top of page

PRZEDSIĘBIORSTWO NOGAT Sp. z o.o.

82-200 Malbork, Kałdowo Wieś

tel. 55 272 37 53, fax 55 272 21 66

e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl www.nogat.malbork.pl

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi zajmuje się zbiorowym odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców miast gmin Malbork oraz Nowy Staw. Dla polepszenia standardów ochrony środowiska i procesów technologicznych oczyszczania ścieków zrealizowała projekt pn. „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zrealizowano wówczas:

  • modernizację piaskowników i osadników wstępnych

  • rozbudowę części biologicznej oczyszczalni (budowa nowego bioreaktora, stacji turbodmuchaw)

  • montaż agregatu prądotwórczego na oczyszczalni

  • likwidację dwóch złóż zraszanych

  • adaptację obiektów na zbiorniki retencyjne

  • koryta przelewowe w osadnikach wtórnych.

 

Koszt inwestycji wyniósł 17 530 000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 8 918 000 zł. W latach 2018-2019 realizowana jest ”Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowana:

  • przebudowa istniejących bioreaktorów 9A i 9B

  • montaż stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego wraz z sieciami technologicznymi.

Koszt przedsięwzięcia w wysokości 4 730 000 zł sfinansowany będzie z Funduszu Spójności w kwocie 2 570 000 zł.

Wykonując zbiorniki retencyjne, służące oczyszczalni do czasowego przetrzymania nadmiaru dopływających ścieków, zabezpiecza zrzut zanieczyszczeń do rzeki Nogat w porze deszczowej lub w czasie wystąpienia awarii któregoś z obiektów części biologicznej. Przedsiębiorstwo posiada akredytowane laboratorium badania ścieków, które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 880, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Aby sprostać wymaganiom ochrony środowiska oraz najnowszym normom technologicznym, firma nieustannie inwestuje dostępne środki finansowe w rozbudowę ciągów technologicznych, celem polepszenia standardów świadczonych usług.

bottom of page