standardy.

 

Specjalizuje się również w badaniach wody ciepłej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych, wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań, wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego. CBiDGP oferuje kompleksowe rozwiązania laboratoryjne umożliwiające monitorowanie stanu środowiska wodno-gruntowego. Działania te prowadzone są w zakresie odpowiadającym obowiązującym przepisom prawnym.

Badanie wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów

Badania wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów obejmują szereg parametrów fizykochemicznych, w tym: metale, związki węglowodorowe (benzyna, olej mineralny, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, WWA), węglowodory chlorowane, związki nieorganiczne, pestycydy.

Z myślą o gospodarce ściekami, osadami, gruntami i odpadami

Każdy podmiot odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe do wody, ziemi czy instalacji kanalizacyjnych jest zobowiązany do ich monitorowania - badania. Zasady postępowania ze ściekami regulują odpowiednie przepisy prawne określające warunki wprowadzania ścieków do wód, ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych. Specjalną uwagę w tym obszarze zwraca się na substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wychodząc naprzeciw tym wymogom, CBiDGP wykonuje badania jakości ścieków, przy użyciu referencyjnych i akredytowanych metod badawczych.

Badania ścieków obejmują między innymi: metale, substancje ropopochodne (pestycydy, detergenty, związki chlorowcopochodne, WWA, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, BZT5, ChZT, substancje biogenne).

Metodami referencyjnymi wykonywane są również badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych oraz gruntów, na których komunalne osady ściekowe mają być wykorzystane. Na podstawie wyników analiz sporządzana jest ocena możliwości oraz dopuszczalna dawka osadów do zastosowania w celach rolniczych lub przyrodniczych.

 

Działania w zakresie osadów i gruntów obejmują między innymi: analizę zawartości pierwiastków, właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz badania gruntów i gleb, na których został wykorzystany komunalny osad ściekowy.

 

CBiDGP przeprowadza również oceny zanieczyszczeń terenów przemysłowych i inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które obejmują:

  • wykonanie otworów badawczych wraz z opisem występujących profili geologicznych

  • pobieranie do badań próbek gruntu i wód podziemnych,

  • badania zanieczyszczenia pobranych próbek substancjami, których można się spodziewać ze względu na historyczne i aktualne użytkowanie terenu,

  • ocenę wyników badań i sporządzenie sprawozdania określającego stopień zanieczyszczenia oraz ewentualną potrzebę rekultywacji terenu.

W celu ustalenia zgodności z obowiązującymi kryteriami, laboratorium prowadzi akredytowane pobory, kompleksowe badania odpadów. Na podstawie uzyskanych wyników sporządza karty ich charakterystyki oraz opinie ekologiczne o ich właściwościach wraz z opisem możliwości odzysku bądź unieszkodliwiania określonego odpadu. Działania w tym zakresie koncentrują się między innymi na: przeprowadzaniu testów zgodności odpadów, wykonywaniu analizy AT4, OWO, straty prażenia oraz przygotowywaniu karty charakterystyki odpadu. CBiDGP gwarantuje kompleksowy monitoring składowisk odpadów, w ramach którego wykonuje pomiary: poziomu i składu wód podziemnych i odciekowych, wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych, emisji i składu gazów składowiskowych, osiadania i stateczności zboczy wraz z określeniem struktury i składu masy składowiska, wielkości opadu atmosferycznego, sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, struktury i składu masy odpadów, a także opracowania rocznych raportów z monitoringu składowisk odpadów.

Szerokie spektrum działalności w dziedzinie ochrony środowiska prowadzonej przez CBiDGP obejmuje także usługi eksperckie i doradcze. Polegają one na: sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko, opinii ekologicznych, wykonywaniu audytów ekologicznych, sporządzaniu ocen stanu środowiska wodno-gruntowego oraz tworzeniu map rozkładu zanieczyszczeń, wykonywaniu pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych, analiz akustycznych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza.