top of page

Miejska Spółka Komunalna Aqualift Sp. z o.o.

64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24A
tel. 95 748 20 41, fax 95 748 20 43
e-mail: sekretariat@aqualift.co
www.aqualift.co

Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w Puszczy Noteckiej, w przesmyku pomiędzy jeziorem, a rzeką Wartą. Zamieszkuje go ok. 11 tys. mieszkańców, a całą gminę ok. 18 tys. osób. Gmina, zajmując powierzchnię ok. 31 tys. ha, jest dobrze skomunikowana z głównymi drogami: krajową 24, ekspresową S3 i autostradą A2.

Atuty gminy
Dzięki działaniom lokalnych władz, Międzychód staje się coraz bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem turystycznym i gospodarczym. Jest świetnym miejscem do życia i atrakcyjną propozycją dla turystów i inwestorów. Bezcennym bogactwem miasta i okolic jest nieskażone środowisko naturalne i malownicze krajobrazy. Ponad 50% powierzchni gminy porastają, bogate w runo leśne oraz zwierzynę łowną, stare lasy Puszczy Noteckiej. Dużym powodzeniem cieszą się czyste i pełne ryb jeziora (w obrębie gminy jest ich aż 52!) oraz tereny Pszczewskiego i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.


„Międzychód – miasto z pompą” mawiają jego mieszkańcy. Położone w przesmyku między jeziorem a rzeką, wyróżnia się niepowtarzalnym układem urbanistycznym. Z niezwykle malowniczego rynku można jednocześnie rzucić okiem i na Wartę, i na jezioro. Wieczornym spacerom nad jeziorem towarzyszą niezwykłe spektakle kolorowo podświetlonych, tańczących fontann. Na uwagę zasługują także XV-wieczny gotycki kościół w Kamionnie i klasycystyczny pałac w Gorzyniu. Ciekawym miejscem jest przeprawa promowa przez Wartę w Zatomiu Starym oraz „Stary Port” – nowoczesna stanica wodna, będąca punktem przystankowym na trasie „Wielkiej Pętli Wielkopolski”. Jedną z największych atrakcji regionu jest Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach z warsztatami „ginących zawodów” i bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci.

Gospodarczo największe znaczenie mają branże: budowlana, tworzyw sztucznych i przetwórstwa spożywczego. Inwestorom władze gminne gwarantują daleko idącą otwartość na inwestycje i pomoc formalno-prawną na zasadach partnerstwa. Przygotowane zostały już grunty pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i turystyczne na uzbrojonych w media terenach. Na obszarze gminy działają – spełniające wszystkie wymagania środowiskowe – oczyszczalnia ścieków oraz zakład utylizacji odpadów komunalnych.

 

Laufpompa
Wielkim skarbem ziemi międzychodzkiej jest wspaniała, smaczna i zdrowa woda, tryskająca z artezyjskiego źródła za sprawą żeliwnej, ozdobnej pompy, zwane jest przez mieszkańców „Laufpompą”. Historia obiektu sięga roku 1912, kiedy to miejscowy mistrz, Boleslaus Raczkowski, wiercąc studnię na zlecenie magistratu, natrafił na źródło artezyjskie, leżące na głębokości 147,5 m. Nadmiar wybijającej wody odprowadzono rowkiem między domami do jeziora miejskiego, a w miejscu wiercenia stanęła żeliwna pompa. Od tego czasu, bogata w składniki mineralne woda, nieprzerwanie tryska do dzisiaj.

Trochę historii gospodarki komunalnej w Międzychodzie
W okresie międzywojennym na terenie miasta działały: łaźnia miejska, zakład elektryczny, gazownia i służby miejskie wykonując usługi o charakterze publicznym. Jednakże za datę utworzenia pierwszego zakładu gospodarki komunalnej w mieście uważa się 1 stycznia 1952 roku, kiedy to rozpoczęło swoją działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie dbające o: zaopatrzenie ludności w gaz i energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości, czystość i zieleń na terenie miasta oraz utrzymanie budynków komunalnych. MPGKiM zarządzało też reprezentacyjnym hotelem „Pod Białym Orłem” w eklektycznej kamienicy przy rynku.

 

W latach 50. XX wieku nie istniały na terenie miasta wodociągi, więc ważnym zadaniem było utrzymanie studni publicznych na terenie całej gminy, z których ludność zaopatrywała się w wodę. Stopniowy wzrost ludności miasta w latach 60. ubiegłego wieku wymusił budowę pierwszych, krótkich odcinków sieci wodociągowej, do których wodę dostarczano z lokalnych ujęć, tzw. hydroforni, znajdujących się często w piwnicach nowo wznoszonych budynków.

 

Lata 70. XX wieku to budowa nowych osiedli mieszkaniowych i towarzyszącej im infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W 1977 roku przekazano do eksploatacji miejską przepompownię ścieków, działającą do dzisiaj przy ul. Browarnej. Początek lat 80. minionego wieku wiąże się z oddaniem do użytku stacji uzdatniania wody w Międzychodzie przy ul. B. Chrobrego 26. Z końcem 1991 roku zlikwidowano państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Międzychodzie, oddając majątek firmy w trzyletnią dzierżawę spółce utworzonej przez byłych pracowników. 1 stycznia 1995 roku rozpoczął działalność, powołany uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który przejął obowiązki w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, odbioru ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, wywozu nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych, budowy i utrzymania zasobów mieszkaniowych, odbioru i utylizacji nieczystości stałych wraz z eksploatacją wysypiska śmieci w Wiktorowie, utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania ulic, utrzymania szaletów miejskich oraz prowadzenia usług pogrzebowych i zarządzania cmentarzem komunalnym. W 1997 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, co umożliwiło rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie czystej wody do Warty.


Początek XXI wieku to czas dalszej rozbudowy sieci wod.-kan., która swym zasięgiem obejmuje niemal całą gminę. Aby sprostać nowym zadaniom przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie w spółkę prawa handlowego.

 

1 stycznia 2012 roku powstała Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Międzychód. 

Firma
W strukturze spółki, zatrudniającej 66 osób (na etatach administracyjno-technicznych 18, na stanowiskach fizycznych 48) znajdują się:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji

  • Zakład Oczyszczania i Zieleni

  • Zakład Zarządzania Nieruchomościami. 

W 2016 roku łączne przychody spółki ze sprzedaży usług wyniosły 13 371 001,92 zł.

 

Misja i wizja przyszłości
Misją Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców całej gminy Międzychód w sposób nowoczesny, niezawodny i sprzyjający ochronie środowiska. Ambicją całej załogi i władz samorządowych jest budowanie firmy silnej kapitałowo, dbającej o ochronę środowiska naturalnego, a przede wszystkim zapewniającej najwyższe światowe standardy w dziedzinie usług z zakresu gospodarki komunalnej, na co zasługują klienci firmy. Wielką wartością podejmowanych działań jest sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi całej gminy i podnoszenie poziomu życia jej mieszkańcom.

Gospodarka wodna
Obecnie AQUALIFT Sp. z o.o. eksploatuje 183 km sieci wodociągowej, sześć stacji uzdatniania wody, cztery stacje podnoszenia ciśnienie wody, trzy stacje redukujące ciśnienie wody. Odbiorcami bieżącej wody jest 99,7% mieszkańców gminy Międzychód, którzy w 2016 roku kupili jej 784 694 m3. Firma dba o ciągły rozwój sieci wodociągowej, modernizuje stacje uzdatniania wody i buduje kolejne studnie głębinowe.


Gospodarka ściekowa
Bardzo ważnym elementem gospodarki komunalnej, którym zajmuje się spółka jest odbiór i oczyszczanie ścieków z obszaru Międzychodu oraz miejscowości: Bielsko, Muchocin, Radgoszcz, Kaplin, Przedlesie, Mierzyn, Zamyślin, Wielowieś, Głażewo, Łowyń, Dzięcielin i Kamionna. Roczna ilość ścieków oczyszczonych i doprowadzonych do oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji miejskiej w 2016 roku wyniosła 613 483 m³. Spółka eksploatuje 96 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz jedną oczyszczalnię ścieków i 45 pompowni ścieków, obsługując w tym zakresie 77,3% mieszkańców gminy. Oczyszczalnia ścieków posiada pełną automatykę oraz wizualizację procesów technologicznych, a system sterowania jest połączony z wszystkimi lokalnymi przepompowniami ścieków. Dzięki wdrażaniu najnowszych technologii firma bezpośrednio wpływa na poprawę stanu wód Warty i chroni podziemne zasoby wody.

Gospodarka mieszkaniowa
Spółka zarządza łącznie 194 budynkami, z których 131 należy do wspólnot mieszkaniowych, 61 do gminy Międzychód i spółki AQUALIFT oraz dwa budynki stanowiące współwłasność osób fizycznych. Głównym celem działań w segmencie mieszkaniowym są modernizacje i remonty, zwłaszcza starszych zasobów lokalowych. Łączne nakłady na remonty budynków w 2016 roku wyniosły 2 130 099 zł. Oprócz działań remontowych firma współfinansowała budowę nowych mieszkań – w 2017 roku oddano 12-rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Polnej.

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Międzychodzka spółka odbiera i zagospodarowuje odpady stałe z terenu całej gminy. Są one segregowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze w następujących frakcjach: plastik, papier, szkło, odpady biodegradowalne i pozostałe zmieszane odpady komunalne, a następnie transportowane do zakładu utylizacji odpadów w Mnichach, gdzie podlegają zagospodarowaniu. W 2016 roku z obszaru swego działania spółka zebrała łącznie 5 311 ton odpadów. Na zlecenie władz samorządowych, AQUALIFT zajmuje się również oczyszczaniem ulic i placów, dbałością o zieleń miejską, eksploatacją kanalizacji deszczowej oraz utrzymaniem szaletów publicznych. 

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Międzychodzie
W ostatnich latach zainwestowano także w, istniejący od 1964 roku, cmentarz komunalny. Rozbudowano dom przedpogrzebowy, nadając mu nowoczesny kształt architektoniczny tworząc jednocześnie spójne, funkcjonalne wnętrze. Poszerzono też obszar cmentarza o ok. 30% jego dotychczasowej powierzchni, wykonano drugą bramę wjazdową oraz utwardzono sporą część alejek cmentarnych. Staranne wkomponowanie terenów zielonych między kwatery kryjące 7 tys. międzychodzian, dopełniło całości.

 

Wszyscy pracownicy spółki rozumieją swą służebną rolę wobec mieszkańców, a obywatele Międzychodu doceniają ich wkład w rozwój gminy.

Prezentację walorów gospodarczych i rekreacyjnych Gminy Międzychód oraz krótką historię gospodarki komunalnej w Międzychodzie, w tym przede wszystkim rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, proszę potraktować jako wstęp do lektury niniejszego albumu W tym roku mija 65 lat od dnia rozpoczęcia działalności w tym sektorze. Jest to dobra chwila, aby przeanalizować, co udało się dobrze zorganizować i wykonać, a także wyciągnąć odpowiednie wnioski z niepowodzeń. Stały rozwój nowych technologii sprawia, że przed nami wciąż nowe wyzwania i cele. Ich realizacja usatysfakcjonuje naszych klientów, a ziemia międzychodzka będzie postrzegana jako doskonałe miejsce do zamieszkiwania, w którym spółka AQUALIFT zapewnia wysokiej jakości wodę i skutecznie dba o czystość środowiska naturalnego.

bottom of page