top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 56

tel./fax 74 872 46 76

e-mail: sekretariat@zwiknowaruda.pl

www.zwiknowaruda.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1994 roku i jest następcą zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Wspólnikami Spółki są: Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Miasto i Gmina Bardo, Miasto i Gmina Radków, Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Spółka w ramach swojej działalności realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ok. 50 tys. mieszkańców. Woda na potrzeby odbiorców Spółki jest ujmowana głównie z lokalnych ujęć drenażowych i powierzchniowych, zlokalizowanych na zalesionych zboczach gór w parku Krajobrazowym Gór Sowich. Zakład posiada również ujęcie wód głębinowych w Czerwieńczycach oraz ujęcia w Kamieńcu Ząbkowickim i Bardzie oparte na uzdatnianiu wody ze studni infiltracji brzegowej rzeki Nysy Kłodzkiej. Roczna sprzedaż wody plasuje się na poziomie 1,5 mln m³/rok. Ilość oczyszczonych ścieków wynosi 0,95 mln m³/rok. ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie jest w posiadaniu 292,9 km sieci wodociągowej oraz 78,5 km kanalizacji sanitarnej. 

Ewenementem na skalę ogólnopolską jest posiadanie struktur ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie „Sudeckiego Systemu Wodociągowego”. Jest to I etap gigantycznej inwestycji, którą realizowano w latach 80. XX wieku w celu zaopatrzenia w wodę aglomeracji Pogórza Sudeckiego, w tym między innymi Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Opola oraz mniejszych miejscowości na trasie przebiegu rurociągów. Z realizacji całego zadania zrezygnowano na początku lat 90. XX wieku. Wybudowane obiekty: rurociąg DN 800 mm i DN 600 mm o długości 42 km wraz ze zbiornikami retencyjnymi o objętości 32 000 m³ i pompowniami strefowymi, w wyniku komunalizacji mienia na rzecz gmin, zlokalizowanych na trasie przebiegu inwestycji, weszły w skład majątku ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. W posiadaniu zakładu znajdują się dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Ścinawce Dolnej o przepustowości średniodobowej 200 m³/d. Na terenie Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej swoją siedzibę ma zakładowe laboratorium badania wody i ścieków posiadające system zarządzania jakością ISO oraz akceptację PCA. Dodatkowym obszarem działania Spółki jest wykonywanie robót budowlanych przy realizacji infrastruktury sanitarnej. ZWiK Sp.z o.o. w Nowej Rudzie brał czynny udział jako lider lub partner w konsorcjach realizujących wielomilionowe inwestycje w ramach projektów: „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Nowa Ruda” oraz „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – ul. Rynek, ul. Bohaterów Getta i Małej – przebudowa rynku wraz z restauracją ratusza w Nowej Rudzie – przebudowa parkingu na zapleczu ul. B. Getta”.

bottom of page