top of page

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8

tel. +48 32 324 22 00, fax +48 32 324 22 05

e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

www.cbidgp.pl

Bezpieczeństwo Pracy, Techniki i Środowiska

 

Tradycje Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP) nieodłącznie wiążą się z górnictwem, co znajduje odzwierciedlenie w nazwie firmy. Niemniej płaszczyzna działalności przedsiębiorstwa wykracza daleko poza sektor górniczy. Ponad półwieczne doświadczenia w zakresie technik i metod badawczo-pomiarowych oraz umiejętności analityczno-eksperckich zdobyte w ekstremalnych warunkach kopalnianych, stanowią szczególną wartość usług oferowanych innym branżom przemysłowym oraz jakość wykonywanych prac.

 

W myśl idei „Bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska”, która odzwierciedla misję i kierunki działalności, CBiDGP prowadzi badania, wykonuje pomiary i oceny, sporządza ekspertyzy, doradza i szkoli w następujących dziedzinach:
• maszyny oraz urządzenia mechaniczne
i elektryczne
• środowisko naturalne
• środowisko pracy.

Badania środowiska

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego od ponad 40 lat funkcjonuje i wspiera działania na rzecz poprawy stanu i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Zakres zainteresowań firmy i jej odpowiedzialności w tej dziedzinie obejmuje badania, pomiary, analizy oraz ekspertyzy dotyczące: wody, gruntów, ścieków, osadów, odpadów, powietrza, hałasu zewnętrznego, pól elektromagnetycznych oraz środowiska pracy.

 

Badania i pomiary wykonywane są w oparciu o normy i regulacje prawne, wymogi i metodyki obowiązujące dla określonego obszaru badawczego. Wiarygodność i wysoką jakość realizowanych badań potwierdza certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 418 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza międzynarodowego porozumienia w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów laboratoriów badawczych
i wzorcujących ILAC-MRA oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczące systemu jakości w obszarze wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia.

IMG_0758.jpg
IMG_1145.jpg

Czysta i zdrowa woda


Woda stanowi jeden z najcenniejszych składników środowiska naturalnego. Jest czynnikiem niezbędnym do życia i znajdującym zastosowanie w wielu aspektach działalności gospodarczej. CBiDGP zajmuje się badaniami, pomiarami i oceną jakości wody w szerokim zakresie obejmującym obie powyższe sfery.

 

Zaczynając od wody przeznaczonej do spożycia laboratorium wykonuje – metodami referencyjnymi – kompleksowy zakres badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych pozwalających określić, czy woda spełnia określone standardy.


Przeprowadza również badania wody ciepłej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych, wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań, wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.


Badania wody obejmują m.in.:
• analizy mikrobiologiczne: Legionella, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
• badania zawartości metali
• analizy chemiczne: pestycydy chlorowcoorganiczne, węglowodory aromatyczne, WWA, związki chlorowcopochodne, akryloamid, cyjanki, THM, epichlorohydryna
• analizy fizykochemiczne i organoleptyczne: amonowy jon, barwa, chlorki, mętność, ogólny węgiel organiczny, odczyn pH, przewodność, siarczany, ChZT, smak, zapach.


CBiDGP oferuje kompleksowe rozwiązania laboratoryjne umożliwiające monitorowanie stanu środowiska wodno-gruntowego. Działania te prowadzone są w zakresie odpowiadającym obowiązującym przepisom prawnym.


Badania wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów obejmują szereg parametrów fizykochemicznych, w tym:
• metale
• związki węglowodorowe: benzyna, olej mineralny, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, WWA
• węglowodory chlorowane
• związki nieorganiczne
• pestycydy.

IMG_1185.jpg

Bezpieczna woda w basenach i pływalniach


W odpowiedzi na obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli jakości wody w basenach i pływalniach, jaki spoczywa na właścicielach i zarządzających tego typu obiektami oraz z myślą o ich użytkownikach, CBiDGP prowadzi kompleksowe badania w zakresie: escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, ogólnej liczby mikroorganizmów, Legionella sp., gronkowców koagulazo-dodatnich, mętności, sumy THM, azotanów, utlenialności, pH, temperatury, potencjału redox, chloru wodnego, chlor związanego, glinu, żelaza i ozonu.

Zagrożenia dla środowiska wodnego


Każdy podmiot odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe do wody, ziemi czy instalacji kanalizacyjnych jest zobowiązany do ich monitorowania – badania. Zasady postępowania ze ściekami regulują odpowiednie
przepisy prawne określające warunki wprowadzania ich do wód, ziemi i urządzeń kanalizacyjnych. Specjalną uwagę w tym obszarze zwraca się na substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wychodząc naprzeciw tym wymogom wykonujemy badania jakości ścieków, przy użyciu referencyjnych i akredytowanych metod badawczych.


Badania ścieków obejmują między innymi:
• metale
• substancje ropopochodne, pestycydy, detergenty, związki chlorowcopochodne, WWA, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, BZT5, ChZT, substancje biogenne.


Metodami referencyjnymi wykonywane są również badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe. Na podstawie wyników analiz sporządzana jest ocena możliwości oraz dopuszczalna dawka osadów do zastosowania w celach rolniczych lub przyrodniczych.

 

Zakres działań w zakresie osadów i gruntów obejmuje między innymi:
• analizę zawartości pierwiastków
• właściwości fizykochemiczne: odczyn, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, amonowy, fosfor ogólny
• właściwości mikrobiologiczne: bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych
Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
• badania gruntów i gleb na których został wykorzystany komunalny osad ściekowy.


CBiDGP przeprowadza również oceny zanieczyszczeń terenów przemysłowych i inwestycyjnych obejmujące:
• wykonanie otworów badawczych wraz z opisem występujących profili geologicznych
• pobieranie do badań próbek gruntu i wód podziemnych
• badania zanieczyszczenia pobranych próbek
• ocenę wyników badań i sporządzenie sprawozdania określającego stopień zanieczyszczenia oraz ewentualną potrzebę rekultywacji terenu.


Szerokie spektrum działalności w dziedzinie ochrony środowiska prowadzonej przez CBiDGP obejmuje także usługi eksperckie i doradcze. Polegają one na sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko, opinii ekologicznych, wykonywaniu audytów ekologicznych, sporządzaniu ocen stanu środowiska wodno-gruntowego oraz tworzenie map rozkładu zanieczyszczeń, wykonywaniu pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych, analiz akustycznych,
pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza.

bottom of page