top of page

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
64-710 Lubasz, ul. Stajkowska 23
tel. 67 255 60 70
e-mailbiuro@gzk-lubasz.pl
www.gzk-lubasz.pl

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu działa od 25 października 2011 roku na podstawie umowy Spółki, przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej, prowadzi działalność gospodarczą w branży komunalnej. Jest w 100% własnością Gminy Lubasz, a Zarząd jest jednoosobowy. Struktura Spółki odzwierciedla zakres realizowanych zadań i składa się z działów: wodno-kanalizacyjnego, nieczystości stałych, transportu, administracyjno-kadrowego i finansowo-księgowego.
Obsługujemy cały teren Gminy Lubasz. Zajmujemy się przede wszystkim poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej dla ludności i przemysłu oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń wodociągowych, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, obsługą i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz odbiorem nieczystości płynnych. Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie świadczeń gospodarowania odpadami i wysypiskiem gminnym, usług transportowych, utrzymaniem porządku i terenów zieleni.

Spółka GZK w Lubaszu eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody obsługując sieć przesyłową i rozdzielczą o długości 106,41 km. W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: w Lubaszu, Jędrzejewie i Miłkowie wraz z tłoczniami i przepompowniami oraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości 44,8 km. Spółka GZK w Lubaszu prowadzi działalność w oparciu o majątek własny oraz dzierżawiony od Gminy Lubasz, nowo nabywane środki trwałe, drobne urządzenia oraz sprzęt, potrzebny do utrzymania ciągłości prowadzonych usług, w tym pojazdy specjalistyczne (WUKO, koparko-ładowarkę, pojazdy asenizacyjne, ciągniki, śmieciarki i samochody interwencyjne). Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest w oparciu o własny 20-osobowy personel, zatrudniony zgodnie ze strukturą, posiadającym stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zdolnym do wykonania wszystkich przedsięwzięć eksploatacyjnych i utrzymania w ciągłej pracy urządzeń.

bottom of page