top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, ul. Rolnicza 244

tel. 22 751 35 04, fax 22 751 70 35

e-mail: zwik@lomianki.pl

www.zwik-lomianki.home.pl

Na terenie gminy Łomianki działa jedno przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., zajmujące się świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 1995 r. jako zakład budżetowy. Podjął eksploatację powstałej w 1994 r. Stacji Uzdatniania Wody, 10 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, która w 1997 r. została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb odbioru ścieków z całego miasta.

 

W 2005 r. ZBWiK w Łomiankach przekształcił się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjmując nazwę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Obecnie zakład eksploatuje sieć wodociągową o długości 62,8 km i kanalizacyjną o długości 51,9 km oraz dwie Stacje Uzdatniania Wody wraz z ujęciami. Od grudnia 2012 r. Prezesem Spółki jest Pan Paweł Bohdziewicz. 

System wodociągowy w Łomiankach składa się z dwóch, a docelowo trzech ujęć wody podziemnej. Woda posiadająca odpowiednie parametry jakościowe i ilościowe ujmowana jest ze średniej głębokości 30 m p.p.t. i następnie dostarczana do mieszkańców. Obecnie funkcjonują dwa ujęcia: na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Fabrycznej i przy ul. Oleńki. SUW przy ul. Fabrycznej jest głównym punktem na wodociągowej mapie Łomianek. To stąd pobierana jest największa ilość wody, która ze względów na podwyższoną, przekraczającą wymagania zawartość manganu i żelaza ulega dwustopniowemu procesowi filtracji, aby zawartość tych wskaźników spełniała wszelkie wymogi jakościowe. Warto również nadmienić, że druga SUW przy ul. Oleńki obecnie poddawana zostaje rozbudowie. Równocześnie powstają plany budowy trzeciej SUW wraz z dodatkowymi ujęciami na terenie Łomianek Dolnych. Realizacja tych inwestycji pozwoli sprostać zwiększającemu się z roku na rok zapotrzebowaniu na wodę. ZWiK szacuje, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się w znaczący sposób ograniczyć do minimum problem racjonalnego gospodarowania wodą. 

W jego rozwiązaniu pomóc ma realizacja przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” z wykorzystaniem unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt ten zakłada w głównej mierze umożliwienie ponad 90% mieszkańców aglomeracji łomiankowskiej dostępu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do końca 2015 r. W jego ramach, w 2012 r. rozpoczęła się rozbudowa infrastruktury wod.-kan. o ponad 50 km sieci, a także możliwa jest modernizacja oczyszczalni. Dzięki temu projektowi uda się niewątpliwie nadrobić wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Dla Mieszkańców gminy, których ulice nie zostały objęte planami inwestycyjnymi na najbliższe lata, ZWiK będzie miał ciekawą propozycję rozwiązania problemu jakości wody pobieranej z indywidualnych ujęć. W najbliższym czasie ruszy bowiem budowa laboratorium, w którym Mieszkańcy będą mogli zbadać próbki wody. Pojawi się możliwość sprawdzenia, czy spełnia ona parametry wody przeznaczonej do spożycia oraz czy wymaga dodatkowych zabiegów polepszających jej jakość.

bottom of page