top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie

14-260 Lubawa, ul. Toruńska 18

tel./fax 89 645 22 43

pwiksp@neostrada.pl

Do głównych zadań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie należy dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka prowadzi swą działalność na terenie miasta Lubawa, lecz woda dostarczana jest także do kilku wsi na terenie gminy: Fijewo i Losy. Obecnie trwają inwestycje w celu podłączenia wsi Mortęgi do kanalizacji sanitarnej. Rocznie odbiorcy otrzymują ok. 600 tys. m³ wody. W roku 2014 ogólna długość czynnej sieci rozdzielczej w mieście wynosiła 44,8 km.

PWiK jest jednym z beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszej osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa” składał się z dwóch zadań: modernizacji i remontu oczyszczalni ścieków w Lubawie, którego wartość wyniosła 8,8 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 7,1 mln zł) oraz budowy sieci wod.-kan. w ulicy Asta/Kopernika w Lubawie o wartości ponad 168 tys. zł (dofinansowanie z UE wynosi ponad 136 tys.). Modernizacja oczyszczalni zakończyła się w listopadzie 2011 r. Wcześniej była oczyszczalnia mleczarską, dlatego koniecznym było wyposażenie jej w nowoczesne technologie i urządzenia. Prace dotyczyły m.in.: remontu zbiorników, wymiany urządzeń, remontu stacji pompowni ścieków surowych, stacji trafo, agregatorni, budowy nowego punktu zlewnego, budynku garażowego i stacji odwadniania ścieków oraz modernizacji piaskownika. Część istniejących budynków uległa adaptacji. W ramach projektu dokonano również budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Lubawie; budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Dworcowej (Składowej); budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla ul. Asta/Kopernika w Lubawie.

 

W 2016 r. zmodernizowano kanalizację sanitarną i wodociągową w ul. Pomorskiej oraz Sadowej. W ostatnim czasie uruchomiono nową, skuteczniejszą metodę oczyszczania ścieków, tj. zamiast tradycyjnego osadu czynnego w postaci tzw. kłaczków, wprowadzono technologię tlenowego granulowanego osadu czynnego. Na oczyszczalni ścieków wybudowano kompostownię osadów ściekowych, która obecnie jest w fazie rozruchu. W niedalekiej przyszłości będzie można produkować środek poprawiający właściwości gleby pn. Kompost lubawski. W 2005 r. Stacja Uzdatniania Wody w Lubawie przeszła gruntowną modernizację, polegająca na montażu czterech filtrów pośpiesznych Culligana firmy Krevox (w 2014 r. uzupełniono o piąty filtr), remoncie zbiorników wody czystej i surowej, a także remoncie budynków. Dzięki niej polepszono jakość wody, a także zwiększono wydajność stacji. Modernizacja umożliwiła podłączenie do miejskiej sieci nowej dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek oraz zabudowań leżących na obrzeżach miasta. Lubawski system zaopatrzenia w wodę oparty jest na poborze wód podziemnych z ujęcia kopernikowskiego (składającego się z 10 studni o głębokościach od 2 do 4,7 m) oraz ujęcia wierconego (składającego się z trzech studni o głębokościach od 108 do 175 m).

bottom of page