top of page
logo_1.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

w Muszynie

33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 128

tel. 18 471 41 97, fax 18 471 40 89

e-mail: sekretariat@pgk-muszyna.pl

www.pgk.muszynaana.pl

Stacja uzdatniania wody Jasieńczyk 2.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie to firma z wieloletnią tradycją na rynku. W formie spółki prawa handlowego istnieje od roku 2001, jako kontynuator praw i obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Muszynie. Stuprocentowym udziałowcem w strukturze kapitałowej, a zarazem właścicielem spółki jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. 
Podstawowym obszarem działalności PGK, jest realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do picia oraz odprowadzanie ścieków, jest jednym z filarów funkcjonowania spółki, który bezpośrednio jest związany z wykonywaniem instalacji i uzbrojeniem infrastruktury technicznej. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Ponadto, firma dba o czystość i wizerunek uzdrowiska oraz okolic, świadcząc kompleksowe usługi letniego i zimowego oczyszczania dróg. Innymi słowy, realizuje zadania statutowe, ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej z terenu miasta Muszyna oraz dziesięciu ościennych sołectw. 

Ujęcie wody Szczawnik.jpg
Ujęcie wody Jasieńczyk 2.jpg

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna to urokliwe miejsce, leżące na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i w granicach obszaru Natura 2000, bogate w lasy Beskidu Sądeckiego. Cenne przyrodniczo tereny wymagają szczególnego traktowania, a posiadanie statusu uzdrowiska, sprowadza się do realizacji wielu zadań. Dbając o środowisko, spółka od wielu lat kładzie nacisk na rozwiązania, które pozwalają na ochronę i poprawę ekosystemów, a także oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii PGK, warunkującym rozpoczęcie szerokiego spektrum działań proekologicznych, było podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przy współudziale dotacji z Funduszu Spójności, od 2016 roku trwa gruntowna modernizacja głównych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Muszyna, które odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Planowany koszt inwestycji w tej dziedzinie wynosi ponad 76 mln zł, z czego kwota dofinansowania to przeszło 39 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. 

Samochód do czyszczenia kanalizacji (WUK
Stacja uzdatniania wody Jasieńczyk 1.jpg

Realizowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę i przebudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Muszynie wraz z infrastrukturą techniczną. Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywa się automatycznie według technologii MBR (Membrane Biological Reaktor). Nowy układ technologiczny oparty o technologię niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu i redukcją związków biogennych, zapewnia wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dowożonych do stacji zlewnej oraz dopływających siecią kanalizacyjną. 
Ponadto zmodernizowano główną przepompownię ścieków, zlokalizowaną przy ul. Lipowej, stanowiącą obiekt kubaturowy, zapuszczony w dół terenu na dwie kondygnacje wraz z remontem budynku technicznego. Przebudowano kanał tłoczny i grawitacyjny, doprowadzający ścieki z głównej przepompowni do oczyszczalni ścieków w Muszynie. 
Obecnie stopień skanalizowania gminy wynosi 95,7%. Remontowi poddano ok. 20 km starych, skorodowanych rur wraz z przebudową studni rewizyjnych i przyłączeniowych. 
Na liście strategicznych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych znalazł się istniejący system ujmowania, uzdatniania oraz dystrybucji wody. Nowoczesny, energooszczędny układ stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk”, oparto na osadnikach wielostrumieniowych i filtrach samopłuczących, obejmujących najnowsze rozwiązania technologii filtracji piaskowej, w tym materiały konstrukcyjne, które są odporne na tarcie ziaren piasku. Zaawansowane materiały powodują obniżenie potrzeb konserwacji i dłuższą żywotność użytkowanego systemu. Filtry z przepływem wody do góry, z ruchomym złożem filtracyjnym, umożliwiają dostosowanie procesów uzdatniania do aktualnych potrzeb, wynikających ze zmiany jakości wody surowej oraz zapotrzebowania na wodę. 
W celu zaspokojenia potrzeb ilościowych, a także zapewnienia dostawy wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej przepisami prawa jakości, przebudowano ujęcia wody powierzchniowej usytuowane na potokach „Szczawnik” i „Jasieńczyk”, grawitacyjnie doprowadzające wodę do stacji uzdatniania wody. 

Oczyszczalnia ścieków.jpg

Realizacja projektu przyczyni się do minimalizowania strat wody zdatnej do spożycia, w wyniku wymiany nieszczelnej sieci wodociągowej na odcinku ok. 7 km. Do eksploatacji oddano nowy wodociąg o długości ok. 2,4 km wraz z przyłączami, stwarzając możliwość korzystania z usług w zakresie dostawy wody nowym odbiorcom. Ze względu na upływ czasu przeprowadzono także remont zbiorników retencyjno-wyrównawczych. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestarzała i mało efektywna infrastruktura została zastąpiona nowoczesnymi technologiami, których praca jest nadzorowana przez układy automatyczne. Od lat usprawnienie obsługi całej sieci, umożliwia zdalny system odczytu i ewidencji poboru wody. 
Poza modernizacją i remontami obiektów, firma stale poszerza swoja flotę samochodową. W ostatnim czasie kupiono trzy nowe pojazdy, tj.: do przewozu nieczystości płynnych, czyszczenia kanalizacji wraz z kamerą do inspekcji oraz samochód specjalistyczny. Pojazdy służą do bieżącej obsługi, eksploatacji, usuwania awarii wod.-kan., a także wykonywania okresowych przeglądów kanalizacji. 
W ciągu ostatnich lat przeprowadzono również liczne inwestycje modernizacyjne ze środków własnych i innych dofinansowań w różnych aspektach funkcjonowania firmy. Kolejnym krokiem milowym jest realizacja dwóch przedsięwzięć w zakresie stworzenia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, poprzez modernizację i budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Infrastruktura będzie służyła prowadzeniu ekologicznej zbiórki odpadów i zwiększeniu udziału odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. 
Z racji rodzaju działalności, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie nieustannie realizuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód, wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu, a także dostosowanie gospodarki ściekowej i odpadowej do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

bottom of page