top of page

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

34-400 Nowy Targ, Aleje Tysiąclecia 35A
tel. 18 266 52 42, fax 18 264 07 79
e-mail: ppk@ppkpodhale.pl 
www.ppkpodhale.pl

W roku 2015 Spółka Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne obchodzi 10-lecie działalności operacyjnej. Spółka została powołana przez 10 gmin z rejonu Podhala, Spisza, Pienin i Orawy celem realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków na Podhalu", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Finalnymi beneficjentami inwestycji byli mieszkańcy gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Kościelisko, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ, Łapsze Niżne, Poronin, Szaflary i Szczawnica, na terenie których wybudowano ponad 100 km kanalizacji, zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków, a jedną wybudowano od podstaw, za łączną kwotę 67 mln zł. Po zrealizowaniu tej inwestycji, Spółka skupiła się na realizacji działań operacyjnych oraz planowaniu i realizacji kolejnych zadań - zawsze korzystając z różnego typu dofinansowań. 

Do najważniejszych inwestycji należały: modernizacja oczyszczalni ścieków w Czorsztynie i w Krościenku, budowa kanalizacji w gminach Łapsze Niżne, Nowy Targ. Spółka wspomaga mieszkańców kanalizowanych obszarów poprzez budowę podłączeń do kanalizacji, co jest szczególnie istotne na terenach wiejskich. PPK przygotowuje również szereg przedsięwzięć w infrastrukturę ściekową, które będą realizowane w perspektywie do roku 2020. Aktualnie Spółka eksploatuje 33 pompownie sieciowe, 16 oczyszczalni ścieków o przepustowości od 100 m³/d do 3600 m³/d oraz użytkuje ponad 700 km kanalizacji sanitarnej.

Obecnie największym przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym przez PPK Sp. z o.o. jest "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Szczawnica", realizowana przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach inwestycji o łącznej wartości 36 mln zł modernizowana jest oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy, budowana jest kanalizacja w Szczawnicy, wsiach Jaworki i Szlachtowa o długości ponad 30 km oraz przebudowywana jest istniejąca kanalizacja. 

Inwestycje umożliwią skanalizowanie prawie całej zlewni oczyszczalni ścieków, podnosząc wartość turystyczną całego regionu oraz zmniejszając zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Rejon Szczawnicy jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych - na terenie Gminy ustanowiono trzy siedliskowe obszary ochrony "NATURA 2000", a ilość turystów przyjeżdżająca do tego uroczego zakątka Polski rośnie każdego roku. Miasto i Gmina Szczawnica położona jest również w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego chroniącego najcenniejsze fragmenty Pienin oraz Przełomu Dunajca.

Spółka PPK prowadzi też działalność edukacyjną mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. Na lekcjach prowadzonych w szkołach uczniowie zapoznawani są z tematyką oczyszczania ścieków, wskazywane są negatywne aspekty praktyk ściekowych. Od pięciu lat Spółka organizuje konkurs plastyczny, którego efektem jest powstawanie kalendarza złożonego z prac o tematyce pro-ekologicznej, wykonanych przez uczniów. Działalność edukacyjna realizowana jest również na terenach oczyszczalni ścieków, gdzie oprowadzane są grupy szkolne.

bottom of page