top of page

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o.o. 
14-400 Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 35c
tel./fax 55 649 40 62
e-mail: firma@puwk.pl
www.puwk.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o. o. powstała 1 maja 2002 roku, na bazie Pasłęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Założycielem spółki jest Miasto i Gmina Pasłęk, a jej kapitał zakładowy wynosi 370 500 zł. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pasłęk, udzielone decyzją Zarządu Miejskiego w Pasłęku. Eksploatuje 249,2 km sieci wodociągowej oraz 63,72 km sieci kanalizacyjnej. Każdego roku dostarcza odbiorcom około 600 tys. m³ wody do picia.

 

Woda podawana przez Pasłęckie Wodociągi jest ujmowana z pokładów czterorzędowych i uzdatniana w czterech stacjach uzdatniania wody:

• SUW Pasłęk - o wydajności 2100 m³/d

• SUW Surowe - o wydajności 500 m³/d

• SUW Anglity - o wydajności 250 m³/d

• SUW Krasin - o wydajności 300 m³/d.

Woda charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza, manganu i amoniaku. Podlega uzdatnianiu w klasycznych układach technologicznych. W trzech stacjach są to zamknięte filtry ciśnieniowe, a w Anglitach stosowane są otwarte piaskowe filtry powolne. Przedsiębiorstwo dysponuje 18 stacjami podnoszenia ciśnienia znajdującymi się na sieci wodociągowej. Jakość produkowanej przez spółkę wody ze wszystkich stacji jest zgodna z obowiązującymi normami. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych i przesyłowych, pozwalających na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesach, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

 

Spółka eksploatuje również trzy oczyszczalnie ścieków w:

• Pasłęku - o wydajności 1750 m³/d

• Kroninie - o wydajności 14 m³/d

• Kwitajnach – o wydajności 24,6 m³/d.

 

Każdego roku odbierają one, oczyszczają i odprowadzają do środowiska około 640 tys. m³ oczyszczonych ścieków. Z powodu zróżnicowania topograficznego terenu miasta i gminy Pasłęk na sieci działa 40 przepompowni ścieków. Ścieki oczyszczone z PUW-K w Pasłęku odprowadzane są do rzeki Wąskiej wpadającej do jeziora Drużno - rezerwatu przyrody, będącego od 2004 roku częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Jakość ścieków oczyszczonych spełnia warunki określone w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku należy do Pomorskiego Forum Wodociągowego oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

bottom of page