top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o.
11-130 Orneta, ul. Mickiewicza 10

tel. 55 242 14 62, fax 55 242 45 09

e-mail: pwik_orneta@post.pl

www.pwik.orneta.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie powstało 1 lipca 1997 r. w wyniku przekształceń przedsiębiorstw komunalnych. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orneta na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Orneta w styczniu 2003 r. Woda doprowadzana jest do miejscowości: Orneta, Wojciechowo, Karbowo, Karkajmy, Bogatyńskie, Krosno, Biały Dwór, Opin, Nowy Dwór, Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo, Krzykały, Lejławki, Augustyny, Chwalęcin, Osetnik, Dąbrówka, Bażyny, Klusajny i Drwęczno. Ścieki odprowadzane są natomiast z miejscowości: Orneta, Biały Dwór, Krosno, Bażyny, Dąbrówka, Karkajmy, Karbowo, Wojciechowo, Wola Lipecka i Miłkowo.

 

Do głównych zadań „PWiK” należy ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, a także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Spółka świadczy dodatkowo usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan., zarządza cmentarzami oraz zajmuje się obsługą targowiska miejskiego.

System wodociągowy w gminie Orneta obejmuje:

 • ujęcia wody: Orneta, Karkajmy, Mingajny;

 • stacje uzdatniania wody: Orneta, Karkajmy, Mingajny;

 • zbiornik wodociągowy (wieża ciśnień);

 • stacje podnoszenia ciśnienia wody: Wojciechowo (pompownia dla wsi Wojciechowo i Karbowo), Henrykowo (pompownia dla wsi Henrykowo, Wola Lipecka, Kumajny, Mingajny, Miłkowo), Dąbrówka (pompownia dla wsi Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin), Biały Dwór (pompownia dla wsi Biały Dwór, Opin);

 • sieć wodociągową o długości 160 km. Woda, pochodząca z ujęć głębinowych, jest ujmowana i uzdatniana w czterech stacjach uzdatniania (Orneta, Orneta „Podleśna”, Karkajmy, Mingajny – w pełni zmodernizowana w 2012 r.). Stacje te obecnie są w stanie zabezpieczyć w pełni ilość wody zużywanej przez miasto i gminę Orneta.

 

Wydajność poszczególnych ujęć wynosi:

 • SUW Orneta – Qmax/h = 200 m³/h

 • SUW Podleśna – Qmax/h = 16 m³/h

 • SUW Mingajny – Qmax/h = 30 m³/h

 • SUW Karkajmy – Qmax/h = 20 m³/h.

 

Ze względu na bieżące potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości, w kwietniu 2017 r. spółka rozpoczęła realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orneta”. Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Ornecie wraz z budowlami, budynkami i urządzeniami towarzyszącymi. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych spółki oraz z pożyczki (3,3 mln zł) z WFOŚiGW w Olsztynie. Zakres poszczególnych prac realizowanego projektu obejmuje m.in.:

 • wymianę technologii oczyszczania wody z systemu filtracji jednostopniowej na dwustopniową

 • wykonanie układu sterowania automatycznego, przystosowanego do zarządzania procesami technologicznymi po rozbudowie przedmiotowej stacji uzdatniania wody

 • remont istniejących obiektów budowlanych, dróg, placów, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych w zakresie określonym w projekcie technicznym

 • likwidację istniejących obudów studziennych oraz budowę nowych

 • wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, hydrantów ppoż., c.o., kanalizacyjnej

 • remont istniejącej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont zbiornika na wodę czystą, wymiana armatury wodociągowej)

 • budowę zbiornika na wodę uzdatnioną o poj. 500 m³

 • budowę zbiornika popłuczyn

 • wymianę pomp głębinowych

 • wykonanie nowych przyłączy: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

 

Wartość zadania wynosi 4 514 959,77 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 30 września 2018 roku. Jednocześnie w ramach projektu, wykonując następne zadanie, w 2017 roku spółka zagospodarowała po Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej nieczynne ujęcie wody zlokalizowane przy ulicy Podleśnej w Ornecie wraz z posadowieniem przewoźnej, kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajności do 200 m³/dobę. W latach następnych spółka zamierza przeprowadzić prace remontowo-modernizacyjne ujęć i stacji uzdatniania wody w Karkajmach. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Orneta wynosi około 45 km. Miasto Orneta – w ramach aglomeracji – posiada najbardziej rozbudowany system, do którego doprowadzane są ścieki także z miejscowości Krosno, Karbowo, Wojciechowo oraz Biały Dwór. Nieczystości trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym o przepustowości Qmax/d = 3000 m³/dobę, w którym następuje usuwanie związków biogennych.

 

System kanalizacyjny zarządzany przez „PWiK” obejmuje osiem przepompowni ścieków w Ornecie oraz czternaście przepompowni na terenie gminy. Miejscowości: Bażyny, Dąbrówka, Wola Lipecka, Karkajmy, Miłkowo posiadają niezależne systemy kanalizacyjne z własnymi oczyszczalniami ścieków. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orneta” spółka stara się o pozyskanie środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20142020, Działanie 5.2 „Gospodarka wodno-ściekowa dla zadania nr 2” pn. „Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Dzięki realizowanym obecnie oraz planowanym w przyszłości inwestycjom Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWIK” Sp. z o.o. w Ornecie pragnie zapewnić swoim klientom najwyższy poziom świadczonych usług.

bottom of page