top of page

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
05-400 Otwock, ul. Karczewska 48
tel. 22 779 42 96, fax 22 779 40 57
e-mail: opwik@opwik.com
www.opwik.com

W bieżącym roku Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obchodzi 80-lecie swojego istnienia. W ciągu ostatnich ośmiu lat firma przeszła falę ogromnych zmian, inwestycji oraz dynamicznego przyrostu obsługiwanych sieci. W tym krótkim czasie, obsługiwana sieć wodociągowa zwiększyła się o prawie 150%, a sieć kanalizacyjna o ponad 100%. Spółka w ciągu ostatnich dwóch lat przeszła pozytywnie kilkanaście kontroli, posiada szereg certyfikatów, ma nowoczesny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Jest gotowa do obsługi kolejnych mieszkańców.

Nieco historii…
Początki Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to rok 1935 i zlecenie firmie Pana Szypniewskiego z Warszawy wywiercenia pierwszej studni próbnej na terenie wsi Świdry Wielkie przy szosie Warszawa-Karczew. Niedługo później prof. Karol Pomianowski sporządza projekt budowy wodociągów i kanalizacji w Otwocku. Prace rozpoczęto już w następnym roku. Do 1937 roku wybudowano stację pomp, ponad 4,5 km sieci wodociągowej oraz ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach wykonano przejście sieci wodociągowej pod torami kolejowymi
a także dalszy ciąg magistrali do ul. Reymonta, osiągając dzielnice sanatoryjne.

 

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał rozwój, aż do roku 1952. Impulsem do szybkiego wznowienia prac związanych z rozbudową sieci był katastrofalny stan urządzeń sanitarnych wielu otwockich zakładów leczniczych, z których miasto słynęło, a którym z tego powodu groziło zamknięcie. Rozpoczęto budowę kanału południowego, którego zadaniem było odwodnienie dzielnic Śródborów i Sopliców. 

 

Z dniem 1 stycznia 1953 roku powołano do życia „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Otwocku”. 7 lipca tego samego roku oddano do użytku Oczyszczalnię Ścieków. W latach 70. przedsiębiorstwo przekształcono w „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku”, aby pięć lat później, na podstawie zarządzenia Prezydenta Warszawy, połączyć je z MPWiK w m. st. Warszawie. Kolejne inwestycje nastąpiły dopiero w roku 1992, kiedy wybudowano przepompownię ścieków „Świder” i „Karczew”, stację pomp przy ul. Karczewskiej oraz wodociąg do miasta Karczew. Uruchomiono przepompownię główną na terenie Oczyszczalni Ścieków, rozszerzając usługi na teren w/w miasta. Rok później powołano do życia zakład budżetowy OZWiK, wybudowano SUW Świder-Jagienki oraz SUW Otwock-Borowa. To również czas, w którym uruchomiono produkcję butelkowanej „Wody Borowej”. 

 

W 1998 roku rozpoczęto odbiór ścieków z Józefowa, a w 2002 roku z gminy Celestynów. W międzyczasie oczyszczalnia wzbogaciła się o zautomatyzowaną stację odbioru ścieków dowożonych. W 2004 roku zakończono trwającą cztery lata modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a dwa lata później – modernizację SUW przy ul. Karczewskiej.  W 2005 roku Otwock otrzymuje dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego”. W konsekwencji tego wydarzenia w 2007 roku Rada Miasta Otwocka decyduje o likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i w takiej formie firma funkcjonuje do dziś. 

Inwestycje
Nowo powstałe przedsiębiorstwo rozpoczyna największy projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury w historii miasta Otwock. W ramach Funduszu Spójności wybudowano 131 km sieci wodociągowej, 100 km sieci kanalizacyjnej, 13 przepompowni ścieków, 7559 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, nową SUW „Grunwaldzka” – modernizując przy okazji dwie istniejące stacje i ujęcia wody, unowocześniono 5126 m kolektorów sanitarnych. Na terenie oczyszczalni ścieków wybudowano instalacje wody technologicznej, zmodernizowano kotłownię, węzeł cieplny, budynek laboratorium, osadniki wstępne, przeprowadzono II etap przebudowy i modernizacji komór denitryfikacji z układem recyrkulacji wewnętrznej, rozbudowano stację zlewną ścieków dowożonych, budując jednocześnie drogę dojazdową wraz z placem manewrowym, założono monitoring wizyjny i technologiczny, wykonano hermetyzację 1665 m² urządzeń poprzez przykrycie osadników wstępnych i komór denitryfikacji.

 

Równolegle prowadzone były inwestycje w nowy sprzęt m.in. specjalistyczne samochody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej czy pojazd umożliwiający inspekcję telewizyjną sieci kanalizacyjnej, wyposażony w kamery o zasięgu do 400 metrów oraz układ satelitarny do badania przyłączy. Tylko dzięki tym inwestycjom, po raz pierwszy w historii możliwe było wykonanie kompleksowego czyszczenia i przeglądu całej sieci kanalizacyjnej miasta Karczew.

OPWiK dzisiaj 
Jest prężną spółką o stabilnej kondycji finansowej, świetnie zarządzaną, posiada cztery certyfikaty ISO stawiające ją w czołówce firm pod względem bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością, ekologii oraz efektywności energetycznej. Dają one ogromny prestiż, poprzedzony jednak wymagającymi i wnikliwymi audytami. Kolejny powód do dumy to certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, którym od lat legitymuje się laboratorium spółki. Wśród licznych wyróżnień i nagród, jakie otrzymał OPWiK, znajduje się również tytuł „Najlepszego Managera Roku 2012” przyznany prezesowi Mieczysławowi Kostyrze przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną.

 

Spółka bardzo skrupulatnie realizuje kolejne projekty mające na celu doskonalenie działania i redukcję kosztów. Wdrożono m.in. strategię optymalizacji strat wody zgodną z wytycznymi międzynarodowej agencji IWA oraz strategię optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Oba programy mają zostać wdrożone do 2020 roku, a ich realizacja jest jednym z wielu narzędzi mających wpłynąć na stabilizację poziomu cen usług. Wszystkie sukcesy – jak często podkreśla prezes – OPWiK zawdzięcza swoim pracownikom, ich zaangażowaniu, wykształceniu i motywacji. Od 2008 roku przedsiębiorstwo wymiernie wspiera programy przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu otwockiego.

 

Od 2011 roku OPWiK wybudowało własnymi środkami blisko 2,5 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 4,5 km sieci wodociągowej. Dzięki wykonaniu tych inwestycji własnym sprzętem i potencjałem ludzkim wypracowano oszczędności na poziomie 2,1 mln zł. Łączna kwota inwestycji, które sfinansuje spółka w latach 2014-2015, szacowana jest na kwotę 3,4 mln zł, a wypracowane oszczędności mogą wynieść ok. 1,9 mln zł. Od 2011 roku spółka rozpoczęła produkcję energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Biogaz powstający w procesie fermentacji ścieków za pomocą potężnych silników spalinowych przetwarzany jest na energię elektryczną. Tylko w ciągu dwóch pierwszych lat, inwestycja przyniosła zysk w wysokości 2,2 mln zł. Błyskawiczny zwrot nakładów spowodował, że w br. nastąpi rozruch kolejnego układu o mocy 350 kW.


Od tego momentu oczyszczalnia ścieków stanie się całkowicie samowystarczalna energetycznie, zarówno pod kątem energii elektrycznej, jak i cieplnej. Specyfika działania oraz wpływy generowane do miejskiej kasy spowodowały, że OPWiK jest kluczową otwocką firmą. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości (od firm), przychody w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosły ponad pięciokrotnie i stanowią dziś połowę całości opłat pobranych przez gminę z tego tytułu.

bottom of page