Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
tel. 18 266 36 14, fax 18 266 58 91
e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
www.mzwik.nowytarg.pl

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Nowy Targ oraz zapewnia odbiór i oczyszczanie ścieków z aglomeracji, w skład której wchodzą miasto Nowy Targ oraz gminy: Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec i Poronin. Woda na terenie miasta Nowy Targ dostarczana jest z 20 studni głębinowych. Zakład posiada również rezerwowe ujęcie wody powierzchniowej na rzece Biały Dunajec.

W 1995 roku uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków o projektowej wydajności 116 200 RLM i przepustowości 21 tys. m³/dobę, opartą na technologii oczyszczania SBR. W 2000 roku uruchomiono suszarnię osadu nadmiernego. Dynamiczny rozwój sieci kanalizacyjnej m.in. w ramach Funduszu Spójności obejmującej obszary intensywnego ruchu turystycznego oraz rozwój zakładów przetwórstwa skórzanego, mięsnego i mleczarskiego spowodował konieczność rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.

W wyniku realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM wykonano 15,78 km i zmodernizowano 10,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, zakupiono dwa samochody asenizacyjne, rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków do wydajności 156 tys. RLM, wykonano 3,4 km i zmodernizowano 3,95 km sieci wodociągowej, wykonano dwa ujęcia wody głębinowej.

Zakład zamierza aplikować o środki unijne na dalszą rozbudowę i modernizację gospodarki ściekowej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w celu umożliwienia podłączenia nowych dostawców ścieków. Na obszarach, które ze względów technicznych i ekonomicznych nie mogą zostać uzbrojone w kanalizację sanitarną, zakład świadczy usługi odbioru nieczystości ciekłych własnym taborem asenizacyjnym.