top of page

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
tel./fax 22 729 04 33
mpwik@mpwik-milanowek.pl
www.mpwik-milanowek.pl 

Spółka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miasta z 24 maja 2011 roku, w której 100% udziałów posiada Gmina Milanówek. Utworzenie takiej struktury pozwoliło na rozpoczęcie samodzielnych działań w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz Miasta Ogrodu o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, w którym ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój są priorytetami.


Po pierwszych trudnych latach, mających na celu stworzenie przedsiębiorstwa od podstaw oraz pozyskanie kadry ekspertów, spółka weszła w fazę dynamicznego rozwoju. Stopniowo przejmuje wszystkie zadania eksploatacyjne z wykorzystaniem własnych zasobów osobowych i sprzętowych. Pracownicy mają świadomość, iż od czasu reakcji na awarię zależy wielkość strat, a przede wszystkim ocena pracy przedsiębiorstwa przez lokalną społeczność.

Obecnie MPWIK Sp. z o.o. eksploatuje sześć studni głębinowych na trzech stacjach uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 2,8 tys. m³/dobę oraz zarządza siecią wodociągową o długości 95,5 km na terenie Gminy Milanówek. Wyłącznym źródłem zaopatrzenia w wodę są wysokiej jakości zasoby wód podziemnych. System kanalizacyjny jest oparty na układach grawitacyjno-pompowych, w skład których wchodzi 11 pompowni ścieków wraz z czynną siecią kanalizacyjną o długości 66 km. Ponadto spółka eksploatuje kolektor ściekowy o długości 3,7 km, który stanowi również sieć tranzytową dla ścieków z gmin: Podkowa Leśna i Brwinów.

Przedsiębiorstwo działa aktywnie na rzecz rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie do niej jak największej liczby budynków mieszkalnych. W związku z tym spółka przygotowuje się etapowo do kompleksowej obsługi swoich klientów: od możliwości zaprojektowania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do ich wykonania. 


MPWiK Sp. z o.o. od 2014 roku ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki jego finansowemu wsparciu do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych ponad 290 mieszkańców.

Spółka rozpowszechnia zasadę racjonalnego korzystania z cennych zasobów wody pitnej. Jednym z realizowanych działań jest prowadzenie we współpracy z Gminą edukacji ekologicznej dla najmłodszych mieszkańców. 

 

W nadchodzących latach planowane są inwestycje rozwojowe, dzięki którym infrastruktura wodno-kanalizacyjna będzie modernizowana i rozbudowywana, co pozwali nadążyć za potrzebami dynamicznego rozwoju i urbanizacji Gminy. Priorytetem jest modernizacja sieci wodociągowej, która pozwoli na zmniejszenie liczby awarii, bezpośrednio zminimalizuje straty wody oraz zapewni utrzymanie jakości wody na najwyższym poziomie. 


Jak mówi Prezes Zarządu Sebastian Budziszewski: ważne jest racjonalne zaplanowanie inwestycji z uwzględnieniem dbałości o utrzymanie relatywnie niskich opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Każda bowiem inwestycja będzie powodować koszt amortyzacji, a to z kolei wpływa na cenę usług. Istotnym jest zachowanie równowagi oraz codzienna dbałość o efektywną działalności Spółki.

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest młodą, dynamicznie rozwijającą się spółką, która stawia na pracę zespołową, gdyż, jak twierdzi Prezes Zarządu Sebastian Budziszewski, to ludzie są jej wartością.

bottom of page