top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27
tel. 62 738 77 12, fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl

Ostrów_Wielkopolski_foto_02.jpg

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest firmą o 100-letniej tradycji. Działając w oparciu o przepisy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w latach 90. XX wieku, podjęto decyzję o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w spółkę akcyjną. Jako spółka WODKAN działa od kwietnia 1992 roku, a jej akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Celem działalności firmy jest wypełnianie zadań statutowych powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, polegających na zapewnieniu klientom ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych oraz dążenie do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Strategią w długookresowym działaniu firmy jest globalizacja rynku – przejęcie od pobliskich miasteczek i gmin usług

w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków. Rozszerzenie obszaru tych usług możliwe jest do zrealizowania, głównie dzięki zwiększaniu zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności.

Ostrów_Wielkopolski_foto_01.jpg

Wyposażenie techniczne obejmujące oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie o łącznej projektowej przepustowości 26 tys. m³ na dobę, przepompownię główną i lokalne, stację uzdatniania wody, trzy ujęcia wodociągowe o dobowej zdolności produkcyjnej 16 365 m³ na dobę, dwa zbiorniki wyrównania dobowego, 424 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 436 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych, pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług, a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

 

Źródłem zaopatrzenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wodę są ujęcia wód podziemnych usytuowane w dolinie rzeki Ołobok na wschód od centrum miasta. Składają się one z szeregu studzien głębinowych rozmieszczonych na ujęciach: Wtórek, Trąba, Kęszyce, czerpiących wodę z utworów czwartorzędowych o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 1360 m3/h przy depresji rejonowej od 3 do 8 m.

Ostrów_Wielkopolski_foto_04.jpg
Ostrów_Wielkopolski_foto_03.jpg

Obecna stacja uzdatniania wody została oddana do eksploatacji w grudniu 1994 roku. Jej wydajność projektowa wynosi Q=36 000 m³/d, a technologia uzdatniania wody oparta jest na systemie dwustopniowej filtracji. Na SUW stosowane są filtry braunsztynowe stanowiące II stopień filtracji i służące do usuwania z wody manganu. Zastosowane w filtrach złoże braunsztynowe pochodzi z Gabonu w Afryce.

 

Na SUW prowadzona jest systematyczna kontrola parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody przez własne laboratorium, posiadające certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Powyżej opisana technologia zapewnia jakość wody znacznie przewyższającą wymaganą dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ostrów_Wielkopolski_foto_05.jpg

Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, jakim jest rzeka Ołobok, poddawane są mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania. Priorytetem jest spełnienie wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych określonych

w pozwoleniu wodnoprawnym. Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie poddawane są procesom filtracji i sączenia na sitach bębnowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie pracy oczyszczalni ścieków. Zainstalowany system odzyskiwania substancji organicznych ze ścieków surowych pozwala na prowadzenie w sposób efektywny procesów biologicznego ich oczyszczania. Bioreaktor w części biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażono w system automatycznego sterowania napowietrzaniem. Umożliwia on racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń napowietrzających i zapewnia stabilność przebiegu procesu natleniania.

 

Warto pochwalić się faktem, iż WODKAN S.A. wytwarza energię elektryczną i cieplną w układzie kogeneracyjnym na potrzeby własne oczyszczalni ścieków, a ponadto promuje picie wody kranowej – w tym celu montuje zdroje wodne

w szkołach na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Wodkan_foto_01.jpg
bottom of page