top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 5

tel. 29 717 15 61

e-mail: sekretariat@mpukmakow.pl

www.mpukmakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim to spółka komunalna powołana przez Gminę Miasto Maków Mazowiecki. Jednym z wiodących profili działalności przedsiębiorstwa jest zbiorowe zaopatrywania w wodę oraz zbiorowe odprowadzania ścieków. Maków Mazowiecki (typowa gmina miejska), zwodociągowany jest praktycznie w 100% zaś skanalizowany w blisko 90%. Całość infrastruktury związanej z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej należy do spółki. Podobnie rzecz się ma w przypadku urządzeń służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Przedsiębiorstwo jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2400 m³ na dobę. MPUK Sp. z o.o. posiada zdolności produkcyjne wody w ilości 3600 m³ na dobę.

Obecnie w gotowości eksploatacyjnej jest osiem studni głębinowych pracujących przemiennie. Pięć studni znajduje się przy ulicy Przemysłowej, dwie przy ulicy Leśnej oraz jedna przy ulicy Mazowieckiej. W tych lokalizacjach urządzone są również stacje wodociągowe, które pracują na wspólną sieć. Dzięki takiemu rozwiązaniu pokrywane jest zapotrzebowanie na wodę dla całego Makowa Mazowieckiego, wszystkich wsi z sąsiedniej gminy Szelków oraz dwóch miejscowości z gminy Karniewo.

 

Większość urządzeń służących produkcji i dystrybucji wody pochodzi z lat 80. oraz początku 90. ubiegłego stulecia. Stąd potrzeba ciągłej ich wymiany i modernizacji. W roku 2017 ze środków WFOŚiGW w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody” zmodernizowano i rozbudowano stację wodociągową Grzanka przy ulicy Leśnej w Makowie Mazowieckim.

 

Kolejnym etapem modernizacyjnym sfery wodno-kanalizacyjnej będzie przebudowa stacji wodociągowej przy ulicy Przemysłowej oraz rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Źródłem finansowania inwestycji będą między innymi, środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” – przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z dalszą modernizacją infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Makowie Mazowieckim”. W prowadzonych procesach inwestycyjnych wykorzystywane są najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, które będą służyć wysokiej jakości, wydajności oraz bezpieczeństwu wykonywanej przez spółkę działalności gospodarczej.

bottom of page