top of page

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

89-100 Nakło nad Notecią, ul. M. Drzymały 4a

tel. 52 385 40 24, fax 52 385 40 24

e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

www.kpwik.naklo.pl

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 1992 r. Podstawowym statutowym celem Spółki jest realizowanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ważne dla mieszkańców zadania realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników – obecnie zatrudnione są 54 osoby. Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, a także świadczy usługi w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Spółka korzysta z własnego ujęcia wody – sześciu studni głębinowych. Jakość produkowanej wody podlega obowiązkowej kontroli w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. 

Ścieki oczyszczane są w oczyszczalni biologicznej do obowiązujących parametrów wynikających z przepisów Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Ścieki oczyszczone wprowadzane są do rzeki Noteć.

Druga dekada XXI w. to nie tylko wysiłek w celu coraz lepszego wypełniania podstawowej misji przedsiębiorstwa. Wizja rozwoju wodociągów w Nakle opiera się na wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, inwestowaniu w kompetentne kadry i jak najlepszą organizację pracy, a także podejmowaniu wyzwań związanych z nowymi kierunkami działalności.

 

Efekty działań przedsiębiorstwa, chociaż ukryte pod ziemią, często pozostają niewidoczne dla odbiorców usług, jednak znacznie podnoszą standard życia mieszkańców miasta i gminy Nakło.

bottom of page