top of page

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól

tel. 68 478 51 10

e- mail: mzgk@mzgkns.pl

www.mzgkns.pl

Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpiła w Nowej Soli w 1863 roku. Było to możliwe dzięki nowo powstałej wieży ciśnień na terenie miasta. Mając na uwadze dbałość o dobry stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej władze miejskie powołały tzw. Zakłady Miejskie, które zajmowały się budową i konserwacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Po II wojnie światowej rozpoczął działalność Miejski Zakład Użyteczności Publicznej (MZUP), powołany decyzją Zarządu Miejskiego w sierpniu 1945 r. W roku 1951 Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Nowej Soli zostały przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK). W roku 1967 ruszyła najpotrzebniejsza inwestycja komunalna - rozbudowa wodociągów. Prace zostały zakończone i oddano ją do użytku w roku 1971. 

1 stycznia 1973 roku nastąpiło kolejne przemianowanie Zakładu w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli (PPGK), przez co rozszerzono teren działalności na powiat nowosolski (Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański). Została także wybudowana i oddana do użytku nowa przepompownia ścieków na Osiedlu Zatorze (lata 1973-1974). W roku 1975 r. zmieniono nazwę Zakładu na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK), który w roku 1992 został przekształcony w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (MZGK). Znaczącą datą w historii wodociągów jest dzień 1 września 2004 r., w którym nastąpiło przekształcenie MZGK z zakładu budżetowego w Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki pozostało:

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody; 

  • eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej; 

  • eksploatacja składowiska odpadów.

 

W pierwszych latach funkcjonowania spółki rozpoczęto proces zmian. Zainicjowano działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, utrwalania nazwy Spółki jako podmiotu silnego, godnego zaufania i dbającego o swoich klientów.

 

W wyniku podpisanego Porozumienia Międzygminnego MZGK zostało wyznaczone jako Beneficjent odpowiedzialny za realizację Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych". Głównym celem Projektu było zapewnienie mieszkańcom Nowej Soli i gminy wiejskiej Nowa Sól wody o parametrach jakościowych spełniających obowiązujące wymagania oraz zapewnienie odbioru ścieków z całego obszaru miasta Nowa Sól i przyległych do miasta obszarów wiejskich w gminach wiejskich Nowa Sól i Otyń wraz z ich oczyszczeniem do poziomu określonego w obowiązujących przepisach. W ramach projektu została zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody, Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Przepompownia Ścieków.

 

Łącznie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 99 km, do której zostanie podłączonych ok. 9600 mieszkańców z m. Otyń, Modrzyca, Pleszówek, Kiełcz, Wrociszów, Stare Żabno, Nowe Żabno, Ciepielów, Rudno i Lubieszów w Gminie Wiejskiej Nowa Sól oraz ok. 10 km sieci wodociągowej w Nowym Żabnie i Ciepielowie.  Zmodernizowaniu uległo ok 35 km istniejącej sieci wodociągowej w samej Nowej Soli.

 

Stale unowocześniając technologie, planując rozwój Spółki na miarę XXI wieku MZGK nie zapomniało o swoich tradycjach...

bottom of page