top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
Biuro Obsługi Klienta – tel. 32 223 59 39
Sekretariat – tel. 32 223 59 30, fax 32 223 43 10
e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl
www.mpwikmyslowice.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach została utworzona uchwałą Rady Miasta Mysłowice 27 maja 2004 roku i rozpoczęła swoją działalność od 9 czerwca 2004 roku. Celem utworzenia spółki była realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Założeniem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze miasta oraz zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

 

Wykonanie zadania zostało podzielone na dwa etapy: KONTRAKT 03, obejmujący gospodarkę wodno-ściekową w północnej części Mysłowic oraz KONTRAKT 04, obejmujący gospodarkę wodno-ściekową w południowej części Mysłowic. Dotąd brakowało w mieście systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków, a sieci wodociągowe były fragmentaryczne. Tworzenie scentralizowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy rozpoczęto od rozbudowy infrastruktury technicznej i powiększenia majątku firmy o kolejne urządzenia, wykorzystując środki unijne. Miało to ułatwić realizację założonych przez przedsiębiorstwo celów takich jak:

  • spełnienie obowiązujących standardów ochrony środowiska w ramach Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 roku przez odprowadzanie ścieków z terenu miasta do oczyszczalni ścieków;

  • uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez dokonanie rozdziału sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową, budowę nowych nitek na terenach nieskanalizowanych oraz stworzenie jednego, wspólnego systemu, obejmującego cały obszar Mysłowic;

  • redukcję zanieczyszczeń, odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz eliminację szamb, stanowiących duże zagrożenie dla wód podziemnych;

  • usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę przez modernizację sieci wodociągowych;

  • uporządkowanie kwestii prawnych, dotyczących majątku związanego bezpośrednio z zadaniami w obszarze gospodarki wodno-ściekowej;

  • zapewnienie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie całego miasta;

  • podjęcie aktywnych działań, polegających na przejmowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od administratorów i właścicieli sieci;

  • osiągnięcie właściwej czystości wód, cieków wodnych i rzek na terenie Mysłowic.

W 2010 roku zakończono największą inwestycję ekologiczną w dziejach miasta, pn: „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach”. W użytkowanie przekazano ponad 20 km wymienionej sieci wodociągowej, 14,5 km kanalizacji sanitarnej oraz blisko 10 km kanalizacji deszczowej. Pozwoliło to na podłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji około 12 tysięcy mieszkańców oraz jej uporządkowanie i modernizację, z myślą o pozostałych mieszkańcach. W ramach projektu wybudowano również 31 przepompowni ścieków, które objęte zostały nowoczesnym systemem monitoringu. Z dumą można powiedzieć, że spełnione zostały założenia projektu, w tym spójny system kanalizacyjny odprowadzający ścieki z całego miasta.

Dzięki realizowanym inwestycjom rozwojowym, spółka nieustannie dąży do polepszenia relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a odbiorcami usług. Aktualnie funkcjonuje usługa powiadamiania sms-em o awariach i przerwach w dostawie wody. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie około dwudziestu e-usług, co umożliwi załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną, w tym: Biuro Obsługi Klienta (eBOK) i elektroniczny Obieg Dokumentów (eOD). Mając świadomość, że realizowanie nowych celów jest możliwe tylko przy aktywnym wsparciu władz samorządowych miasta i województwa śląskiego, zapewniamy, że jako wiodący dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dołożymy wszelkich starań, by z każdym rokiem podnosić poziom usług świadczonych mysłowiczanom.​

bottom of page