top of page

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

46-100 Namysłów, ul. Mariańska 2

tel. 88 410 52 22, fax 77 410 14 82

e-mail: sekretariat@ekowod.net

www.ekowod.net

Historia wodociągów w Namysłowie sięga początku ubiegłego stulecia, kiedy to w 1904 r. powołano do życie Towarzystwo Upiększania Miasta, a w 1909 r. rozpoczęto budowę pierwszych wodociągów miejskich. W roku 1911 ukończono budowę wieży ciśnień i systemu wodociągowego o łącznej długości 11 km, do którego podłączono 355 budynków. Wraz z rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowania w wodę w latach 60-tych, modernizowano ujęcia oraz rozbudowywano sieć w mieście. Zaopatrzeniem w wodę na przełomie lat zajmowało się Miejskie, później Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a od 1979 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przełomowym momentem dla funkcjonowania wodociągów w Namysłowie było powołanie w 1992 r. Wodociągów Namysłowskich Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOSORT" Sp. z o.o., których fuzja przeprowadzona w 2000 r. dała początek obecnemu Zakładowi Wodociągów i usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o.

Ostatnie 10-lecie funkcjonowania to istotny rozwój systemów wodociągowych – zwodociągowano wszystkie wsie Gminy Namysłów, zmodernizowano i wybudowano nowe stacje uzdatniania wody, wymieniono stare zużyte sieci wodociągowe, systemy pompowe, doposażono firmę w nowoczesne maszyny i urządzenia. W 2008 r. do Gminy Namysłów, jako jedynego udziałowca Spółki „EKOWOD”, dołączyli nowi wspólnicy: Gminy Domaszowice, Świerczów i Wilków, a w 2009 także Gmina Pokój. Obecnie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. eksploatuje ponad 71 km sieci kanalizacyjnej i ok. 628 km sieci wodociągowej, która zaopatruje w wodę ponad 43 000 mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.

Spółka "EKOWOD" to jednak nie tylko same wodociągi, ale także pozostałe usługi komunalne, jak: gospodarka ściekowa, utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami powiązana ściśle z selektywną ich zbiórką i sortowaniem oraz eksploatacją nowoczesnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie: wykonywania robót ziemnych i drogowych, pielęgnacji terenów zieleni, kompleksowego projektowania i wykonania sieci wodociagowo-kanalizacyjnej, wynajmu specjalistycznego sprzętu. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował ponadto nawiązaniem w 2007 r. współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), która w ramach Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w napędach Elektrycznych (PEMP) wdrożyła na obiekcie oczyszczalni ścieków demonstracyjny projekt. Działania modernizacyjne, którymi objęto kluczowe układy napędowe pozwoliły na znaczne zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania przynosząc wymierne korzyści materialne. Wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska została doceniona w 2011 r. uhonorowaniem Spółki prestiżową statuetką „W Trosce o Środowisko”.

bottom of page