top of page

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50
tel. 22 757 94 32, fax 22 757 72 71 w. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się spółka, świadcząca usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powstała w 2009 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego GZGK w Lesznowoli. 100% udziałowcem jest gmina Lesznowola.


Odbiorcy z terenu gminy Lesznowola zaopatrywani są w wodę z ośmiu Stacji Uzdatniania Wody znajdujących się w Lesznowoli przy ul. Poprzecznej i Dworkowej, Mrokowie, Starej Iwicznej, Wólce Kosowskiej, Mysiadle, Marysinie i Łazach, siecią wodociągową o długości 215 km. Łączna wydajność stacji wynosi 7478 m³/dobę. Przedsiębiorstwo pobiera wodę łącznie z 20 studni głębinowych.

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz sprostania wymogom prawa UE i polskiego, Spółka w ostatnich pięciu latach przeprowadziła kompleksowy remont sześciu stacji, oraz wybudowała dwie nowe stacje uzdatniania wody. Inwestycje te mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dzięki tym inwestycjom, oraz faktowi iż w 99% gmina jest zwodociągowana, a jej mieszkańcy nawet w najtrudniejszych okresach nie odczuwają problemów związanych z niezawodnością dostawy wody, o odpowiedniej jakości i na najwyższym poziomie, a także ponoszą niższe opłaty z tytułu dostawy wody w stosunku do poprzednich lat.


W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 3000 m³/dobę. Są one zautomatyzowane i posiadają monitoring procesów technologicznych. Rocznie oczyszczamy ok. 980 tys.m³ ścieków dostarczanych systemem kanalizacji rozdzielczej o łącznej długości ok. 290 km, poprzez układy sieci kanalizacyjnej - grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. Stopień skanalizowania gminy kształtuje się na poziomie ok.81%. Dlatego też realizujemy inwestycje w zakresie budowy nowych sieci i urządzeń oraz modernizujemy istniejące obiekty. 

Spółka, mając na uwadze konieczność ochrony środowiska naturalnego, a także świadomość ciągłego dostosowywania się do lokalnych potrzeb i oczekiwań, w związku z bardzo dynamicznym rozwojem gminy, jak również zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańcom, przystąpiła do modernizacji i rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków. Polega ona na znacznym zwiększeniu przepustowości oczyszczalni, a także dostosowaniu procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych, oraz unowocześnieniu rozwiązań technicznych. 22 maja 2015 roku w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łazach, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zamieniu i budowę stacji uzdatniania wody w Zamieniu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, uzyskując dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zawarta umowa stwarza możliwość pozyskania dofinansowania ze środków UE i funduszy ekologicznych na realizację przedmiotowych inwestycji, a tym samym zmniejszenia wysokich własnych nakładów finansowych na rozbudowę oczyszczalni.


Dbając o wysoki poziom świadczonych usług, wprowadzamy nowoczesne narzędzia, które umożliwiają naszym odbiorcom zdalny kontakt i obsługę, w tym możliwość otrzymania e-faktur, wysyłania e-mail wszelkich zgłoszeń, czy powiadamianie sms o płatnościach czy zaległościach - to tylko nieliczne z udogodnień, które oferuje LPK Sp. z o.o. w Lesznowoli.

bottom of page