top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31

tel. 55 246 95 80, fax 55 246 95 88

e-mail: pwik@pwik.malbork.pl

www.pwik.malbork.pl

Historia

Pierwszy wodociąg w Malborku, zbudowany z drewnianych rur o średnicy wewnętrznej 10 cm, wykonany został prawdopodobnie w okresie średniowiecza. Miejsce poboru wody znajdowało się w rejonie rozgałęzienia Młynówki i kanału Ulgi, jednak większość mieszkańców miasta zaopatrywała się w wodę bezpośrednio z Nogatu lub Młynówki, których stan sanitarno-epidemiologiczny wód nie był najlepszy.

W 1902 roku władze Malborka podjęły decyzję o budowie nowoczesnego wodociągu i kanalizacji. Na terenie znajdującym się przy dzisiejszej ulicy Chodkiewicza, firma " E. Bieske" z Królewca wykonała dwie studnie o głębokości 165 m i wydajności 60 m³ wody na godzinę. Woda była czysta, miała dobry smak, nie zawierała bakterii ani związków żelaza. Zawierała jedynie dość dużo soli, co wynikało z tego, że pochodziła z poziomu dawnego dna morskiego.

Firma "Windschild&Langelott KG" zbudowała maszynownię z 6-metrowymi szybami, w których zamontowano pompy o mocy 25 KM, zasilane turbinami na gaz koksowniczy oraz wieżę ciśnień (w 1905 roku) w stylu neogotyckim, ze stalowym zbiornikiem na 500 m³ wody. Zbudowała również sieć wodociągów miejskich, składającą się z rur o średnicy od 80 do 300 mm i 120 hydrantów oraz pierwszą kanalizację miejską. Kanalizację stanowiły betonowe rury z dwoma otworami. Przez większy (górny) otwór wody deszczowe były odprowadzane do Młynówki i Nogatu, zaś mniejszy (dolny) odprowadzał ścieki, do powstałej na północ od zamku, nowoczesnej jak na owe czasy, oczyszczalni ścieków.

 

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w Malborku w następnych latach intensywnie rozwijała się, obejmując wciąż nowe dzielnice. W latach 1919-1920 firma " E. Bieske" wykonała dwa nowe, głębsze od poprzednich, ujęcia wody. W latach 1928-1929 wykonano kolejne, piąte ujęcie wody pomiędzy Nowym Ratuszem a Bramą Mariacką. Ujęcie to było wyposażone w nowoczesną, elektryczną pompę wirującą, która stanowiła zabezpieczenie stanu wody w zbiorniku wieży ciśnień. Od 1913 roku Kałdowo zaopatrywane było w wodę z sieci miejskiej Malborka rurą poprowadzoną pod mostem drogowym. W 1923 roku podłączono do sieci miejskiej dzielnicę Wielbark, która posiadała swoją hydrofornię i podziemny zbiornik na wodę. Rok później powstał wyposażony w elektryczną pompę wodociąg w Nowej Wsi.

 

1 stycznia 1973 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Żuław w Wodę w Gdańsku z Rejonem Malbork, które w wyniku zmian województw, od 1975 roku istniało jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu. 27 grudnia 1991 roku Zarządzeniem Wojewody Elbląskiego, rozbito struktury wojewódzkie WPWiK i utworzono w poszczególnych miastach miejskie przedsiębiorstwa komunalne.

 

W 1992 roku na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, w wyniku likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu, powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, które w 1997 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej formie spółka działa do dziś, a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Malbork.

Jakość wody

Przez wiele lat woda dostarczana do miejskiej sieci wodociągowej miasta Malborka nie podlegała żadnym procesom uzdatniania. Aż do roku 2000, kiedy to Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nałożył na przedsiębiorstwo obowiązek doprowadzenia wody do parametrów jakościowych odpowiadających rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Budowa Stacji Uzdatniania Wody rozpoczęła się w 2007 roku i trwała dwa lata.Obecnie woda dostarczana mieszkańcom Malborka, gminy Malbork i gminy Stare Pole odpowiada w pełni jakościowym wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia i jest systematycznie badana przez niezależne od spółki laboratoria. Woda wydobywana jest ze studni głębinowych, dzięki czemu posiada skład bardzo bogaty w związki chemiczne i minerały, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Inwestycje

W ostatnich latach spółka aktywnie angażuje się w pozyskiwanie środków unijnych, które pozwalają na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie struktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Miasto Malbork, jako właściciel spółki, wspiera ją w tych działaniach. W realizacji inwestycji PWiK skutecznie współdziała z oczyszczalnią ścieków – spółką „Nogat” w Kałdowie Wsi. Wszystkie projekty współfinansowane były z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie wykonano inwestycje o wartości 27,4 mln zł, w tym 13,1 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

 

15 maja 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie PWiK jako główny beneficjent, w obecności Burmistrza Miasta Malborka podpisał umowę na dofinansowanie projektu: „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi" w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II, "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu to 9,5 mln zł, w tym wysokość dofinansowania to blisko 5 mln zł. Projekt, realizowany w latach 2018-2019, ma charakter domykający uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Malborka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. W wyniku wszystkich realizowanych projektów w mieście znacząco zwiększyła się długość sieci wod.-kan., a stopień skanalizowania przekroczył 98,7%.

bottom of page