top of page

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole, ul. Oleska 64

tel. 77 443 59 05, fax 77 443 59 00

e-mail: jrp@wikopole.com.pl

www.wikopole.com.pl

HISTORIA

Historia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, którego spadkobiercą są dzisiejsze Wodociągi i Kanalizacja w Opolu zaczęła się na początku wieku XX. W tym okresie włodarze miejscy podjęli decyzję o budowie nowoczesnej sieci wodociągowej. Drewniane rurociągi zastąpione miały być rurami stalowymi układanymi pod ziemią. Budowa sieci oraz wieży ciśnień, która do dzisiaj stanowi jeden z cenniejszych zabytków architektury miasta, rozpoczęła się w roku 1892 i została zakończona cztery lata później w roku 1896. Niedługo potem wybudowano nowoczesne ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania, tym samym rozpoczął działalność zakład wodociągów miejskich. Systematycznie wzrastało zapotrzebowanie mieszkańców na wodę. Na początku XX wieku na potrzeby miasta, liczącego ponad 34 tys. mieszkańców, zakład wodociągów dostarczał ok. 650 tys. m³ wody rocznie (ówczesny opolanin każdego dnia zużywał średnio ok. 52 litry wody). Kolejnym przedsięwzięciem zmieniającym oblicze miasta i jakość życia jego mieszkańców związanym z dzisiejszym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym w Opolu, była budowa na przełomie XIX i XX wieku sieci kanalizacyjnej oraz uruchomionej w 1908 roku mechanicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia miała zdolność oczyszczania 15 tys. metrów sześciennych na dobę.

ROZWÓJ I INWESTYCJE

W rezultacie zmian ustrojowych po 1989 roku, w roku 1992 powstała jednoosobowa spółka z kapitałem należącym w 100% do gminy Opole, która zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz eksploatacją i rozwojem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze swojej działalności. Nowo powstała Spółka w latach 1998-2002 podjęła duży wysiłek inwestycyjny; zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Opolu, której zdolność oczyszczania wzrosła do 45 tyś m³ dobę. W związku ze zmianami stref wpływów polityczno-gospodarczych w Europie a następnie wejściem Polski do Unii Europejskiej powstały nowe możliwości dla gmin i spółek wodociągowych. Samorządy Gminy Opola i Gmin ościennych w odpowiednim czasie podjęły ważną decyzję wspólnym działaniu i wspólnym pozyskiwaniu środków na inwestycje. Najpierw środki przedakcesyjne ISPA a następnie FS pozwoliły na realizację dużych projektów zorientowanych na ochronę bogatych złóż wód podziemnych jednego z największych zbiorników w Polsce. W latach 2004-2008, przy udziale ISPA w gminach Opole, Komprachcice, Dąbrowa, Łubniany i Tarnów Opolski realizowany był projekt pod nazwą „Poprawa jakości wody dla miasta Opola”. Skanalizowane zostały obrzeża miasta oraz część miejscowości w gminach przylegających do miasta. Od 2010 roku realizowane są inwestycje II etapu Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” o wartości 216 mln zł netto, z czego 143 mln zł to środki z europejskiego Funduszu Spójności. Inwestycja ma za zadanie kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej pięciu gmin wraz z zagospodarowaniem osadów oraz ochronę podziemnego, triasowego zbiornika – źródła wody pitnej dla miasta Opola i gmin ościennych. 

W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zostało przekształcone i w 2008 roku powstała spółka z udziałem Gmin Opole, Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski. Po zakończeniu projektu wzrośnie liczba osób korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W aglomeracji Opole poziom skanalizowania wzrośnie o 3% i osiągnie poziom 98%, w aglomeracji Prószków wzrośnie o 22% i osiągnie poziom 97%, największy procentowy wzrost skanalizowania osiągnięty zostanie w aglomeracji Tarnów Opolski, gdzie poziom skanalizowania wzrośnie o 47% i wyniesie 78%. Realizacja Projektu ma doprowadzić do wypełnienia zobowiązań nałożonych na aglomeracje przez Traktat Akcesyjny i związany z nim Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o., dzięki sprawnemu zarządzaniu od lat realizuje strategię rozwoju z uwzględnieniem działań związanych z ochroną środowiska. Dużą wagę przywiązujemy do wysokiej jakości naszych usług; świadczą o tym certyfikaty i nagrody. Przedsiębiorstwo posiada wydany przez Polski Rejestr Statków certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2000 oraz systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2004. W ostatnich latach zostaliśmy dwukrotnie wyróżnieni przez Opolską Izbę Gospodarczą za ważne i przełomowe dokonania dla życia gospodarczego i społecznego regionu i kraju: w 2011 roku Srebrnym, a w 2012 roku Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności w kategorii „Symbol zmian”. Równocześnie Spółka prowadzi aktywne działania związane z pozyskiwaniem tzw. zielonej energii. Od 2010 roku działa tzw. mała elektrownia biogazowa czyli układ skojarzony wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z biogazu powstającego w oczyszczalni ścieków. Energia elektryczna produkowana z biogazu zaspokaja w 50% zapotrzebowanie na energię Oczyszczalni Ścieków. Działalność w zakresie usług komunalnych oraz inwestycji dopełnia aktywność przedsiębiorstwa związana z troską o powierzone zasoby kultury materialnej miasta Opola. Nasze zabytkowe obiekty wykorzystujemy również w działaniach kulturotwórczych. Od dwóch lat zapraszamy Opolan do udziału w dniu otwartym, organizujemy wystawy tematycznie związane z naszym przedsiębiorstwem, staramy się współuczestniczyć w promocji postaw proekologicznych Opolan.

WODA

Niezbędny element funkcjonowania organizmów żywych, woda w Opolu dostarczana jest ze studni głębinowych, głownie z triasowego zbiornika wód podziemnych i nie wymaga uzdatniania. Jej skład mineralny jest bardzo dobry, bogaty w związki wapnia i magnezu, łatwo przyswajalne

w przewodzie pokarmowym.

bottom of page