top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1 A
tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21
sekretariat@zwik.mragowo.pl
www.zwik.mragowo.pl

Historia mrągowskich wodociągów sięga początku XX wieku. W latach 1903-1908 w mieście Sensburg – bo taką nazwę nosiło wówczas Mrągowo, wybudowano kompleksowy system dostawy wody i odbioru ścieków według projektu brytyjskiego inżyniera Davida Grove’a, powstały wówczas również: głębinowe ujęcia wody, stacja uzdatniania wody, sieć wodociągowa ze zbiornikiem wyrównawczym, a także sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z oczyszczalnią ścieków. W centrum miasta wybudowano pneumatyczną tłocznię ścieków, która funkcjonowała aż do 1998 roku.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w obecnym kształcie funkcjonuje od 1996 roku. Powstał jako samodzielna spółka miejska w ramach reorganizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mrągowie i miał na celu zabezpieczenie stale rosnących potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Od początku swojego funkcjonowania spółka intensywnie się rozwija, wprowadzając nowe technologie i stale modernizując posiadany majątek. Dziś Mrągowo posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Woda czerpana jest z ujęcia głębinowego, które zaspokaja potrzeby 23-tysięcznego miasta, a także części gminy Mrągowo. Sercem systemu wodociągowego jest wybudowana w 1991 roku i zmodernizowana w 2009 roku, stacja uzdatniania wody o wydajności 10 tys. m³/dobę, w której woda uzdatniana jest w technologii napowietrzania i filtracji w filtrach pospiesznych. Mrągowo to miasto otoczone ze wszystkich stron jeziorami, zawsze więc dbało o ochronę środowiska naturalnego, prowadząc racjonalną gospodarkę ściekową.

W chwili obecnej blisko 100% mieszkańców miasta odprowadza ścieki do sieci kanalizacyjnej, skąd trafiają do wybudowanej w 1996 roku nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Zlokalizowana jest ona w odległości ok. 4 km od miasta i pracuje z wykorzystaniem biologiczno-chemicznej technologii. W 2014 roku oczyszczalnia została kompleksowo zmodernizowana. Inwestycja za blisko 8 mln złotych została zrealizowana z udziałem środków unijnych przyznanych z POIiŚ. W chwili obecnej oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane standardy jakościowe, a oczyszczone ścieki nie wpływają negatywnie na walory turystyczne jezior. Ale działalność proekologiczna firmy to nie tylko odbiór i oczyszczanie ścieków. Na terenach byłej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, na działce o powierzchni 1 h, spółka wybudowała elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW wykorzystując dofinansowanie z „RPO Warmia i Mazury”.

 

Działanie elektrowni polega na wytwarzaniu energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicznym pod wpływem promieniowania słonecznego. Pozwala to uzyskać 465 MWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie. Ilość ta częściowo pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni ścieków co obniża koszty jej funkcjonowania, a zarazem wysokość opłat za odprowadzanie ścieków, które ponoszą mieszkańcy Mrągowa. W 2018 roku spółka rozpoczęła kolejne proekologiczne inwestycje, których wartość wyniesie przeszło 16 mln zł. Dzięki środkom finansowym z POIŚ 2014-2020, firma planuje przeprowadzenie inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo”. Będzie ona obejmowała:

  • budowę instalacji do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa

  • przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków

  • modernizację stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowo.

 

Główne cele nowych inwestycji to:

  • zapewnienie mieszkańcom miasta stałej dostawy wody o niezmiennie dobrej jakości

  • zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu nieczystości z miasta do oczyszczalni ścieków

  • produkcja kompostu do upraw rolniczych z wykorzystaniem osadów ściekowych.

bottom of page