top of page

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
11-015 Olsztynek, ul. Górna 1
tel. 89 519 20 48, fax 89 519 20 33
GospodarkaKomunalna@wp.pl
www.gko.com.pl

Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynku powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę. W ramach Firmy funkcjonują trzy działy: Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków; Ciepłownictwa; Oczyszczania Miasta.

 

Dział Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków 
Dysponuje jedenastoma ujęciami wód oraz ośmioma Stacjami Uzdatniania Wody o łącznej produkcji 3 644 m³  wody/dobę. Woda jest ujmowana i pozyskiwana z 23 studni głębinowych. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 143,9 km, a ilość przyłączy wodociągowych 2057. Dział eksploatuje łącznie – 47 przepompowni tranzytowych oraz administruje 171 przepompowni przydomowych. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 169,4 km oraz 1687 przyłączy indywidualnych. Na terenie gminy w miejscowościach nieskanalizowanych ścieki są odprowadzane do 370 zbiorników bezodpływowych (szamb). Oczyszczalnia ścieków w Olsztynku działa od 1983 roku, a w 2003 roku ukończono jej modernizację. Jest typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych oraz z możliwością chemicznego strącania fosforu przy użyciu koagulantu PIX, pracująca w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Jej przepustowość wynosi: Qśr./d 4200m³ /d oraz Qmax/d 4500m³ /d. Średnia dobowa przepustowość Oczyszczalni w 2014 roku wyniosła 1268,4 m³ /dobę. Zlewnia oczyszczalni obejmuje miasto Olsztynek, 20 sołectw oraz liczne ośrodki wczasowe, m.in.: Kormoran, Mierki, Waszeta, Kołatek, Perkoz i Świerkocin. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi 130,54 km. Ścieki przekazywane są za pośrednictwem 40 przepompowni tranzytowych, a także dowożone taborem asenizacyjnym. Maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach odprowadzanych  wynoszą: BZT5 – 15 mg/dm³ , CHZT 125mg/dm³, zawiesina ogólna – 35mg/dm³ , azot ogólny – 15 mg N/dm³ , Pog. – 2,0mg/dm³ .Oczyszczalnia ścieków w Olsztynku spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego. Stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekraczają wartości normatywnych.

Dział świadczy usługi w zakresie:

  • poboru, uzdatniania oraz dostawy wody do odbiorców;

  • prac eksploatacyjno-konserwatorskich: wszystkich ujęć wód oraz stacji SUW na terenie gminy; sieci przesyłowych, rozdzielczych oraz przyłączy wodnych;

  • przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych grawitacyjno-tłocznych i sanitarnych na terenie gminy;

  • prowadzenia spraw rozliczeniowych (np. odczyty wodomierzy) oraz technicznych (np. wydawanie warunków technicznych, kontrola prac wykonywanych przez innych realizatorów);

  • prowadzenia spraw dotyczących gospodarki urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi, np. wodomierzy, przepływomierzy i pomp wodnych;

  • usuwania awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęciach wód, stacjach SUW oraz przepompowniach ścieków;

  • oczyszczania ścieków;

  • odbioru ścieków taborem asenizacyjnym.

Dział Ciepłowniczy
Eksploatuje sześć kotłowni gazowych na terenie Olsztynka i jedną kotłownię w Waplewie. W roku 201 wyprodukowano  i sprzedano 29059,49 GJ ciepła. 

 

Do podstawowych obowiązków tego działu należy:
•    wytwarzanie i przesył energii cieplnej;
•    wykonywanie i remont instalacji c.o. i gazowych;
•    wydawanie warunków technicznych przyłączeń.

Dział Oczyszczania Miasta
Dział Oczyszczania Miasta realizuje swoje prace na terenie Miasta i Gminy Olsztynek. Do jego obowiązków należy: sprzątanie ulic, dróg, placów miasta, chodników, klatek schodowych, inne prace porządkowe, naprawa dróg gruntowych, zwożenie śmieci komunalnych w ramach konsorcjum zrzeszenia gmin oraz ewidencja i utrzymanie cmentarzy. 

bottom of page