top of page

Spółka Wodna „Strzegowa” 
63-500 Ostrzeszów, ul. Piastowska 105
tel. 62 732 26 70, fax 62 732 26 71
e-mail: biuro@spolka-strzegowa.pl

www.spolka-strzegowa.pl
Laboratorium: Certyfikat Akredytacji

nr AB 1084 z dn. 12.08.2009 r. wg ISO/IEC 17025:2005
e-mail: kierownik@labostrzeszow.pl

www.labostrzeszow.pl

www.cosmeticlab.pl

Spółka Wodna „STRZEGOWA” w Ostrzeszowie została utworzona 19 grudnia 1988 roku na podstawie porozumienia zainteresowanych podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. W 1995 roku oddano do użytku część mechaniczną oczyszczalni, a część biologiczna eksploatowana jest od 1999 roku. Zdecydowano się na budowę oczyszczalni ścieków dla systemu ogólnospławnego o przepustowości 12 tys. m³/d. Dzięki temu wszystkie wody deszczowe z całego miasta wraz ze ściekami bytowymi i przemysłowymi są oczyszczane na jednej oczyszczalni. Ścieki poddawane są procesom biologicznego oczyszczania w reaktorze biologicznym, bazującym na trójfazowym, nisko obciążonym osadzie czynnym z nitryfikacją, denitryfikacją i biologicznym usuwaniem fosforu. Powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady stabilizowane są tlenowo oraz poddawane procesom suszenia i odzysku poprzez zagospodarowywanie rolnicze. Takie działanie poprawia stan środowiska przyrodniczego i przynosi wiele korzyści dla rolnictwa. W 2003 roku Spółka zrealizowała inwestycję w zakresie rozbudowy systemów odprowadzania ścieków przemysłowych i komunalnych. Wybudowała 15 km sieci kanalizacji ciśnieniowej z miasta Mikstat, a w 2006 roku sieć kanalizacji sanitarnej dla Rojowa i Olszyny.

 

W 2015 roku została oddana do użytku solarna suszarnia osadów ściekowych, która umożliwia przechowywanie ok. 1900 m³ osadu ściekowego przez okres zimowy i wegetacji roślin. Suszarnia zapewnia znaczne zmniejszenie ilości osadów z 4500 t/rok do ok. 1100 t/rok.

Spółka Wodna „Strzegowa” za efektywny model gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji ostrzeszowskiej otrzymała tytuł HIT 2005 i została wpisana do rejestru laureatów pod nr 34/H/Wlkp./2005. Działalność Spółki obejmuje także wykonywanie badań w laboratorium badawczym, które w 2009 roku uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB 1084 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji, obejmujący pobieranie próbek oraz badania w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii. Laboratorium uzyskało również Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. W oparciu o posiadane uprawnienia, wyniki badań uzyskane w laboratorium są uznawane w całej Unii Europejskiej i spełniają wymagania prawne w zakresie prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody z basenów kąpielowych, kąpielisk oraz monitoringu środowiska obejmującego analizy wód popłucznych, opadowych, odcieków, ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadów ściekowych i gleby. Ponadto działalność laboratorium koncentruje się na ocenie jakości produktów w tym wody: butelkowanej, ze stacji dializ oraz produkcyjnej.

 

Laboratorium prowadzi również badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne kosmetyków, surowców kosmetycznych w zakresie stabilności i kompatybilności z opakowaniem, oceny bezpieczeństwa kosmetyku, wprowadzania go do obrotu, a także rejestracji. W ramach usług badawczych wykonywana jest kontrola mikrobiologiczna procesu wytwarzania, w tym wymazy czystościowe, badania odciskowe, a także czystość opakowań i powietrza. Aktualnie laboratorium posiada łącznie 70 metod akredytowanych, w tym: 34 w zakresie mikrobiologii, 30 w zakresie fizykochemii oraz 6 dotyczących pobierania próbek do badań. Jakość prowadzonych badań zapewnia kompetentny i wykwalifikowany personel, regularny udział w badaniach biegłości oraz regularne coroczne audyty nadzorujące jednostki akredytacyjnej oraz organów sprawujących nadzór urzędowy. 


Laboratorium Spółki świadczy usługi na potrzeby własne oraz podmiotów gospodarczych i instytucji lokalnych z terenu całej Polski. Posiadanie akredytacji oraz możliwość wydawania sprawozdań z badań w języku angielskim i niemieckim sprawia, że oferta laboratorium jest atrakcyjna dla firm działających i współpracujących poza granicami naszego kraju.

bottom of page