top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6,
tel./fax 81 855 20 96

e-mail: pgk@pgk.lub.pl

www.pgk.lub.pl

Historia przedsiębiorstwa sięga roku 1965, kiedy to powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, którego głównym zadaniem była budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rozrastającym się mieście Lubartów. W 2008 roku przekształcono zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miasta Lubartów. Pomimo, zachodzących na przestrzeni ostatnich 50 lat, wielokrotnych zmian nazwy, struktury czy zakresu działalności niezmiennie nadrzędną działalnością prowadzoną przez PGK Sp. z o.o. pozostało ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Wybudowane w 1975 roku, a zmodernizowane w 2005 roku, ujęcie wody zaopatruje w wodę pitną mieszkańców miasta Lubartów i 12 okolicznych miejscowości. Woda ujmowana jest z pięciu studni głębinowych o łącznej wydajności Q=360m³/h z poziomu paloceńsko-kredowego. W Stacji Uzdatniania woda surowa poddawana jest procesom napowietrzania i odżelaziania, a następnie wtłaczana do sieci wodociągowej o łącznej długości 70,2 km. Nad jakością produkowanej wody czuwa akredytowane laboratorium spółki. Przedsiębiorstwo zajmuje się bieżącą konserwacją sieci, usuwaniem awarii oraz systematyczną rozbudową sieci wodociągowej. W 2014 roku wybudowano magistralę wodociągową, stanowiącą drugostronne zasilanie miasta Lubartowa, zapewniającą utrzymanie ciągłości dostaw wody do południowej części miasta w przypadku awarii lub remontu głównych sieci wodociągowych. W ramach tego zadania wykonano 2,5 km magistrali z rur o średnicy 300 mm z żeliwa sferoidalnego, a realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki środkom z WFOŚiGW w Lublinie. 

System odbioru i oczyszczania ścieków funkcjonuje w oparciu o wybudowaną w 1997 roku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, wykonaną w technologii fińskiej BIOLAK. Dzięki tej oczyszczalni wróciło życie biologiczne w rzece Wieprz, a czysta woda zachęca mieszkańców do spacerów i wypoczynku nad rzeką. PGK Sp. z o.o. eksploatuje 56,3 km sieci kanalizacyjnej. Remontując kolejne jej odcinki, Spółka korzysta z nowoczesnych metod bezwykopowych, które ograniczają do minimum uciążliwości związane z tego typu pracami. Sieć jest stale rozbudowywana aby umożliwić przyłączanie nowych nieruchomości. W 2014 roku Spółka pozyskała fundusze z POIiŚ 2007-2013 na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Lubartowie. W przyszłości PGK Sp. z o.o. będzie aplikować o środki finansowe na realizację tej inwestycji. 

W ramach szerokiego zakresu prowadzonych działalności Spółka eksploatuje instalację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zarządza mieszkaniowym zasobem gminy oraz jest administratorem cmentarza komunalnego. Ponadto w strukturach PGK Sp. z o.o. funkcjonuje, posiadające certyfikat akredytacji PCA, laboratorium wykonujące badania mikrobiologiczne wody oraz analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków.


Spółka świadczy również usługi w zakresie: czyszczenia sieci kanalizacyjnej, mechanicznego zamiatania ulic i placów,  opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru i transportu nieczystości stałych. 

PGK Sp. z o.o. stale inwestując zarówno w zaplecze techniczne jak również podnosząc kwalifikacje kadry pracowniczej, dokłada wszelkich starań aby świadczone usługi spełniały oczekiwania klientów.

bottom of page