top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

tel. 42 225 91 66, fax 42 225 91 70

e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl

www.zwik.pabianice.pl

Myśl wybudowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pabianicach podjęto na początku XX w. W 1911 r. został opracowany projekt dla Pabianic przez niemiecką firmę Karl Franke w Bremen. Prawdopodobnie ze względu na wysoki koszt budowy i wybuch I wojny światowej, inwestycji tej nie udało się zrealizować. Początki budowy kanalizacji to lata 30. ubiegłego wieku. Co prawda, wcześnie wykonano kolejne dokumentacje projektowe, ale ze względu na kłopoty finansowe je również złożono do archiwum. Do czasu wybuchu II wojny światowej wybudowano główne kolektory w centrum miasta. W okresie powojennym rozpoczęto inwentaryzację powstałych do tej pory sieci wod.-kan. Kolejny ważny okres w rozwoju to lata 60. Rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych, i wówczas nastąpił największy rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmujących swoim zasięgiem coraz to większe obszary miasta. W roku 1967 uruchomiono Stację Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka” co umożliwiło dynamiczny rozwój sieci wodociągowej w całym mieście. Kolejnym ważnym etapem w rozwoju był rok 1995, w którym nastąpił rozruch Stacji Uzdatniania Wody „Zagajnikowa”. Pod koniec lat 90. miasto było „zwodociągowane” w ponad 90%, a „skanalizowane” w ponad 60%.

Jednak na przełomie wieków najważniejszym zadaniem stało się rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków, które do tej pory odprowadzane były do dwóch rzek: Dobrzynki i Pabianki. Ostatecznie w 2002 r. zakończyliśmy budowę kolektora odprowadzającego ścieki z terenu Pabianic do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Inwestycja miała wartość 37 mln zł i była pierwszą inwestycją proekologiczną w mieście zrealizowaną na taką skalę.

 

Wyzwaniem ostatniej dekady było spełnienie wymogów, jakie stawiało przed nami członkostwo w Unii Europejskiej, a w konsekwencji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez wybudowanie sieci dla pozostałej części miasta. Miasto rozpoczęło starania o pozyskanie środków unijnych dla wykonania projektu modernizacji sieci i systemów kanalizacyjnych. W roku 2005 Unia Europejska przyznała z Funduszu Spójności kwotę blisko 12 mln euro na „Modernizację i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”. Inwestycję obejmującą budowę i modernizację prawie 60 km kanałów zrealizowaliśmy w latach 2006-2011. Równolegle Spółka prowadziła inwestycje w zakresie zarówno rozbudowy sieci wodociągowej jak i modernizacji Stacji Uzdatniania. Dzięki temu woda przesyłana do naszych klientów spełnia wszelkie normy europejskie przewidziane dla jakości wody do picia. 

Naszym podstawowym zadaniem jest świadczenie usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków z obszaru gminy miejskiej Pabianice.

 

Dziś zakład eksploatuje ponad 128 km sieci wodociągowej, co zapewnia możliwość korzystania z niej  ponad 99% mieszkańców. Ścieki z terenu Pabianic w ilości ok. 15 tys. m³ na dobę odprowadzane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Sieć kanalizacyjna ma łączną długość 150 km. Dzięki niej teren miasta jest skanalizowany w 98%. Ponadto Spółka oferuje usługi w zakresie wykonawstwa przyłączy wod.-kan., usług sprzętem specjalistycznym oraz transportowe, napraw i montażu wodomierzy oraz badań fizyko-chemicznych wody i ścieków, prowadzonych we własnym akredytowanym laboratorium.

bottom of page