top of page

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 
tel. 76 855 47 01, 76 855 47 02, fax 76 856 73 03
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl
www.lpwiksa.pl

Problem zaopatrzenia w wodę rozwiązano w Legnicy już w średniowieczu. Pierwsza wzmianka o wodociągu, wykonanym z drewnianych rur, pochodzi z 1368 roku. System ten, bez większych zmian i modernizacji, przetrwał aż do XIX stulecia, kiedy drewniane korytka zastąpiono rurami wykonanymi z wydrążonych pni drzew, a następnie rurami żeliwnymi. Mimo poczynionych starań, woda pitna w Legnicy była złej jakości. Po wieloletnich przygotowaniach, w 1878 roku zbudowano zakład produkcji wody przy ulicy Stromej, z którego zaopatrywano całe miasto.

W roku 1890 rozpoczęto instalowanie pierwszych wodomierzy, aby skłonić mieszkańców do oszczędzania wody. Przypuszczano, że przez odciążenie filtrów osiągnie się poprawę jakości wody. Cztery lata później włodarze miasta podjęli decyzję o poszukiwaniu innego źródła zaopatrzenia w wodę. Jeszcze w tym samym roku znaleziono je na terenie, oddalonej o 4 km od centrum miasta, wsi Przybków (wtedy Prinkendorf), która obecnie jest częścią Legnicy. Przeprowadzone badania wykazały, że na oznaczonym terenie występują wyjątkowo korzystne warunki hydrologiczne i geologiczne do uruchomienia zakładu produkującego wodę pitną.

 

Powstaniu pierwszych wodociągów nie towarzyszyła, niestety, budowa systemu kanalizacyjnego. Ścieki, wylewane wprost na ulice miasta, w sposób naturalny spływały do Kaczawy i jej dopływów: Młynówki oraz Czarnej Wody. W obliczu intensywnego rozwoju miasta i wzrostu liczby mieszkańców, często powtarzających się epidemii chorób zakaźnych, zwłaszcza tyfusu, rozwiązanie problemu ścieków w mieście stało się w połowie XIX wieku wyjątkowo pilne. Jednakże dopiero w 1874 roku postanowiono wdrożyć ogólnomiejski plan kanalizacji. Z powodu znacznego zanieczyszczenia wód w rzece Kaczawie, jedyną dostępną metodą na oczyszczenie ścieków, był ich zrzut na pola irygacyjne o powierzchni ok. 400 ha, oddalone ok. 7 km od centrum miasta, w pobliżu wsi Dobrzejów. Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się w 1878 roku.

 

Po II wojnie światowej w całym mieście dotkliwie brakowało wody, ponieważ w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń i niekonserwowania sieci, dochodziło do częstych awarii. Stopniowo jednak stan przedsiębiorstwa i sieci poprawiał się. Usuwano awarie, remontowano i rozbudowywano urządzenia, regulowano sprawy własnościowe, czego bezpośrednim efektem była poprawa ilościowa i jakościowa dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

28 grudnia 1956 roku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Kolejne lata w „legnickich wodociągach” przyniosły wzrost produkcji, a także zużycia wody, głównie przez legnickie zakłady przemysłowe. Zwiększony pobór wody niósł za sobą konieczność oczyszczania większej ilości ścieków, stąd od 1960 roku rozpoczęto prace koncepcyjne nad nową oczyszczalnią ścieków i modernizacją pól irygacyjnych w Dobrzejowie, by mogły przerobić zwiększony zrzut ścieków.

 

Pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków zakończył się w 1978 roku. Dziesięć lat później oddano do użytku jej cześć biologiczną, uzupełnioną po roku o część gazową i osadową. W tym też okresie powstał plan zaopatrzenia w wodę całego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), ponieważ spodziewano się problemów w gospodarce wodnej w regionie, spowodowanych intensywnym rozwojem wydobycia surowców naturalnych. Był to plan budowy tzw. Wielkiej Wody, obejmujący: rozbudowę zakładu produkcji wody w Legnicy-Przybkowie, budowę zbiorników retencyjnych, rozbudowę sieci wodociągowej na taką skalę, by woda z Legnicy zasilała cały LGOM, a także powiększenie sieci kanalizacyjnej w Legnicy i rozpoczęcie budowy w mieście nowej oczyszczalni ścieków. Na administratora systemu wyznaczono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy. Prace przy budowie „Wielkiej Wody” przebiegały bardzo mozolnie i dopiero w 1987 roku oddano do użytku pierwsze obiekty. W latach 1989-1991 nastąpiło znaczne spowolnienie w realizacji inwestycji, z powodu sytuacji polityczno-gospodarczej państwa. „Wielka Woda” była inwestycją centralną, a takie realizacje często wówczas wstrzymywano lub skreślano z planów z powodu reformy finansów publicznych. Jednocześnie pojawiły się pytania: w jaki sposób system ma być zarządzany? Legnickie wodociągi były przecież przedsiębiorstwem państwowym, podległym wojewodzie. Natomiast w myśl ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – jako wykonujące zadania dla mieszkańców gminy – zostało skomunalizowane i stało się własnością samorządu, podobnie jak cały system „Wielka Woda”.

W sferze organizacyjnej niezwykle ważnym momentem było przekształcenie dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego, której wyłącznym właścicielem stała się gmina Legnica – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rady gmin do końca 1991 roku decydowały o formie organizacyjnej podległych im przedsiębiorstw komunalnych. Owo przekształcanie – od podjęcia przez Zarząd Miasta stosownej decyzji, do utworzenia spółki akcyjnej – trwało do połowy 1992 roku, kiedy to „legnickie wodociągi” rozpoczęły działalność pod nazwą Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. Była to pierwsza komunalna spółka akcyjna w Polsce i pierwsza komunalna na Dolnym Śląsku w ogóle.

 

Początkowy okres działalności był dla nowego podmiotu gospodarczego szczególnie trudny. Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i ekonomiczna wymagała odważnych i radykalnych kroków. Spółka weszła na drogę restrukturyzacji przede wszystkim w celu optymalizacji kosztów i ograniczenia zatrudnienia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed spółką nowe możliwości. Dzięki funduszom europejskim przyśpieszeniu uległy prace nad modernizacją przedsiębiorstwa. LPWiK S.A. pozyskało pieniądze na inwestycje w ramach projektu ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”.

 

Dzięki temu modernizacji poddano część gazowo-energetyczną oczyszczalni ścieków, która objęła instalację systemu biogazu. Przy realizacji zadania zastosowano technologię kogeneracji, czyli wykorzystania biogazu, wytwarzanego przez oczyszczalnię, do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wybudowano zbiornik osadu zmieszanego oraz wyremontowano WKF.

 

W skład inwestycji weszła także hermetyzacja niektórych obiektów. Energia elektryczna, wytwarzana przez dwa agregaty, wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków, natomiast energię cieplną zużywa się do celów technologicznych oraz grzewczych oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie takie uwzględnia aspekt ekologiczny i przyczynia się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem na terenie oczyszczalni ścieków, była budowa od podstaw suszarni osadów ściekowych. W nowo powstałych obiektach zamontowano urządzenia instalacji do suszenia osadów, w tym suszarkę osadów ściekowych, zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego, instalację do wytwarzania ciepła z biogazu oraz zbiornik osadu wysuszonego z systemem załadunku. Wysuszone osady ściekowe są poddawane procesowi współspalania w cementowni.

 

Gruntowną przemianę przeszedł również Zakład Produkcji Wody. Była to bardzo skomplikowana inwestycja, ponieważ prowadzono ją na czynnych obiektach, które nie mogły zostać wyłączone z eksploatacji. Efektem tej modernizacji jest udoskonalenie technologii uzdatniania wody. Inwestycja objęła zmianę systemu napowietrzania wody, modernizację filtrów z wprowadzeniem podwójnej filtracji, wykorzystanie lampy UV w procesie uzdatniania oraz modernizację zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem. Wydajność obiektów zakładu została dostosowana do obecnego zapotrzebowania na wodę, czyli 40 tys. m³ na dobę, względem pierwotnej zdolności produkcyjnej infrastruktury, która wynosiła 100 tys. m³ na dobę. Wymieniona została również elewacja zewnętrzna obiektów technologicznych Zakładu Produkcji Wody, co poprawiło jej estetykę i właściwości termoizolacyjne budynków.

 

Kolejnym ważnym zadaniem przeprowadzonym w ramach inwestycji było wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Jaworzyńskiej i Nowodworskiej. Dzięki temu możliwe stało się podłączenie do kanalizacji ok. 250 odbiorców.

 

Fundusze pozyskane na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap II” umożliwią wybudowanie bądź przebudowanie sieci wodociągowej wzdłuż ulic: Krętej, Poznańskiej, na odcinku od Szczytnickiej do Pątnowskiej, w nowo powstającej zbiorczej drodze południowej oraz na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej. Aby zwiększyć nadzór nad pracą sieci wodociągowej, spółka realizuje także budowę systemu monitoringu, który obejmuje stworzenie modelu hydraulicznego, pozwalającego na analizę bieżących i prognozowanych warunków pracy elementów składowych systemu sieci wodociągowej. Z kolei w samej oczyszczalni

ścieków planowane jest przeprowadzenie modernizacji części mechanicznej, m.in. punktu przyjmowania wozów specjalistycznych i separacji piasku, w skład którego wejdzie hala separatora z płuczką piasku oraz półotwarta hala, przykrywająca komorę żelbetową, gdzie zlokalizowane będą urządzenia do ewakuacji i podczyszczania osadów, dowożonych wozami asenizacyjnymi. Kontynuowana będzie również hermetyzacja obiektów oczyszczalni – powstaną dwa kolejne biofiltry, których zadaniem będzie oczyszczanie powietrza złowonnego. Projekt modernizacji obejmuje również zadania związane z siecią kanalizacyjną. Wybudowano już kanał sanitarny do posesji zlokalizowanych przy ulicy Chojnowskiej, a nowa sieć powstanie na terenie byłej jednostki wojskowej, przy al. Rzeczypospolitej. Jednocześnie naprawie bezwykopowej poddane zostaną wydzielone odcinki sieci kanalizacyjnej w obrębie miasta. Najważniejszym zadaniem, planowanym do realizacji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III”, jest przeprowadzenie modernizacji stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego oczyszczalni ścieków. Plan ten zakłada również wybudowanie sieci kanalizacyjnej, obejmującej ulice: Wrocławską, Dąbrówki oraz od Masarskiej do kolektora K-1 przy Ścinawskiej. Z pozyskanych środków zakupiono także pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów.

Główne obszary działalności spółki

Firma działa na terenie Legnicy w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz, wydane na jej podstawie przez Zarząd Miasta Legnicy, zezwolenie na prowadzenie działalności. Relacje z odbiorcami usług kształtuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadzony w życie uchwałą Rady Miejskiej Legnicy. Zasięgiem działania spółka wykracza poza granice własnego miasta, świadcząc swoje usługi ościennym gminom. LPWiK S.A. dostarcza wodę do gmin: Męcinka, Miłkowice, Legnickie Pole, Krotoszyce i Kunice, a z gmin Kunice i Krotoszyce dodatkowo odbiera również ścieki.

 

Produkcja wody

W trakcie realizacji systemu wodociągowego „Wielka Woda” porządkowana była gospodarka ściekowa zlewni rzeki Kaczawy na obszarze 320 km² i Nysy Szalonej na obszarze 382 km². Wybudowany w Legnicy Zakład Produkcji Wody posiada obecnie zdolność produkcyjną 40 tys. m³/d. Układ technologiczny urządzeń wodociągowych bazuje na ujęciu wód infiltracyjnych, zasilanych wodami powierzchniowymi z rzeki Kaczawy. Woda jest wstępnie oczyszczona na: kratach, sitach samospłukujących oraz stawie biologicznym, gdzie następuje kolmatacja w roślinach i dnie. Woda doprowadzana jest do stawów infiltracyjnych o powierzchni 24 ha i głębokości 3 m, posadowionych na gruntach żwirowych. W procesie tym likwidowane są zawiesiny, związki refrakcyjne, mikrozanieczyszczenia i metale ciężkie. Zachodzi też mineralizacja związków organicznych. Woda wzbogacając się w sód, potas, magnez nabiera cech wody podziemnej. W obiektach technologicznych Zakładu Produkcji Wody następuje odgazowanie z agresywnego dwutlenku węgla, natlenianie i dwustopniowa filtracja na naturalnych filtrach piaskowych – na pierwszym z nich następuje usunięcie żelaza, a na drugim usunięcie manganu. Rurociąg przesyłowy, po drugim stopniu filtracji, wyposażony jest w lampę UV, za pomocą której następuje wstępna dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi. Profilaktyczną dezynfekcję przeprowadza się z użyciem chloru. O dobrym stanie jakościowym wody świadczy m.in. opinia profesora A. Kowala z Politechniki Wrocławskiej, w której czytamy: „Układ infiltracji w Legnicy jest bardzo sprawny w przemianie wody powierzchniowej na wodę o charakterze wody podziemnej”. Całkowitą stabilizację uzyskano dzięki podwyższeniu odczynu pH wody przez napowietrzanie. O dobrej jakości wody infiltracyjnej świadczy również niskie stężenie związków organicznych. Utlenialność jest charakterystyczna dla wód podziemnych, nienarażonych na wpływy antropogenne, czyli dla głębokich wód podziemnych. Woda w Legnicy jest pewna pod względem bakteriologicznym. Chlorowanie służy jej dezynfekcji oraz zabezpiecza przed wtórnym skażeniem w sieci wodociągowej. Jakość wody jest systematycznie badana i spełnia wymogi, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Oczyszczanie ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Legnicy położona jest w północno-wschodniej części miasta i zajmuje powierzchnię 20,5 ha. Ścieki dopływają do niej zarówno z terenu miasta, jak i sąsiednich gmin. Większość kanalizacji, zwłaszcza w starej części Legnicy, to kanalizacja ogólnospławna, dlatego w czasie opadów atmosferycznych dochodzą inne ścieki, charakteryzujące się dużą zmiennością jakościową i ilościową. Odbiór ścieków, dowożonych wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych, odbywa się w zautomatyzowanej stacji zlewnej.

Część mechaniczna oczyszczalni

Ścieki surowe doprowadzane są kolektorami grawitacyjnymi do studni zbiorczej, skąd przepływają do komory krat i pompowni głównej. Pozbawione skratek ścieki tłoczone są do piaskownika przedmuchiwanego, dwukomorowego. Piaskownik współpracuje z hydraulicznym separatorem piasku z płuczką. Końcowym elementem oczyszczalni mechanicznej są dwa osadniki wstępne, radialne.

Część biologiczna oczyszczalni

Została zmodernizowana w latach 2000-2005. Aktualnie jej przepustowość hydrauliczna wynosi 35 tys. m³/d. Modernizacja polegała na wymianie systemu napowietrzania oraz wprowadzeniu procesów usuwania związków biogennych. Reaktor biologiczny składa się z trzech równolegle pracujących komór osadu czynnego. Komora taka służy do oczyszczania ścieków w procesach wielofazowego osadu czynnego ze wspomaganiem defosfotacji biologicznej strącaniem chemicznym. Jest obiektem przepływowym z wydzielonymi, następującymi po sobie strefami: defosfatacji, denitryfikacji, denitryfikacji-nitryfikacji i nitryfikacji. W końcowej części strefy nitryfikacji, w rejonie odpływu, zainstalowane są pompy recyrkulacji wewnętrznej. Przepływ oraz pełne wymieszanie ścieków z osadem czynnym zapewniają zamontowane mieszadła, natomiast pełne natlenienie i wymieszanie – system napowietrzania sprężonym powietrzem. Procesy oczyszczania w bloku biologicznym kontrolowane są i sterowane automatycznie. Komory osadu czynnego współpracują z dwoma osadnikami wtórnymi radialnymi, pompownią osadu recyrkulowanego, stacją dmuchaw, stacją dozowania koagulantu. W latach 2003-2004 przeprowadzono modernizację osadników wtórnych. W roku następnym uruchomiono stację mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, zamykającą modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków.

Część osadowa oczyszczalni

Osad wstępny odprowadzany jest z osadników wstępnych do zbiornika zagęszczania grawitacyjnego. Zagęszczony grawitacyjnie osad wstępny oraz zagęszczony mechanicznie osad nadmierny podawane są do zamkniętej wydzielonej komory fermentacyjnej. Podgrzewanie osadu odbywa się przez zewnętrzne wymienniki ciepła i pompy recyrkulacji

osadu. Przefermentowany osad odwadniany jest w stacji mechanicznego odwadniania, wyposażonej w dwa urządzenia odwadniające. Osad odwodniony poddawany jest suszeniu w suszarni taśmowej. Do magazynowania gazu fermentacyjnego, ujmowanego z WKF, służy zbiornik gazowy o pojemności 1 tys. m³. Biogaz wykorzystywany jest w agregatach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. W ramach modernizacji części gazowo-energetycznej oczyszczalni ścieków, przeprowadzonej w roku 2012, unowocześniono wiele obiektów technologicznych, m.in. komory fermentacyjne, wymienniki ciepła, pompownie, rurociągi i instalacje elektryczne. Wprowadzono system nadzoru dyspozytorskiego, umożliwiający efektywniejsze prowadzenie procesów przeróbki osadów. W celu poprawienia struktury osadu i zwiększenia jego podatności na fermentację, zastosowano instalację do mechanicznej dezintegracji (homogenizacji) osadu nadmiernego. Bardzo istotnym elementem przeprowadzonej modernizacji była hermetyzacja szczególnie uciążliwych, otwartych obiektów, stanowiących istotne źródło substancji złowonnych. Powietrze z tych obiektów ujmowane jest systemem wentylatorów i oczyszczane w biofiltrze. Biofiltr jest obiektem wyposażonym w czynne złoże, wiążące związki odoroczynne.

Eksploatacja sieci wod.-kan.

LPWiK S.A. prowadzi eksploatację, konserwację i diagnostykę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma blisko 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej, w tym 106 km kanalizacji ogólnospławnej. Działalność spółki w tym zakresie polega na:

 • eksploatacji sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem, gwarantującej sprawne i optymalne dostarczanie wody do odbiorców

 • eksploatacji urządzeń sieci kanalizacyjnej, zapewniającej należyty odbiór ścieków i wód opadowych, w tym monitorowanie sieci kanalizacyjnej kamerą i minikamerą oraz czyszczenie kanalizacji za pomocą specjalistycznych samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z układem odzysku wody

 • kontroli szczelności sieci wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do diagnostyki sieci (korelatora, lokalizatora i trasera sieci), w celu niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności

 • wykonywaniu przyłączy wodociągowych metodą wykopową i bezwykopową, z użyciem specjalistycznego urządzenia do drążenia otworów, tzw. kreta

 • wykrywaniu nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej, z wykorzystaniem aparatu „zadyma”

 • prowadzeniu eksploatacji zasuw i hydroforni

 • kontroli i bieżącym uzupełnianiu oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej oraz nanoszeniu stwierdzonych nieprawidłowości i zmian do rejestrów i dokumentacji

 • dokonywaniu uzgodnień projektowych.

 

Pracownicy Zakładu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej pełnią dyżury w ramach pogotowia wodociągowego, aby – w razie konieczności – natychmiast przystąpić do usuwania awarii sieci wod.-kan. Wysokie kwalifikacje całej załogi oraz posiadany przez przedsiębiorstwo sprzęt techniczny, pozwalają na szybkie i skuteczne usuwanie każdego typu awarii sieci wod.-kan.

Badanie jakości wody i ścieków

Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne laboratorium chemiczno-biologiczne, do zadań którego należy:

 • badanie i kontrola jakości wody, dostarczanej odbiorcom z terenu Legnicy i gmin ościennych, w każdej fazie jej uzdatniania i przesyłu

 • badanie i kontrola jakości ścieków surowych, odprowadzanych do kanalizacji miejskiej i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do wody powierzchniowej

 • analiza składu osadów ściekowych, wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.

 

Poza zadaniami wykonywanymi na rzecz macierzystego przedsiębiorstwa, laboratorium przyjmuje zlecenia od innych podmiotów gospodarczych czy osób fizycznych. Laboratorium biologiczne składa się z pracowni bakteriologicznej i hydrobiologicznej.

Z kolei laboratorium fizyko-chemiczne dysponuje w pełni profesjonalnymi pracowniami:

 • oznaczeń wagowych

 • oznaczeń miareczkowych

 • analizy instrumentalnej

 • absorpcji atomowej

 • chromatografii gazowej.

 

Podstawą zapewnienia wymaganej jakości wody jest codzienna kontrola jej parametrów fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych zarówno na wyjściu z Zakładu Produkcji Wody, jak i w sieci rozdzielczej, a także bezpośrednio u odbiorców. Zakres analityczny laboratoryjnych analiz był sukcesywnie rozszerzany i obecnie obejmuje aż 86 parametrów, w tym mikrozanieczyszczenia (46 parametrów), m.in.:

 • pestycydy

 • chlorowcopochodne węglowodorów nasyconych (w tym THM-y)

 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

 • substancje powierzchniowo czynne

 • metale ciężkie.

 

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów europejskich norm jakościowych oraz dotyczących ochrony środowiska. Laboratorium uzyskało akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do kierunkowych działań – w tym pobierania próbek i prowadzenia badań w ramach monitoringu wody, przeznaczonej do spożycia. Pracownicy zakładu z powodzeniem uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach sprawdzających, dotyczących biegłości i trafności fizyko-chemicznych analiz. Polityka jakości, wprowadzona w laboratorium, ma na celu zapewnienie wiarygodności wyników badań, wg najwyższych standardów. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przyznało akredytacyjny certyfikat Laboratorium LPWiK S.A., co potwierdza, że wszelkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Raport z badań akredytowanego laboratorium jest dokumentem, który w sposób niepodważalny gwarantuje obiektywizm oraz prawidłowość przeprowadzanych analiz i kontroli. Uzyskanie akredytacji poprzedzone jest długotrwałym przygotowaniem metodyki analiz i kontroli, ich wdrożeniem, szkoleniem personelu, badaniami międzylaboratoryjnymi oraz audytami wewnętrznymi. Kontrola pracy analitycznej odbywa się zgodnie z zapisami, zawartymi w księdze jakości i procedurach ogólnych. Laboratorium akredytowane stosuje w pracy odpowiednie wzorce referencyjne, kontrolę poboru próbek i jakości; uczestniczy również w badaniach międzylaboratoryjnych.

 

Korzyści, wynikające z akredytacji, to także poprawa organizacji pracy, precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, czytelny sposób postępowania w określonych sytuacjach i gwarancja podnoszenia kwalifikacji personelu.

Sprzedaż usług i gospodarka wodomierzowa

Dział handlowy jest komórką organizacyjną LPWiK S.A., odpowiedzialną za zawieranie umów i prawidłowe rozliczanie należności za pobraną wodę, odprowadzanie ścieków i innych świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Prowadzi też gospodarkę wodnymi urządzeniami pomiarowymi świadcząc usługi dla ludności w zakresie naprawy i wymiany podejść wodomierzowych oraz montażu nowych wodomierzy, a także ekspertyz, legalizacji, naprawy i wymiany uszkodzonych i niesprawnych wodomierzy (stanowiących własność klientów spółki). Efektywność, zastosowanego w firmie sposobu rozliczania odbiorców, w dużej mierze zależy od jakości zamontowanych w sieci wodomierzy. W tym celu spółka – opierając się na najnowszych w Polsce rozwiązaniach technicznych – wdrożyła w obsługiwanej przez siebie sieci wodociągowej nowoczesny, bardzo przyjazny dla klientów, mobilny (radiowy) system odczytu wodomierzy. Do rozliczeń zużycia wody stosuje najnowsze i najdokładniejsze typy wodomierzy, co pozwala na znaczne ograniczenie występujących w sieci strat wody. LPWiK S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, uruchomiła w 2016 roku Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. EBOK umożliwia profesjonalną i kompleksową obsługę klientów za pośrednictwem Internetu. Dzięki tej usłudze każdy zainteresowany może w łatwy sposób uzyskać dostęp do podglądu faktur i wpłat, historii zużycia wody czy treści zawartej umowy. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pozwala również na rezygnację z faktur papierowych, na rzecz e-faktur.

Pij wodę z kranu

LPWiK S.A. w roku 2015 rozpoczęło kampanię promującą picie wody prosto z kranu. Celem prowadzonej akcji jest uświadomienie mieszkańcom Legnicy, że woda z kranu jest nie tylko czysta i bezpieczna dla zdrowia, ale także dużo tańsza, niż woda butelkowana. W ramach akcji spółka uruchomiła tzw. poidełka w budynkach LPWiK S.A., a także w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej w mieście. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji, poidełka umożliwiają picie wody prosto z kranu. Tego typu urządzenia są już od wielu lat powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Przez ubiegłe lata jakość wody płynącej w legnickiej sieci wodociągowej ulegała systematycznej poprawie. Dzięki wielu inwestycjom w modernizację procesów uzdatniania w Zakładzie Produkcji Wody – przeprowadzanym z wykorzystaniem środków z UE – spełniane są rygorystyczne wymogi,

nakładane przepisami prawa polskiego i unijnego, w zakresie jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdzają to regularne badania, prowadzane przez laboratorium przedsiębiorstwa oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

Certyfikaty

Spółka posiada certyfikat potwierdzający funkcjonowanie systemu zarządzania jakością,  zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz laboratoryjnej analizy wody i ścieków. Stały, wysoki poziom świadczonych usług potwierdzają coroczne audyty przeprowadzane przez Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. LPWiK S.A. jest czterokrotnym laureatem nagród „Gazele Biznesu”, rankingu najbardziej dynamicznych firm, sporządzanego przez dziennik „Puls Biznesu”. Jest to znaczący wyraz uznania dla sposobu prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej. Pięciokrotnie natomiast przedsiębiorstwo zdobyło Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, przyznawany przez kapitułę pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Celem DCG jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych, wnoszących istotny wkład w rozwój Dolnego Śląska oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i kreatywności. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza, że LPWiK S.A. to godny zaufania podmiot gospodarczy, działający na terenie Dolnego Śląska. Spółka jest również laureatem XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Kapituła konkursu doceniła realizację zadania „Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu na Oczyszczalni Ścieków w Legnicy”, przeprowadzonego przez LPWiK S.A. w latach 2012-2013.

bottom of page