top of page

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
tel. 18 266 36 14, fax 18 266 58 91
e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
www.mzwik.nowytarg.pl

Ratusz nocą, Rynek, Nowy Targ.jpg

Nowy Targ to pięknie położone miasto u podnóża Gorców, w którym łączą się Biały i Czarny Dunajec. Z tego miejsca wyrusza słynny spływ kajakowy, będący jedną z największych i najstarszych imprez tego typu w Europie. Miasto zawsze było związane z handlem, rzemiosłem a w szczególności przemysłem skórzanym. Nowotarski jarmark, którego początki sięgają XIII wieku, hokej czy nowotarskie lody jednoznacznie kojarzą się ze stolicą Podhala.
Historia powstania sieci wodno-kanalizacyjnej i przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za jego sprawne funkcjonowanie w mieście Nowy Targ, sięga drugiej połowy XX wieku. Zapoczątkowała ją budowa stacji uzdatniania wody w 1955 roku, wraz z pierwszymi sieciami przesyłowymi. Od czasu powstania wodociągi nowotarskie przechodziły wiele transformacji organizacyjnych, zgodnie z ówczesnym ustrojem gospodarczym, a od roku 2017 funkcjonują w formie spółki prawa handlowego, w której Miasto Nowy Targ posiada 100% udziałów.
W roku 1995 uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków, opartą na technologii oczyszczania SBR, a pięć lat później suszarnię osadu nadmiernego. W tamtych czasach było to bardzo nowatorskie rozwiązanie. Suszarnia ta, po kilku modernizacjach, funkcjonuje do dziś.

Oczyszczalnia ścieków.JPG

Konieczność kolejnej modernizacji oczyszczalni i dynamicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej były spowodowane zwiększonym ruchem turystycznym (również w innych gminach, korzystających z nowotarskiej oczyszczalni) oraz rozwojem przetwórstwa skórzanego, mięsnego i mleczarskiego. W latach 2012-2015 przeprowadzono rozbudowę oczyszczalni, która polegała głównie na wychwyceniu osadu bogatego w związki organiczne i poddaniu go fermentacji. Podczas fermentacji zostaje uzyskany biogaz, wykorzystywany, między innymi do suszenia osadów, stanowiąc źródło zielonej energii cieplnej. Instalacja ta służy odciążeniu reaktorów biologicznych i zmniejszeniu uciążliwości zapachowej w okolicy oczyszczalni ścieków. Prace o łącznej wartości ok. 64 mln zł były realizowane w ramach wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Władze miasta i spółka czynią starania aby systematycznie poprawiać poziom życia mieszkańców. Współcześnie MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. zaopatruje w dobrą wodę mieszkańców miasta Nowy Targ oraz zapewnia sprawny i skuteczny odbiór i oczyszczanie ścieków z aglomeracji, w skład której wchodzą miasto Nowy Targ oraz gminy: Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec i Poronin. Spółka obsługuje ok. 32 tys. mieszkańców gminy miasto Nowy Targ. Eksploatuje ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 80 km sieci wodociągowej.
Obecnie woda na terenie miasta dostarczana jest z 18 studni głębinowych, których wydajność pozwala na pokrycie całego zapotrzebowania na wodę miasta Nowy Targ. Zakład posiada również rezerwowe ujęcie wody powierzchniowej na rzece Biały Dunajec.

Rezerwowe ujęcie wody.JPG

Sieć wodociągowa działa w systemie grawitacyjnym otwartym. Ciśnienie w sieci zależy od rzędnej terenu i na terenach wyżej położonych jest niższe. Aby stabilizować ciśnienie w sieci wodociągowej, woda z ujęć podziemnych tłoczona jest do zbiorników wyrównawczych, znajdujących się w najwyższym punkcie sieci grawitacyjnej na Kowańcu, a dodatkowo współpracuje z 5 hydroforniami sieciowymi. Ciekawostką jest fakt, że zbiornik znajduje się na podobnej wysokości jak rezerwowe ujęcie wody w Szaflarach, co w sytuacji awaryjnej może pozwolić na grawitacyjne zasilanie prawie całego miasta z Szaflar.
Sieć kanalizacyjna miasta Nowy Targ wyposażona jest w cztery przepompownie. Obiekty te są wyposażone w podwójny układ pompowy oraz system monitoringu z centralą na oczyszczalni ścieków, pozwalający na szybką interwencję w razie awarii. 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest ok. 2,5 km od centrum. Układ technologiczny obejmuje następujące procesy: oczyszczanie ścieków, przeróbka odpadów i osadów, go-spodarka biogazowa. Głównymi obiektami są: budynek oczyszczania wstępnego, osadniki wstępne, zbiorniki osadu czynnego, komora fermentacyjna z budynkiem wielofunkcyjnym, suszarnia. Nowotarska oczyszczalnia została przewidziana dla oczyszczania ścieków z miasta Nowy Targ oraz z gmin turystycznych położonych na południe od miasta, a na północ od Zakopanego. Oczyszczanie ścieków z terenów źródliskowych, gdzie działalność człowieka mogłaby powodować znaczące pogorszenie stanu środowiska wodnego, jest trudne do przecenienia.

Nowy Targ z lotu ptaka.JPG

Kolejnym obszarem działalności MZWiK w Nowym Targu są szeroko pojęte inwestycje, np. realizacja sieci wraz z infrastrukturą na nowych terenach, gdzie postępuje intensywna zabudowa mieszkaniowa. Zakład stara się realizować swoje zadania z zastosowaniem najnowszych branżowych technologii dostępnych na rynku. Podejmuje działania zmierzające do obniżania kosztów własnych, czego przykładem jest wytwarzanie biogazu z osadów ściekowych, służącego do zasilania kotłowni suszarni osadów, jak też wytwarzanie energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych, zamontowanych w roku 2019 na budynkach oczyszczalni ścieków oraz innych obiektach zarządzanych przez spółkę. Pozostałe inwestycje obejmują rozbudowę systemów informatycznych, monitoringu sieci (urządzenia pomiarowe wody i ścieków, analizatory jakościowe) oraz usprawnianie logistyki (zakup odpowiednich środków transportu). Procesy technologiczne w eksploatowanych instalacjach są zautomatyzowane. Nowoczesne technologie stosowane są też w procesach inwestycyjnych oraz w obsłudze mieszkańców. Dzięki odpowiednim programom informatycznym, obsługa klientów i zarządzanie firmą przebiega w sposób sprawny i profesjonalny.
Zakład dba nie tylko o rozwój infrastruktury, ale również o edukację mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Od kilku lat organizowany jest konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży. W siedzibie spółki i lokalnych szkołach zainstalowano poidełka/pitniki, dzięki którym uczniowie oraz pracownicy mogą bezpiecznie i wygodnie pić wodę prosto z kranu. MZWiK w Nowym Targu wykonuje również badania laboratoryjne oraz świadczy usługi serwisowe, usuwania awarii, jak również inne prace i usługi dodatkowe.
Potrzeby i oczekiwania społeczności nowotarskiej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych są w dalszym ciągu niezaspokojone. Nie wszędzie możliwy jest odbiór ścieków kanalizacją i nie wszędzie dociera bieżąca woda. Dlatego też dalszy rozwój firmy musi skupiać się wokół tych podstawowych potrzeb ludzkich. Ale oprócz tego należy również dużą wagę przykładać do remontów i modernizacji infrastruktury już istniejącej. Niestety, pod tym względem, potrzeby Nowego Targu są również niebagatelne. Firma odnotowuje duże straty wody na sieci wodociągowej oraz liczne nieszczelności sieci kanalizacyjnej. Dlatego też uszczelnianie obu sieci jest sprawą priorytetową na najbliższe lata i na tę działalność spółka przeznaczy ogromne nakłady finansowe. 
Obecnie woda dla mieszkańców miasta pochodzi głownie z ujęć podziemnych i spełnia wymagania sanitarne. Planuje się rozbudowę systemu ujęć oraz wzmocnienie możliwości sterowania i nadzoru nad jakością wody. Postęp techniczno-technologiczny ostatnich lat umożliwia myślenie o ściekach nie w kategoriach substancji niechcianych, ale raczej jako nośnika energii. MZWiK zamierza wykorzystywać potencjał energetyczny zawarty w ściekach dla optymalizacji ekonomiczno-technologicznej procesów. Między innymi w tym kierunku planuje się modernizacje i rozwój oczyszczalni ścieków.
Pomimo swej krótkiej historii, wodociągi i kanalizacje w Nowym Targu przeszły długą drogę rozwoju. Jest ona jednak niezakończona, ponieważ spółka nieustannie musi dostosowywać się do wymogów zmieniającej się rzeczywistości.

bottom of page