top of page

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.

48-300 Nysa, al. Wojska Polskiego 2

tel. 77 433 43 16, 77 433 35 28, fax 77 433 29 56

e-mail: sekretariat@wikakwa.pl

www.wikakwa.pl

Firma Wodociągi Wodociągi i Kanalizacja AKWA Spółka z o.o. w Nysie powstała w 1993 roku i z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków na terenie całej gminy – prawie 50-tysięcznego miasta i 26 sołectw. Łącznie gmina liczy blisko 60 tys. mieszkańców. Oddane do eksploatacji w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nowoczesne obiekty Stacji Uzdatniania Wody i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wprowadziły wysoki poziom utechnicznienia stosowanej technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków.

Celem poprawy i ochrony jakości wód powierzchniowych w rejonie Nysy oraz staraniem zainteresowanych gmin wybudowano dwa kolektory ściekowe. Odprowadzają one ścieki do nyskiej oczyszczalni z miast Głuchołazy i Otmuchów, a ich łączna długość wynosi ok. 30 km. W 1999 roku zakończono proces wodociągowania gminy, a w roku 2010 – w ramach projektu Funduszu Spójności – budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy. Było to ogromne przedsięwzięcie o charakterze ekologiczno-infrastrukturalnym.

Beneficjentem środków unijnych i realizatorem inwestycji była Spółka WiK „AKWA”. Nakładem 95 mln złotych wybudowała prawie 170 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 43 przepompownie. Inwestycja uzupełniła dotychczasowy system i umożliwiła dostęp do kanalizacji wszystkim mieszkańcom miasta i sołectw gminy Nysa. Dzięki tym inwestycjom Gmina Nysa zaliczona została do grupy miast polskich, które problem gospodarki wodno-ściekowej mają rozwiązany w pełni.

bottom of page