top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wolności 44

tel. 17 582 05 70, fax 17 582 05 76

e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl

www.mpgk.mielec.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona została w 1997 roku. Jedynym udziałowcem Spółki jest Urząd Miasta Mielec.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;

  • odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym;

  • eksploatacja, wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

  • wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz technologicznych wody i ścieków.

 

Źródłem wody dla wodociągu miejskiego w Mielcu jest rzeka Wisłoka. W zakładowym laboratorium naszej Spółki woda badana jest na różnych etapach jej uzdatniania, przed jej podaniem do sieci miejskiej, a także w samej sieci w najbardziej oddalonych punktach jej odbioru. W sumie sprawdzanych jest ok. 20 parametrów wody. Oprócz własnych badań MPGK Sp. z o.o. zleca badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego do niezależnego laboratorium. Działalność Spółki w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków prowadzona jest na terenie miasta Mielca, gminy wiejskiej Mielec i gminy Przecław. Spółka eksploatuje ok. 191 km przesyłowych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz ok. 200 km sieci kanalizacyjnych.

W latach 2006-2008 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uczestniczyło w realizacji projektu pn. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmował m.in. budowę oczyszczalni ścieków w Mielcu. Dzięki temu firma eksploatuje obecnie nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 14700 m³/d.

Spółka jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem zdolnym do całościowego zaspakajania ogólnodostępnych potrzeb mieszkańców miasta Mielca w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz częściowo, bądź całkowicie, potrzeb gmin sąsiednich.

Prócz wyżej wymienionych usług, Spółka zajmuje się również:

  • wywozem odpadów stałych i płynnych;

  • czyszczeniem ulic, placów i chodników;

  • zimowym utrzymaniem ulic i dróg;

  • budową i remontami ulic, placów i chodników;

  • projektowaniem, zakładaniem i konserwacją terenów zieleni na terenie miasta Mielca.

bottom of page